חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אגרות כניסה לגנים, לשמורות ולאתרים לאומיים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אגרות כניסה לגנים, לשמורות ולאתרים לאומיים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אגרות כניסה לגנים, לשמורות ולאתרים לאומיים), התשנ״ח–1998


ק״ת תשנ״ח, 1343; תש״ס, 806; תשס״ב, 1261; תשס״ג, 1111; תשס״ח, 920, 998; תשס״ט, 828; תשע״א, 1137; תשע״ב, 70, 1105; תשע״ו, 683; תשע״ח, 202, 1896; תשע״ט, 1676; תש״ף, 2; תשפ״א, 1972.

עדכון סכומים: ק״ת תשנ״ט, 483; תשס״ג, 31; תשס״ט, 112; תשע״א, 900; תשע״א, 1110; תשע״ג, 816.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9 ו־66 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח–1998, לפי הצעת הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן – הרשות), לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישורו לפי סעיף 30 לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תש״ס, תשע״ב, תשע״ח־2]
בתקנות אלה –
”אתרים“ – גנים לאומיים ושמורות טבע המפורטים בתוספת הראשונה;
”חניון לילה“ – שטח פתוח המיועד ללינה תחת כיפת השמים המאפשר הקמת אוהל, גגון או כל אמצעי מחסה אחר באופן עצמאי במקום שהוגדר לכך על ידי הרשות בתחום גן לאומי או שמורת טבע או באתר לאומי הקסטל;
”יום חול“ – למעט יום שישי, יום שבת, ערב חג וחג;
”מבוגר“ – אדם שגילו מעל 18 שנים, ולענין הגנים הלאומיים אכזיב, גן השלושה (סחנה) וחורשת טל – שגילו מעל 14 שנים;
”מתנדב בשירות אזרחי“ – (נמחקה);
”משרת בשירות לאומי“ – מי שמשרת בשירות לאומי או בשירות לאומי–אזרחי כאמור בפסקה (3)(ב) להגדרה ”ילד“ שבסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995;
”עונת הרחצה“ – התקופה שמיום 1 באפריל עד יום 31 באוקטובר של כל שנה;
”קבוצה“ – 30 איש ומעלה המבקשים להיכנס יחד לגן לאומי או לשמורת טבע;
”שהות בת יום אחד“ – אחת מאלה:
(1)
באתרים הפתוחים למבקרים בלא הגבלת שעות פעילות – שהות בת 24 שעות לכל היותר שסיומה בשעה 24:00 של אותו יום;
(2)
באתרים הפתוחים למבקרים עם הגבלת שעות פעילות – שהות שתחילתה בשעת פתיחת פעילות האתר ועד סיום שעות הפעילות באותו יום, לכל היותר;
”שהות בת לילה אחד“ – שהות בשטח חניון לילה במהלך שעות פעילות החניון.
אגרות כניסה [תיקון: תשע״ח־2, תשע״ט]
(א)
בעד כניסה חד־פעמית לשהות בת יום אחד בגן לאומי או בשמורת טבע תשולם לרשות אגרת כניסה כמפורט בחלק א׳ לתוספת הראשונה.
(ב)
בעד כניסה חד־פעמית לשהות בת לילה אחד בחניון לילה, תשולם לרשות אגרת כניסה כמפורט בחלק ב׳ לתוספת הראשונה; תשלום בעבור כניסה כאמור יאפשר גם שהות בת יום אחד למחרת שהות הלילה, באחד מאלה:
(1)
באתר המפורט בטורים ב׳ ו־ג׳ בחלק ב׳ לתוספת הראשונה – בלא תשלום אגרת הכניסה לפי חלק א׳ לתוספת הראשונה;
(2)
באתר המפורט בטור א׳ בחלק ב׳ לתוספת הראשונה – בהנחה של 50 אחוזים מאגרת הכניסה לפי חלק א׳ לתוספת הראשונה.
(ג)
בעד כניסה כאמור בתקנת משנה (א), של מבוגר או ילד בקבוצה, תשולם אגרה בשיעור מופחת של 15 אחוזים מהשיעור המפורט בחלק א׳ לתוספת הראשונה, לפי העניין ואולם הנחה כאמור לא תינתן בעד שימוש ברכבל באתר מצדה כמפורט בטור ה׳ בחלק א׳ לתוספת הראשונה.
(ד)
על אף האמור בתקנה זו, רשאית הרשות לאפשר כניסה לגן לאומי או לשמורת טבע באמצעות כרטיס מנוי לפי תקנה 5ג או כרטיס אישי לפי תקנה 5ד, ועל פי התנאים שייקבעו במחירון שיפרסם מנהל הרשות לפי התקנות האמורות.
אגרת כניסה לאתרים לאומיים [תיקון: תשע״ח־2, תשע״ט, תש״ף, תשפ״א]
(א)
בעד כניסה חד־פעמית לאתר לאומי הקסטל או לאתר לאומי חאן ומצודת דרכים בשער הגיא, תשולם לרשות אגרת כניסה כמפורט בטור ג׳ בחלק א׳ לתוספת הראשונה.
(ב)
בעד כניסה חד־פעמית לשהות בת לילה אחד לחניון הלילה באתר הלאומי הקסטל, תשולם לרשות אגרת כניסה כמפורט בטור ב׳ בחלק ב׳ לתוספת הראשונה; תשלום בעבור כניסה כאמור יאפשר גם שהות בת יום אחד באתר הלאומי הקסטל למחרת שהות הלילה, בלא תשלום נוסף.
(ג)
בעד כניסה כאמור בתקנת משנה (א), שהיא בעבור מבוגר או ילד בקבוצה, תשולם אגרה בשיעור מופחת של 15 אחוזים מהשיעור המפורט בטור ג׳ בחלק א׳ לתוספת הראשונה, לפי העניין.
