חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) 1990

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) 1990 מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התש״ן–1990


תוכן עניינים

פרק א׳: מטרת החוק

מטרה
חוק זה בא לתקן, לבטל או להאריך את תקפם של חוקים שונים, ולקבוע הוראות נוספות, במטרה לצמצם את הוצאות המדינה ולהגדיל את הכנסותיה באופן שיאפשר השגת יעדי התקציב לשנת הכספים 1990 והשגת יעדי המדיניות הכלכלית.

פרק ב׳: תיקוני חקיקה

סייג למימון מפלגות
לא יהיה תוקף להחלטה שקיבלה ועדת הכספים של הכנסת בשנת 1990 הבאה להגדיל את יחידת המימון לפי חוק מימון מפלגות, התשל״ג–1973.

פרק ג׳: תשלומים של רשויות למדינה

תשלום רשות השידור למדינה
בשנת הכספים 1990 תשלם רשות השידור לאוצר המדינה סכום של 75 מיליון שקלים חדשים; הסכום האמור ישולם בארבעה תשלומים רבעוניים, רצופים ושווים החל ביום ח׳ בסיון התש״ן (1 ביוני 1990) וישמש להקטנת חובות המדינה; כל תשלום ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן (להלן – המדד) מהמדד שפורסם לחודש אוקטובר 1989 עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום.

פרק ד׳: ביטוח לאומי

תחילה
תחילתו של סעיף 10(4) ביום ד׳ בטבת התש״ן (1 בינואר 1990); תחילתן של יתר הוראות פרק זה ביום ו׳ בניסן התש״ן (1 באפריל 1990).

פרק ה׳: תיקונים בחקיקת חינוך

פרק ו׳: מסים

הנוסח שולב בפקודת מס הכנסה.
תחילה ותחולה
(א)
תחילתן של פסקאות (2) ,(3), ו־(5) עד (11) של סעיף 15 ביום ח׳ בתמוז התש״ן (1 ביולי 1990) (להלן יום התחילה).
(ב)
תחולתן של פסקאות (4) ו־(7) של סעיף 15 החל משנת המס 1990.
(ג)
תחילתה של פסקה (12) של סעיף 15 ביום ו׳ בניסן התש״ן (1 באפריל 1990).
(ד)
תחולתה של פסקה (13) של סעיף 15 לגבי הטבות מס שיינתנו ולגבי תקנות שיותקנו משנת המס 1990 ואילך.
(ה)
תחילתו של סעיף 16 ביום ד׳ בטבת התש״ן (1 בינואר 1990).
(ו)
תחילתו של סעיף 17 ביום כ״ז באייר התשמ״ט (1 ביוני 1989).
הסמכה
(א)
נציב מס הכנסה יקבע בכללים תיאומים שייעשו בשנת המס 1990 בסעיפים 9(20), 10, 44, 45ב, 47א, 47ב, 66(א)(3) ו־121א לפקודה, לצורך חישוב הטבות המס לפיהם, ורשאי הוא, בית השאר, לקבוע כי הטבות המס יחולו לגבי חלק יחסי מהכנסה שנתקבלה והוצאות שהוצאו בכל שנת המס וכן לשנות את הסכומים והשיעורים הקבועים בסעיפים האמורים.
(ב)
לענין תיאום הסכומים הקובעים בסעיפים 10 ו־120א לפקודה בשנת המס 1990 וב־1 בינואר 1991, יראו את הסכומים הקבועים בסעיף 120א כתקרות הכנסה שעודכנו ב־1 במרס 1990, ואת הסכום הקבוע בסעיף 10 כסכום שהיה ב־1 בינואר 1990.


נתקבל בכנסת ביום ג׳ בניסן התש״ן (29 במרס 1990).
 • יצחק שמיר
  ראש הממשלה
 • יצחק שמיר
  שר האוצר
 • חיים הרצוג
  נשיא המדינה
 • דב שילנסקי
  יושב־ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.