חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) 1995

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) 1995 מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשנ״ה–1995


מטרה
חוק זה בא לתקן חוקים שונים, לדחות תחילתם של חוקים או להאריך את תוקפם ולקבוע הוראות נוספות, במטרה לאפשר השגת יעדי התקציב ועמידה במגבלת הגרעון לשנת הכספים 1995, והשגת יעדי המדיניות הכלכלית.
(א)
תחילתו של סעיף 2, למעט סעיף קטן (א)(7), ביום כ״ט בטבת התשנ״ה (1 בינואר 1995), והוא יחול על גימלה או תגמול המשתלמים החל ביום התחילה ואילך, ועל דמי ביטוח המשתלמים בעד יום התחילה ואילך.
(ב)
תחולתו של סעיף קטן (א)(7) לגבי דמי ביטוח המשתלמים בעד שנת הכספים 1994 ואילך.
(ג)
המוסר והממשלה יקבעו בהסכם, עד ליום ז׳ בתשרי התשנ״ו (1 באוקטובר 1995), כללים לשיפוי הממשלה בשל ימי מילואים שחלו עד ליום התחילה, שעבורם ישולמו התגמולים וההענקות כמשמעותם בפרק ו׳4 לחוק הביטוח הלאומי לאחר יום התחילה (להלן – כללי השיפוי).
(ד)
תשלומי אוצר המדינה למוסד לפי סעיף 127פא1(א) לחוק הביטוח הלאומי, שישולמו בתקופה שמיום התחילה ועד המועד שייקבע בהסכם האמור בסעיף קטן (ג), יהוו מקדמה על חשבון הסכום הכולל שעל אוצר המדינה להעביר למוסר לפי סעיף 127פא1(א) האמור, בכפוף לכללי השיפוי.
ארנונה בשל נכסי מדינה [תיקון: תשנ״ו]
(א)
בשל נכסים בתחומי רשויות מקומיות, שחל עליהם סעיף 3(ב) לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין), 1938, תשולם בשנים 1995, 1996 ו־1997, ארנונה כללית בשיעור הקבוע בסעיף קטן (ב), ביחס לארנונה הכללית שהיתה משולמת ברשות המקומית אלמלא הוראת סעיף 3(ב) האמור; החישוב ייעשה בכל רשות מקומית בהתאם לסכומי הארנונה הכללית ולסוגי הנכסים הנוהגים בה.
(ב)
שיעור הארנונה הכללית בהתאם לסעיף קטן (א) יהיה –
(1)
לגבי נכסים שמחזיקים בהם משרד הבטחון או צבא הגנה לישראל או מטעמם, לרבות יחידות הסמך שלהם –
בשנת 1995 – 10%;
בשנת 1996 – 20%;
בשנת 1997 – 30%;
(2)
לגבי נכסים המשמשים בתי חולים או מרפאות –
בשנת 1995 – 25%;
בשנת 1996 – 35%;
בשנת 1997 – 45%;
(3)
לגבי נכסים אחרים –
בשנת 1995 – 35%;
בשנת 1996 – 45%;
בשנת 1997 – 55%.
(ג)
בשל הנכסים האמורים בסעיף קטן (א) לא תשולם אגרת סילוק אשפה, אגרת פינוי אשפה או כל אגרה אחרת, המשולמת לרשות המקומית בידי מי שפטור מתשלום ארנונה כללית, ובלבד שסכום הארנונה הכללית בכל אחת מהשנים 1995, 1996 ו־1997 בשל נכס מסוים מן הנכסים האמורים לא יפחת מסכום האגרות, כאמור, ששולם בפועל לרשות המקומית בשנת 1994 בשל אותו נכס, בתוספת שיעורי העדכון שנקבעו בתקנות לפי פרק ד׳ לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ״ג–1992, שהותקנו בשל כל אחת מהשנים האמורות.
ביטול יתרת חוב רשות השידור [תיקון: תשנ״ה]
על אף הוראות סעיף 1 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התש״ן–1990, יתרת חובה של רשות השידור לאוצר המדינה, לפי הסעיף האמור, אשר לא שולמה עד ליום ג׳ בסיון התשנ״ה (1 ביוני 1995) – בטלה.
תחילה, קיום תוקף והוראות מעבר
(א)
תחילתם של סעיפים 3 ו־6 עד 12 ביום כ״ט בטבת התשנ״ה (1 בינואר 1995) (להלן – יום התחילה).
(ב)
ניתן בזה קיום תוקף לחוקים הנזכרים בסעיפים 3, 8 ו־12 בנוסחם כמתוקן בחוק זה, החל ביום התחילה.
(ג)
לא יועמד אדם לדין בשל עבירה לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ״ו–1985, בתקופה שבין יום התחילה לבין יום פרסומו של חוק זה.


נתקבל בכנסת ביום י״ז בשבט התשנ״ה (18 בינואר 1995).
 • יצחק רבין
  ראש הממשלה
 • אברהם (בייגה) שוחט
  שר האוצר
 • עזר ויצמן
  נשיא המדינה
 • שבח וייס
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.