(ד)
פטור מתשלום אגרת כניסה והנחה בתשלום אגרת כניסה לסוגי מבקרים שנקבעו לפי תקנה 4 או 5, לפי העניין, יחולו על כניסה לאתר לאומי הקסטל וכן על כניסה לאתר הלאומי חאן ומצודת דרכים בשער הגיא.
הצמדה למדד [תיקון: תשע״ח־2]
(א)
התברר ביום פרסומו של מדד כלשהו, כי המדד עלה בשיעור של 5 אחוזים או יותר לעומת המדד היסודי או כי חלפו 6 חודשים מיום שינוי האגרות האחרון (להלן – היום הקובע), ישתנו הסכומים הקבועים בתקנות 5ג ו־5ד ובתוספת הראשונה ב־1 בחודש שלאחר היום הקובע, בשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה –
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם בחודש הקודם ליום הקובע;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם בחודש הקודם ליום הקובע הקודם, ולענין היום הקובע הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה – המדד שפורסם בחודש אוגוסט (מדד חודש יולי) 1998.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית הרשות שלא לשנות סכומים ביום הקובע אם ראתה כי המדד עלה בשיעור נמוך ולא מהותי; השיעור האמור יצטבר לשיעור שיחושב ביום הקובע הבא אחריו וכן הלאה.
(ג)
סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.
(ד)
מנהל הרשות יפרסם ברשומות את נוסח התוספת הראשונה כפי שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (א) עד (ג).
פטור
סוגי מבקרים כמפורט בתוספת השניה פטורים מתשלום אגרת כניסה.
הנחות
סוגי מבקרים כמפורט בתוספת השלישית זכאים להנחה בתשלום אגרת כניסה בשיעור כמפורט באותה תוספת.
הנחה בנסיבות מיוחדות [תיקון: תשע״ח־2]
(א)
התקיימה אחת מהנסיבות שבפסקאות (1) ו־(2) כמפורט להלן (בסעיף זה – נסיבות מזכות), רשאית הרשות לתת הנחה מאגרת הכניסה הקבועה בחלק א׳ לתוספת הראשונה, בשיעור של 50 אחוזים:
(1)
בתחום הגן הלאומי, שמורת הטבע או האתר הלאומי הקסטל מבוצעות עבודות שיפוץ;
(2)
בעת לחימה או מצב מיוחד בעורף כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי״א–1951, לתושבים המתגוררים בשטח הנתון תחת לחימה או מתקפה או שהוכרז לגביו מצב מיוחד בעורף לפי החוק האמור.
(ב)
מנהל הרשות יפרסם באתר האינטרנט של הרשות את התקיימות הנסיבות המזכות לפי תקנת משנה (א).
חישוב הנחות [תיקון: תשע״ח־2]
הנחות הניתנות לפי תקנות אלה יחושבו על פי אגרות הכניסה הקבועות בחלקים א׳ ו־ב׳ לתוספת הראשונה; מבקר הזכאי להנחה לפי הוראות שונות, יהיה זכאי להנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן.
כרטיס מנוי [תיקון: תשע״ח־2]
(א)
מנהל הרשות יפרסם מחירון לרכישת כרטיס מנוי המאפשר כניסה לשמורות טבע, לגנים לאומיים ולאתר הלאומי הקסטל, במשך שנה מיום רכישתו (להלן – מחירון כרטיס מנוי).
(ב)
מחיר כרטיס מנוי לא יעלה על 600 שקלים חדשים לכל אדם הכלול בכרטיס.
(ג)
בעת רכישת כרטיס מנוי, יימסר לרוכש פירוט השירותים שלהם הוא זכאי במסגרת הכרטיס.
(ד)
מחירון לכרטיס מנוי יפורסם באתר האינטרנט של הרשות, ויעודכן לפי הצורך.
כרטיס אישי [תיקון: תשע״ח־2, תשפ״א]
(א)
מנהל הרשות יפרסם מחירון לרכישת כרטיס אישי מהסוגים שיפורטו להלן, ורשאי הוא להורות על תנאים נוספים לשימוש בכרטיס האישי שיפורטו על גבי הכרטיס:
(1)
כרטיס המאפשר שלוש כניסות או יותר לשמורות טבע ולגנים לאומיים שונים לתקופת זמן שאינה עולה על 30 ימים ממועד הכניסה הראשונה;
(2)
כרטיס המאפשר כניסה לאחד מן האתרים נחל שניר, נחל עמוד, ארבל, קיסריה, החרמון – אתר הבניאס, מבצר נמרוד, מצדה או ירקון לתקופת זמן שאינה עולה על 12 חודשים ממועד הכניסה הראשונה.
(ב)
הרשות רשאית לתת הנחה שלא תעלה על 50 אחוזים בעבור רכישה מרוכזת של כרטיס אישי כאמור בתקנת משנה (א)(1).
(ג)
מחיר כרטיס אישי לא יעלה על 320 שקלים חדשים.
(ד)
מחירון לכרטיס אישי יפורסם באתר האינטרנט של הרשות, ויעודכן לפי הצורך.
ביטול
בטלות –
(1)
תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אגרות כניסה לשמורות טבע), התשנ״ה–1994;
(2)
תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אגרות כניסה לגנים לאומיים), התשנ״ה–1995.
[תיקון: [הודעות], תש״ס, תשס״ג, תשע״ח־2]

