חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק המשטרה (נכים ונספים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק המשטרה (נכים ונספים) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק המשטרה (נכים ונספים), התשמ״א–1981


קישור למאגר החקיקה הלאומי חוק קודם: ס״ח תשט״ו, 74.

חוק חדש: ס״ח תשמ״א, 163; תשע״ז, 242.

שינוי תארים: ק״ת תשמ״ה, 142.


הגדרות
בחוק זה –
”שוטר“ – אדם הנמנה עם חיל המשטרה, לרבות מי שהוענקו לו כל החובות, הזכויות, הסמכויות והחסינויות של שוטר;
”חוק משפחות החיילים“ – חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש״י–1950, והתקנות לפיו;
”שירות במשטרה“ – שירותו של שוטר במשטרת ישראל.
דין שוטר נכה [תיקון: תשע״ז]
חוק הנכים יחול על שוטר, ובו, לענין זה –
(1)
כל מקום שמדובר בו בחייל שהוא חייל בשירות קבע ייקרא כאילו מדובר בשוטר שכללי הגיוס והפיטורים הקבועים בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א–1971, חלים עליו;
(2)
כל מקום שמדובר בו בשירות או בשירות צבאי ייקרא כאילו מדובר בשירות במשטרה;
(3)
(נמחקה).
דין משפחת שוטר שנספה [תיקון: תשע״ז]
חוק משפחות החיילים יחול על שוטר שנפטר ועל בני משפחתו של שוטר שנפטר, ובו, לעניין זה –
(1)
כל מקום שמדובר בו בחייל שהוא חייל בשירות קבע ייקרא כאילו מדובר בשוטר שכללי הגיוס והפיטורים הקבועים בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א–1971, חלים עליו;
(2)
כל מקום שמדובר בו בשירות או בשירות צבאי ייקרא כאילו מדובר בשירות במשטרה.
ברירה
(א)
נפטר שוטר כתוצאה ממחלה או החמרת מחלה, בנסיבות שהיו מזכות את בני משפחתו לתגמולים לפי חוק משפחות החיילים לולא הוראות סעיף זה, רשאים בני המשפחה שהם גם שאירים לפי חוק הגמלאות לבחור באחד מאלה:
(1)
(2)
(3)
תגמולים לפי חוק משפחות החיילים, בתוספת קצבה כאמור בסעיף 78(ג) לחוק הגמלאות;
(4)
תגמולים לפי חוק משפחות החיילים בתוספת המענק המשתלם לפי סעיפים 27 או 40 לחוק הגמלאות במקום הקצבה המשתלמת לפי סעיף 78(ג) לחוק הגמלאות.
(ב)
בני משפחה כאמור שנתקיימו בהם התנאים לזכאות לפי סעיף 77(ה) לחוק הגמלאות, רשאים לבחור, במקום זכויותיהם לפי סעיף קטן (א), בתגמולים לפי חוק משפחות החיילים ובגמלאות לפי סעיף 77(ה) האמור.
(ג)
סעיף 77(ו) לחוק הגמלאות יחול בשינויים המחוייבים גם על גמלאות לפי חוק הגמלאות המשתלמות לפי סעיף זה.
אזכורים
כל חיקוק שבו מדובר בחוק הנכים או בחוק משפחות החיילים ייקרא כאילו מדובר בו גם בחוק זה.
זכויות יתר
כל חיקוק המעניק או נותן סמכות להעניק זכות יתר, פטור, שחרור מלא או חלקי מחובה המוטלת על פי דין או עדיפות או זכות אחרת, הניתנים לחייל נכה כמשמעותו בחוק הנכים או לבן משפחה של חייל שנספה כמשמעותו בחוק משפחות החיילים, רואים אותו כמעניק או נותן סמכות להעניק אותם גם לשוטר נכה או לבן משפחה של שוטר שנספה.
שוטר שנעדר [תיקון: ק״ת תשמ״ה]
לענין סעיף 3 לחוק משפחות החיילים, במקום רשות צבאית מוסמכת יבוא, לגבי שוטר שנעדר, קצין משטרה בכיר ששר המשטרה מינהו לענין סעיף זה.
ביטול
חוק המשטרה (נכים ונספים), התשט״ו–1955 – בטל.
הוראת מעבר
חוק זה יחול, לגבי התקופה שלאחר פרסומו, גם על מי שפרש מהשירות במשטרה לפני הפרסום ועל בני משפחתו של שוטר שנפטר לפני הפרסום, למעט –
(1)
מי שהגיש בקשה לפי סעיף 4 לחוק המשטרה (נכים ונספים), התשט״ו–1955, והיא נדחתה;
(2)
מי שהגיש בקשה כאמור, או בקשה לקצין התגמולים, אחרי שעברה תקופת ההתיישנות החלה לגביו לפי סעיף 4(ה) לחוק האמור.


נתקבל בכנסת ביום י״ח באדר ב׳ התשמ״א (24 במרס 1981).
  • מנחם בגין
    ראש הממשלה
  • יוסף בורג
    שר הפנים
  • יצחק נבון
    נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.