חוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה – חרבות ברזל)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
חוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה – חרבות ברזל) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ״ד–2024


הגדרות
בחוק זה –
”אתר אינטרנט“ – אתר אינטרנט, לרבות יישומון, שיש לציבור או לחלק ממנו אפשרות כניסה או גישה אליו, אף אם הכניסה או הגישה אליו דורשות שימוש בקוד או בסיסמה, בין בתשלום ובין בלא תשלום, בין שהשרת שהוא מאוחסן בו נמצא בישראל ובין שהוא נמצא מחוץ לישראל;
”גורם אחראי“ – כל אחד מאלה, לפי העניין: ספק תכנים, ספק גישה לאינטרנט, ספק שירותי אחסון או בעלים של מקום כהגדרתו בחוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות, התשס״ה–2005;
”גורמי ביטחון“ – צבא הגנה לישראל, לרבות צנזור, שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;
”הכרזה על מצב מיוחד בעורף“ – ההכרזה על מצב מיוחד בעורף כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי״א–1951, מיום כ״ב בתשרי התשפ״ד (7 באוקטובר 2023);
”ועדת השרים“ – ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי;
”מכשיר המשמש לאספקת תכנים“ – מערכת, מנגנון, מכשיר, מיתקן, ציוד או אבזר אחרים שתכליתם העיקרית לשמש לאספקת תכנים, ובכלל זה לצילום, אחסון, הפקה או שידור של התכנים; לעניין זה לא יראו ציוד קצה רט״ן כמכשיר אם עיקר תכליתו לשימוש אישי;
”מפקח“ – מי שהוסמך לפי סעיף 11א(א) ו־(ב) לפקודת הטלגרף, או מי שמונה לפי סעיף 37יא לחוק התקשורת;
”ספק גישה לאינטרנט“ – כהגדרתו בסעיף 4ט(א) לחוק התקשורת;
”ספק שירותי אחסון“ – כהגדרתו בחוק סמכויות באינטרנט;
”ספק תכנים“ – כהגדרתו בסעיף 13ב לחוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע״ב–2012, אף אם אינו רשום במרשם כהגדרתו בסעיף האמור, ובכלל זה בעל רישיון לשידורים כהגדרתו בחוק התקשורת;
”ערוץ“ – רצף תוכני צפייה ושמע או רצף תוכני שמע המסופקים לפי סדר ומועדים שהוחלטו מראש;
”ערוץ זר“ – ערוץ שמתקיימים לגביו התנאים האלה:
(1)
הוא אינו מורשה לשידורים כהגדרתו בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש״ן–1990, הוא אינו ערוץ הכנסת כהגדרתו בחוק שידורי ערוץ הכנסת, התשס״ד–2003, והוא אינו ערוץ מערוצי הטלוויזיה המשודרים על ידי תאגיד השידור הישראלי כהגדרתו בחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע״ד–2014;
(2)
עיקר תוכני צפייה ושמע של הערוץ אינם בשפה העברית;
(3)
עיקר הפעולות שהערוץ מבצע לשם הפקת תוכני צפייה ושמע אינן מתבצעות מישראל;
”הפעולות הצבאיות המשמעותיות“ – הפעולות הצבאיות המשמעותיות שעליהן החליטה ועדת השרים לפי סעיף 40 לחוק־יסוד: הממשלה, והודיעה לגביהן לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביום כ״ג בתשרי התשפ״ד (8 באוקטובר 2023);
”ציוד קצה רט״ן“ – כהגדרתו בסעיף 5 לפקודת הטלגרף;
”צנזור“ – כמשמעותו בתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945;
”שידור“ – מתן גישה לתוכני צפייה ושמע או לתוכני שמע, בזמן אמיתי.
מניעת פגיעה בביטחון המדינה מגוף שידורים זר
(א)
שוכנע ראש הממשלה כי התכנים המשודרים בערוץ זר המשדר בישראל פוגעים באופן ממשי בביטחון המדינה, רשאי שר התקשורת, בהסכמת ראש הממשלה ובאישור ועדת השרים או הממשלה, להורות על אחד או יותר מאלה:
(1)
להורות לספק תכנים על הפסקת שידור של ערוץ כאמור;
(2)
להורות על סגירת משרדי ערוץ כאמור הנמצאים בשטח ישראל;
(3)
להורות על תפיסת מכשיר המשמש לאספקת תוכני הערוץ הזר, ובלבד שלא תבוצע חדירה לציוד קצה רט״ן שנתפס בהתאם להוראה כאמור;
(4)
להורות לגורם האחראי על הסרת אתר האינטרנט של ערוץ כאמור, אם השרת שעליו אתר האינטרנט מאוחסן נמצא בישראל או שהוא בשליטת אדם הנמצא בישראל או בשליטת תאגיד הרשום בישראל, או להורות על הגבלת גישה לאתר האינטרנט של ערוץ כאמור.