תוספת ראשונה

[תיקון: תשע״ח־2]

(תקנות 1, 2, , 3, ו־5ב)

[תיקון: תשע״ח־2]

חלק א׳

[תיקון: תשע״ח־2]

(תקנות 2, , ו־5ב)

אגרת כניסה בשקלים חדשים

[תיקון: תשס״ח, תשס״ח־2, תשע״א, תשע״ב־2, תשע״ו, תשע״ח, תשע״ח־2, תשע״ט, תש״ף, תשפ״א]
 טור א׳טור ב׳טור ג׳טור ד׳
אכזיב, אשכול (בעונת הרחצה), גן השלושה (סחנה), החולה, חוף האלמוגים, חורשת טל, מעיין חרוד, קיסריהארבל, אשקלון, בית גוברין, בית שאן, גמלא, הבטיחה, הרודיון, החרמון – אתר הבניאס, התנור, חי בר יטבתה, ירקון (מקורות הירקון, פארק אפק), מגדל צדק, מגידו, מערת הנטיפים, מרכז טורפים יטבתה, מרכז מבקרים ערד, מרכז מבקרים רמון, נחל אלכסנדר, נחל בצת, נחל דבורה, נחל כזיב, נחל מערות, נחל עמוד, נחל שניר (חצבאני), נחל תבור, נחל תנינים, סביב חומות ירושליים, עבדת, עין גדי (נחל דוד, נחל ערוגות), עין עבדת, ציפורי, תל דןאשכול (לא בעונת הרחצה), אקווה בלה (עין חמד), בית אלפא, בית שערים, חוף דור הבונים, חצור, חי בר כרמל, יהודיה (כולל משושים), כוכב הירדן, כורזין, מבצר נמרוד, מדבר יהודה – עין בוקק ומעלה בוקק, ממשית, סבסטיה, סדני עלי – אפולוניה, סוסיתא, עין אפק, קומראן, שבטה, תל דור, תל לכישברעם, חמת טבריה, כורסי, מבצר יחיעם, נחל רפאים (עין חניה), עתיקות עין גדי, תל באר שבע, תל ערד
(נמחקה) 
מבוגר40292215
(נמחקה) 
(נמחקה) 
(נמחקה) 
(נמחקה) 
ילד2415107
(נמחקה) 
(נמחקה) 
(נמחקה) 
רכב, חניונים וכלי שיט 
רכב נוסעים
מיניבוס
אוטובוס
(נמחקה) 
כלי שיט
 טור ה׳טור ו׳טור ז׳טור ח׳טור ט׳טור י׳טור י״א
מצדה (כולל רכבל דו־כיווני)מצדה – כניסת שביל הנחש; כניסת שביל הסוללהמצדה (כולל רכבל חד־כיווני)הר מירון, כפר נחום, מסיב אילת, מצוק הצינים(נמחק)בית ינאיחניוני פארק הכרמלהים הדרומי באילתפלמחים
ימי חולשבתות וחגיום חול למעט יום שישיימי שישי, שבת וחג
(נמחקה) 
מבוגר793260
(נמחקה) 
(נמחקה) 
(נמחקה) 
(נמחקה) 
ילד461832
(נמחקה) 
(נמחקה) 
(נמחקה) 
רכב, חניונים וכלי שיט 
רכב נוסעים292434372632
מיניבוס9579951225363
אוטובוס1821571742455363
(נמחקה) 
כלי שיט3 שקלים חדשים לכל מטר אורך של כלי השיט
(נמחקה)
(נמחקה)
[תיקון: תשע״ח־2]

