חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק הגליל

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק הגליל מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הגליל, התשמ״ח–1988


הגדרות [תיקון: תש״ן, תשנ״ב, תשס״ח־2, תשע״ז]
בחוק זה –
”הגליל“ – תחום שיקבעו השרים בצו;
”המנהל“ – המנהל הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר או מי שהוא הסמיך לעניין חוק זה;
”מרום הגליל“ – יישובים באזור המסומן במפה שבתוספת, ולעניין העיר נהריה, ”נהריה“ – כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע״מ, בלבד, שקיים בהם לול שבו מגדלים תרנגולות או פטימים, לפי העניין, שהוכנסו ללול בהתאם להיתר לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה–1985, ולעניין סעיף 7 לחוק הגליל (תיקון מס׳ 12), התשע״ז–2017 – גם יישובים כאמור שגידלו בהם בעבר פטימים;
”משק לול“ – (נמחקה);
”בעל מכסה“ – אחד מאלה:
(1)
בעל מכסת הטלה;
(2)
יצרן פטם;
”בעל מכסת הטלה“ – בעל מכסה אישית לייצור ביצי מאכל לשיווק לפי חוק המועצה לענף הלול;
”בעל משק לול לייצור פטימים“ – חקלאי או אגודה שיתופית חקלאית שבתקופה שמיום י״ד בניסן התשמ״ח (1 באפריל 1988) עד יום כ״ד באדר ב׳ התשמ״ט (31 במרס 1989) היו בעלי מכסה לייצור פטימים לפי חוק המועצה לענף הלול והפסיקו לייצר פטימים;
”יצרן חדש“ – בעל מכסה שהחל לגדל תרנגולות או פטימים, לפי העניין, לאחר יום י״ז באדר התשע״ז (15 במרס 2017), לרבות בעל משק לול לייצור פטימים שחזר לייצר פטימים לאחר המועד האמור;
”יצרן פטם“ – מגדל פטימים לשיווק;
”מכסה אישית“, ”מכסה ארצית“ ו”ועדת מכסות“ – (נמחקו);
”השרים“ – שר החקלאות ופיתוח הכפר ושר האוצר;
”המועצה“ – מועצת הגליל שהוקמה לפי סעיף 4.
עדיפות לגליל [תיקון: תש״ן, תשנ״ב, תשנ״ג, תשנ״ג־4, תשנ״ו, תשנ״ח, תשנ״ט, תשס״ג, תשס״ח, תשס״ח־2, תשע״ז]
(א)
הממשלה תשקוד על פיתוח הגליל ויישובו ובמסגרת תקציבי הפיתוח העומדים לרשותה, היא תקצה משאבים לפיתוחו.
(ב)
לגליל תינתן עדיפות בפעולות משרדי הממשלה, לרבות בפיתוח ההתיישבות, החקלאות, החינוך, הבריאות, התיירות, התעשייה, התחבורה, התקשורת, הקליטה והעלייה.
(ג)
לבעל מכסה במרום הגליל תינתן סובסידיה בעבור ייצור ביצים או פטימים, לפי העניין, בשנים 2018 עד 2027; גובה הסובסידיה לייצור ביצת מאכל או טון פטימים יהיה בגובה הסובסידיה הממוצעת שניתנה לייצור ביצת מאכל או טון פטימים, לפי העניין, לשנת 2017, לפי הוראות סעיף זה כנוסחו ערב יום תחילתו של חוק הגליל (תיקון מס׳ 12), התשע״ז–2017.
(ד)
סובסידיה כאמור בסעיף קטן (ג) תינתן לפי אחד מאלה:
(1)
לבעל מכסת הטלה – בעבור ביצי מאכל שיוצרו במסגרת מכסתו ועד כמות של 500,000 ביצי מאכל, ואם הוא קיבוץ – עד כמות של 5 מיליון ביצים כאמור;
(2)
ליצרן פטם – בשל פטימים שיוצרו עד כמות של 50 טון פטימים, ואם הוא קיבוץ – עד כמות של 500 טון פטימים או עד לגובה המכסה לייצור פטימים שנקבעה לו לשנת 1992, לפי הגבוה מביניהם.
(ה)
לא תינתן סובסידיה כאמור בסעיף קטן (ד) אלא בהתקיים כל אלה:
(1)
בעל המכסה מתגורר מגורי קבע במרום הגליל ומייצר שם את הביצים או הפטימים, לפי העניין;
(2)
אם הוא בעל מכסת הטלה – הוא מייצר את הביצים במשקו, במשק אחר ביישוב שבו מצוי משקו או במתחם שאינו במשקו של בעל מכסה אחר בתחום אותו יישוב;
(3)
אם הוא יצרן פטם –
(א)
הוא מייצר את הפטימים בלול במשקו, במשק אחר ביישוב שבו מצוי משקו או במתחם שאינו במשקו של יצרן פטם אחר בתחום אותו יישוב, ובלבד שאם ייצור הפטימים אינו בלול במשקו, מספר היצרנים שמייצרים פטימים באותו משק אינו עולה על עשרה יצרנים;
(ב)
אם הוא יצרן חדש –
(1)
מתקיים בו האמור בפסקת משנה (א) והלול הוקם לאחר יום י״ז באדר התשע״ז (15 במרס 2017); ואולם אם הוא בעל משק לול לייצור פטימים שחזר לייצר פטימים – תינתן הסובסידיה כאמור בסעיף קטן (ד) גם אם הלול הוקם לפני המועד האמור, ובלבד שהלול מצוי במשקו או במשק של יצרן פטם אחר שהוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה; לעניין זה, ”קרוב משפחה מדרגה ראשונה“ – בן או בת זוג לרבות ידוע בציבור, הורה, בן, בת, אח או אחות, וכן בן זוגו של כל אחד מאלה;