(ב)
הוראה כאמור בסעיף קטן (א) לא תינתן אלא לאחר שתוצג לפני ראש הממשלה ושר התקשורת חוות דעת מקצועית אחת לפחות מגורמי הביטחון, לרבות בדבר התשתית העובדתית לעניין פגיעה ממשית בביטחון המדינה, ולאחר שכל גורמי הביטחון התבקשו לתת חוות דעת כזו, ובלבד שטרם אישורה של ועדת השרים או הממשלה, לפי החלטת ראש הממשלה, יוצגו בפניה כלל חוות הדעת בעל פה או בכתב מטעם גורמי הביטחון שהתבקשו לחוות דעתם כאמור, לרבות לתשתית העובדתית לשם מתן ההוראה בשל פגיעה ממשית בביטחון המדינה; אין באי־הצגת חוות דעת של גורם ביטחון כאמור כדי לעכב את אישור ההחלטה, ובלבד שהממשלה או ועדת השרים שוכנעה שהובאה בפניה התשתית העובדתית הנדרשת.
(ג)
הוראה כאמור בסעיף קטן (א) תגבר על היתר או הוראה אחרת שניתנו לפני תחילתה.
(ד)
הוראה כאמור בסעיף קטן (א) תיכנס לתוקפה עם מסירתה למי שהיא חלה עליו; ההוראה תפורסם ברשומות.
תוקף ההוראות
הוראה לפי סעיף 2(א) תהיה בתוקף לתקופה האמורה בה שלא תעלה על 45 ימים; ואולם אם שוכנע ראש הממשלה כי התנאים המפורטים בסעיף האמור ימשיכו להתקיים גם לאחר התקופה האמורה, רשאי שר התקשורת, בהסכמת ראש הממשלה ובאישור ועדת השרים או הממשלה, להאריך את תקופת תוקפה לתקופה שלא תעלה על 45 ימים נוספים בכל פעם, בכפוף להתקיימות האמור בסעיף 2(ב).
סמכויות מפקחים
(א)
סעיפים 11א(א) ו־(ב), 11ב(א)(1) עד (3) ו־11ג לפקודת הטלגרף יחולו לעניין חוק זה, בשינויים האלה:
(1)
מפקח מוסמך לפקח על ביצוע חוק זה והוראות לפיו;
(2)
הסמכויות לפי פקודת הטלגרף שנוגעות למכשירים אלחוטיים יחולו גם לגבי מכשירים המשמשים לאספקת תכנים;
(3)
על אף האמור בסעיף 11ב(א)(3) לפקודת הטלגרף, לא ייכנס מפקח למקום המשמש למגורים.
(ב)
נתן שר התקשורת הוראה לפי סעיף 2(א)(2), יפעל המפקח לסגירה של משרדי הערוץ הנמצאים בשטח ישראל.
(ג)
נתן שר התקשורת הוראה לפי סעיף 2(א)(3), יפעל מפקח לתפוס את המכשיר המשמש לאספקת תוכני הערוץ הזר; המפקח ישיב את המכשיר לבעליו או למי שממנו נתפס לא יאוחר מתום תוקפה של הוראת השר כאמור.
(ד)
לשם ביצוע סמכויות המפקח לפי חוק זה רשאי שוטר לסייע באמצעות שימוש בכוח סביר לפי סמכויותיו של שוטר לפי כל דין.
אישור הוראה לפי סעיפים 2 ו־3
על הוראה לפי סעיף 2(א), ובכלל זה הארכתה לפי סעיף 3, יחולו ההוראות האלה:
(1)
היא תובא לפני נשיא בית משפט מחוזי או סגנו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ־24 שעות משעת כניסתה לתוקף;
(2)
נשיא בית משפט מחוזי או סגנו ידון בתוך שלושה ימים מיום כניסתה לתוקף של ההוראה כאמור בסעיף 2(ד), אם לשנות אותה או לקצוב את תקופת תוקפה; ההוראה תעמוד בתוקפה עד קבלת החלטה אחרת של בית המשפט;
(3)
סעיפים 8 עד 12 לחוק סמכויות באינטרנט יחולו, בשינויים המחויבים, על הליכים לפי סעיף זה.
שמירת סמכויות
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהסמכויות המפורטות להלן, אלא כדי להוסיף עליהן:
(1)
הסמכויות הקבועות בחוק התקשורת;
(2)
הסמכויות הקבועות בחוק סמכויות באינטרנט;
(3)
הסמכויות הקבועות בפקודת הטלגרף;
(4)
סמכותו של צנזור;
(5)
סמכות אחרת למניעת פרסום לפי כל דין.
תוקף
חוק זה יעמוד בתוקפו עד יום כ״ה בתמוז התשפ״ד (31 ביולי 2024) או עד מועד סיום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, או עד לסיום הפעולות הצבאיות המשמעותיות, לפי המוקדם שבהם.


התקבל בכנסת ביום כ״ב באדר ב׳ התשפ״ד (1 באפריל 2024).
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
  • יצחק הרצוג
    נשיא המדינה
  • אמיר אוחנה
    יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.