חלק ב׳

(תקנה 2(ב), ו־5ב)

”קבוצה“ – קבוצת אנשים המבקרת יחד בגן לאומי או בשמורת טבע ביום חול;
על אף האמור בתקנות 2(ב) ו־2א(ב), בעד שהות בת לילה אחד בחניון לילה של מבוגר או ילד שהוא חלק מקבוצה, תינתן הנחה בשיעורים אלה, לפי העניין:
(1)
בקבוצה שגודלה בין 300 ל־1,000 איש – הנחה בשיעור של 30 אחוזים;
(2)
בקבוצה שגודלה בין 1,000 ל־2,000 איש – הנחה בשיעור של 40 אחוזים;
(3)
בקבוצה שגודלה מעל 2,000 איש – הנחה בשיעור של 50 אחוזים.
אין בהוראות חלק זה כדי לאפשר כניסה של קבוצה לאתר, אם גודל הקבוצה עולה על כושר הנשיאה המרבי של האתר.
[תיקון: תש״ף, תשפ״א]
סוגטור א׳טור ב׳טור ג׳טור ד׳
אכזיב, גן השלושה (סחנה), חורשת טל, מעיין חרודאשכול, אשקלון, חוות משמר הכרמל, יוטבתה, חניון בארות, יהודייה, ירקון (מקורות הירקון, פארק אפק), מבצר יחיעם, ממשית, מצדה, שבטה, תל ערדכוכב הירדן, נחל עמוד, אקווה בלה (עין חמד)בית ינאי, חניוני פארק הכרמל, חניוני הר מירון, פלמחים
מבוגר65554015
ילד50403010

תוספת שניה

(תקנה 4)

אלה סוגי מבקרים הפטורים מתשלום אגרת כניסה:
עובד הרשות בעל כרטיס עובד וחבר מליאת הרשות.
עובד המדינה ועובד רשות מקומית לשם מילוי תפקידו (פרט לשבתות ולחגים).
עיתונאי וצלם של העיתונות והטלוויזיה, לשם מילוי תפקידו – באישור מראש של הרשות.
מדריך תיירים הנושא עמו תעודת מדריך מוסמך תקפה.
[תיקון: תשע״ח־2]
חייל בשירות חובה עם הצגת תעודת חוגר, למעט בשמורת טבע או גן לאומי המפורטים בטורים א׳, ב׳ ו־ה׳ בחלק א׳ לתוספת הראשונה.
[תיקון: תשע״ב, תשע״ח־2]
משרת בשירות לאומי בהצגת תעודת מתנדב, למעט בשמורת טבע או גן לאומי המפורטים בטורים א׳, ב׳ ו־ה׳ בחלק א׳ לתוספת הראשונה.
[תיקון: תשע״ח־2]
ילד מתחת לגיל 5.
[תיקון: תשס״ח]
נכה שחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד–1954, חל עליו ומלווה לנכה כאמור הזקוק לסיוע בניידות.
שוטר נכה, שחוק המשטרה (נכים ונספים), התשמ״א–1981, חל עליו, ומלווה לנכה הזקוק לסיוע בניידות.
[תיקון: תשס״ח]
(נמחק).
בעל אישור כניסה מטעם הרשות.
[תיקון: תשע״ח־2]
[תיקון: תשע״ח־2]
תורם שתרם איבר לפי הוראות חוק השתלת אברים, התשס״ח–2008, בהצגת תעודה על תרומת איבר מהמרכז להשתלות כהגדרתו בחוק האמור.

