חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ״ב–1992


הגדרות [תיקון: תשנ״ד, תשנ״ח, תשס״א, תשע״ד, תשע״ח]
בחוק זה –
”הורה עצמאי“ – תושב ישראל אשר בהחזקתו ילד הנמצא עמו ואשר נתקיים בו אחד מאלה:
(1)
הוא אינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו;
(2)
הוא נשוי ומתקיים בו האמור באחת מפסקאות המשנה (א), (ב) או (ג), ובתנאי שאין אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו:
(א)
הוא חי בנפרד מבן זוגו תקופה של שנתיים לפחות ופתח בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעל במסגרת הליך זה שנתיים לפחות;
(ב)
(ג)
היא חיה בנפרד מבן זוגה, שהתה במקלט לנשים מוכות 90 ימים לפחות, מתוך תקופה של שנים עשר חודשים שתחילתה ביום הראשון לשהותה במקלט כאמור, פתחה בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעלה במסגרת הליך זה במשך שישה חודשים לפחות; ואולם אישה תהא פטורה מפתיחת הליך כאמור אם המחלקה לשירותים חברתיים אישרה כי יש בכך כדי לסכן את חייה או את חיי ילדה;
(3)
הוא עולה חדש שנמצא בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ובן־זוגו לא עלה לארץ ואף אינו שוהה בה ובתנאי שאין לו בן זוג אחר;
”השר“ – שר העבודה והרווחה;
”ילד“ – ילד כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי, שטרם מלאו לו 18 שנה;
”המחלקה לשירותים חברתיים“ – כמשמעותה בחוק שירותי הסעד, התשי״ח–1958;
”מקלט לנשים מוכות“ – מקום שבו שוהה אישה מוכה מחשש לחייה או לחיי ילדה, לרבות מקום כאמור שאינו נתמך בידי המדינה או רשות מקומית, לפי הפניה מראש שנתנה המחלקה לשירותים חברתיים או לפי אישור שנתנה בדיעבד.
הכשרה מקצועית [תיקון: תשע״ד]
הורה עצמאי זכאי לקדימות בהכשרה מקצועית לפי כללים ותנאים שקבע השר בתקנות.
מעונות יום [תיקון: תשע״ד]
הורה עצמאי זכאי לקדימות בקבלת ילדיו למעון יום; השר יקבע בתקנות כללים מיוחדים לענין התחשבות בהכנסת הורה עצמאי לענין דמי האחזקה במעון.
הלוואה לשיכון [תיקון: תשנ״ד, תשע״ד]
הורה עצמאי, למעט הורה עצמאי כאמור בפסקה (4) [צ״ל (3)] להגדרת הורה עצמאי, זכאי להלוואה מוגדלת מאת המדינה או מטעמה לצרכי דיור, בשיעורים, בתנאים ובכללים שקבע שר הבינוי והשיכון לאחר התייעצות בשר.
בית־הדין לעבודה
לבית־הדין לעבודה תהיה סמכות ייחודית לדון ולפסוק בכל תובענה הנובעת מחוק זה.
ביצוע ותקנות
(א)
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא יתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
(ב)
תקנות לפי סעיף קטן (א) וסעיפים 3 ו־4 יותקנו בהסכמת שר האוצר.
(ג)
תקנות לפי סעיף קטן (א) וסעיפים 2, 3 ו־4 טעונות אישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.


נתקבל בכנסת ביום י״ב באדר ב׳ התשנ״ב (17 במרס 1992).
 • יצחק שמיר
  שר העבודה והרווחה
 • יצחק שמיר
  ראש הממשלה
 • חיים הרצוג
  נשיא המדינה
 • דב שילנסקי
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.