(2)
אם הוא קיבל מענק חד־פעמי בשנת 2018 לפי הוראות סעיף 7 לחוק הגליל (תיקון מס׳ 12), התשע״ז–2017 – הוא יהיה זכאי לסובסידיה לפי הוראות סעיף קטן זה רק מיום י״ז בטבת התשפ״א (1 בינואר 2021) ואילך.
(ו)
הסובסידיה כאמור בסעיף זה תשולם בידי המועצה לבעל המכסה או לבעל המשק לייצור פטימים ישירות או באמצעות קבלן מורשה, כמשמעותו בחוק [צ״ל: המועצה ל]ענף הלול, ששיווק את הפטימים או הביצים, לפי העניין.
העברת מכסת הטלה [תיקון: תשנ״ו, תשס״ח־2, תשע״ז]
על אף הוראות סעיף 34 לחוק המועצה לענף הלול, בעל מכסת הטלה במרום הגליל רשאי להעבירה לבעלים של משק חקלאי במרום הגליל, ובלבד שתועבר מכסה אחת בלבד והיא תועבר במלואה; לענין זה –
”מכסת הטלה“ – (נמחקה);
התליית סובסידיה, ביטולה, עיכוב תשלומה, השבתה או קיזוזה [תיקון: תשע״ז]
(א)
ניתנה סובסידיה על יסוד מידע שגוי או לא מולאה דרישת המנהל למסירת ידיעה או מסמך לפי סעיף 2ד, רשאי המנהל, בהודעה בכתב ולאחר שניתנה לבעל מכסה או לבעל משק לול לייצור פטימים, לפי העניין, הזדמנות סבירה בנסיבות העניין לטעון את טענותיו, להחליט אחד מאלה:
(1)
להתלות או לבטל את תשלום הסובסידיה, כולה או חלקה, לעתיד או למפרע;
(2)
לעכב תשלומי סובסידיה עד לבירור העניין;
(3)
לדרוש השבת סובסידיות שניתנו;
(4)
לקזז מתשלומי הסובסידיה שיגיעו לפי חוק זה לבעל מכסה או לבעל משק לול לייצור פטימים כל סכום שניתן על יסוד מידע שגוי שהוא או מי מטעמו מסר.
(ב)
על החלטת המנהל לפי סעיף זה ניתן לערער לפני בית המשפט המחוזי בתוך 45 ימים מיום שנמסרה החלטת המנהל לבעל מכסה או לבעל משק לול לייצור פטימים; אין בהגשת הערעור לפי סעיף קטן זה כדי לעכב את ביצוע החלטת המנהל.
(ג)
מי שקיבל סובסידיה לפי חוק זה על יסוד מידע כוזב שמסר למנהל, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל״ז–1977.
החזרת סובסידיה [תיקון: תשע״ז]
(א)
נדרש בעל מכסה או בעל משק לול לייצור פטימים להשיב סובסידיה כאמור בסעיף 2ב(3), יחזירה בתוך שישים ימים מיום ההודעה או במועד מאוחר יותר, כפי שנקבע בהודעה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א–1961, מיום קבלתה עד יום החזרתה, בשיעור המקסימלי המותר על פי אותו חוק; ואולם המנהל רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לוותר על הפרשי הצמדה וריבית כאמור, כולם או מקצתם.
(ב)
אין בהוראות סעיף כדי לגרוע מהוראות כל דין.
דרישת ידיעות ומסמכים [תיקון: תשע״ז]
המנהל רשאי לדרוש מבעל מכסה ומבעל משק לייצור פטימים למסור לו כל ידיעה או מסמך הנדרש לו לשם בירור זכאות לסובסידיה לפי חוק זה; בסעיף זה, ”מסמך“ – לרבות פלט, כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ״ה–1995.
[תיקון: תשמ״ח, תשנ״ג־3]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ג־3]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ג־3]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ג־3]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ג־3]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ג־3]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ג־3]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ג־3]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ג־3]
(בוטל).
ביצוע ותקנות
השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
[תיקון: תשנ״ב, תשע״ז]

תוספת

(סעיף 1, ההגדרה ”מרום הגליל“)


נתקבל בכנסת ביום י״ד בטבת התשמ״ח (4 בינואר 1988).
 • יצחק שמיר
  ראש הממשלה
 • גד יעקובי
  שר הכלכלה והתכנון
 • אריאל שרון
  שר התעשיה והמסחר
 • חיים הרצוג
  נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.