תוספת שלישית

(תקנה 5)

אלה סוגי המבקרים הזכאים להנחה בתשלום אגרת כניסה:
[תיקון: תשע״ט]
בעל תעודת אזרח ותיק כמשמעותו בחוק האזרחים הוותיקים, התש״ן–1989, יקבל הנחה של 50 אחוזים מדמי הכניסה למבוגר.
[תיקון: תשס״ח]
(נמחק).
[תיקון: תשע״ט]
סטודנט המציג תעודת סטודנט תקפה, יקבל הנחה של 15 אחוזים מדמי הכניסה למבוגר.
[תיקון: תשס״ח, תשע״ט]
נכה שחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט–1959 [נוסח משולב], חל עליו ומלווה לנכה כאמור הזקוק לסיוע בניידות, יקבלו הנחה של 50 אחוזים מדמי הכניסה למבוגר.
[תיקון: תש״ס, תשס״ט, תשע״ח־2]
חייל בשירות חובה המציג תעודת חוגר יקבל הנחה בשיעורים אלה:
(א)
ישלם את אגרת הכניסה הקבועה לילד באתרים שבטורים א׳, ב׳ ו־ה׳ בחלק א׳ לתוספת הראשונה;
(ב)
ישלם את אגרת השהייה בחניון לילה הקבועה לילד כאמור בחלק ב׳ לתוספת הראשונה.
[תיקון: תשס״ט, תשע״ט]
חייל מילואים פעיל יקבל, בהצגת תעודת חייל מילואים פעיל תקפה שניתנה על ידי צה״ל, הנחה של 25 אחוזים מדמי הכניסה למבוגר, וכן יקבל, יחד עם בני משפחתו הבאים עמו, הנחה של 15 אחוזים מאגרת כניסה לחניון המשמש ללינה; בתקנה זו [צ״ל: בפרט זה], ”חייל מילואים פעיל“ – חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס״ח–2008.
[תיקון: תשע״ב, תשע״ח־2, תשע״ט]
משרת בשירות לאומי המציג תעודת מתנדב יקבל הנחה בשיעורים אלה:
(א)
ישלם את אגרת הכניסה הקבועה לילד בשמורת טבע או גן לאומי שבטורים א׳, ב׳ ו־ה׳ בחלק א׳ לתוספת הראשונה;
(ב)
ישלם את אגרת השהייה בחניון לילה הקבועה לילד כאמור בחלק ב׳ לתוספת הראשונה.
[תיקון: תשע״ט]
תלמיד או חניך, שגילו עד 18 שנים, במסגרת פעילות של מוסד חינוך, מעון, תנועת נוער, או מסגרת חינוכית אחרת, הנתמכת או מתוקצבת לפי חוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1975, או שקיבלה את אישורו של אגף בכיר לביטחון, בטיחות ושעת חירום במשרד החינוך, יקבל הנחה מאגרת הכניסה בשיעורים כמפורט להלן:
(א)
בכניסה לאתרים המפורטים בטורים ב׳ ו־ה׳ בחלק א׳ לתוספת הראשונה, למעט שימוש ברכבל באתר מצדה – הנחה בשיעור של 50 אחוזים מאגרת הכניסה לילד;
(ב)
בכניסה לאתרים המפורטים בטור ג׳ בחלק א׳ לתוספת הראשונה – הנחה בשיעור של 20 אחוזים מאגרת הכניסה לילד.
לעניין זה –
”מוסד חינוך“ – כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש״ט–1949;
”מעון“ – מקום המשמש למגורי תלמידים או חניכים לצורכי שיקום, רווחה או טיפול;
”פעילות“ – פעילות הכוללת 10 תלמידים או חניכים לפחות;
”תנועת נוער“ – תנועת נוער המוכרת על ידי משרד החינוך בהתאם לרשימה המפורסמת באתר האינטרנט של משרד החינוך.
[תיקון: תש״ס, תשע״ח־2, תשע״ט]
מוזמן במסגרת קידום פעילות של הרשות יקבל הנחה של 25 אחוזים מדמי הכניסה למבוגר או לילד, לפי העניין.


י״א באלול התשנ״ח (2 בספטמבר 1998)
  • רפאל איתן
    השר לאיכות הסביבה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.