חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה), התשע״ח–2017


הגדרות
בחוק זה –
”גיל פרישת חובה“ – כמשמעותו בחוק גיל פרישה;
”חוק גיל פרישה“ – חוק גיל פרישה, התשס״ד–2004;
”מעסיק“ – מעסיק המעסיק יותר מ־25 עובדים;
”עובד“ – מי שהועסק במקום עבודתו שבע שנים לפחות בתכוף לפני הגיעו לגיל פרישת חובה.
גיל פרישה לעובד שילדו נפטר
על אף האמור בחוק גיל פרישה ובחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש״ל–1970, מעסיק לא יחייב עובד שהוא הורה שילדו נפטר והוא הגיע לגיל פרישת חובה לפרוש מעבודתו בשל גילו, בארבע השנים מיום הגיעו לגיל פרישת חובה.
סמכות שיפוט ותרופות
לבית הדין לעבודה תהיה סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי בשל הפרת הוראות סעיף 2, והוא רשאי –
(1)
לפסוק פיצויים אף אם לא נגרם נזק של ממון בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין;
(2)
לתת צו מניעה או צו עשה, אם ראה שהענקת פיצויים בלבד לא תהא צודקת; בבואו להוציא צו כאמור יביא בית הדין בחשבון, בין השאר, את השפעת הצו על יחסי העבודה במקום העבודה ואת האפשרות שעובד אחר ייפגע; הוראות פסקה זו כוחן יפה על אף האמור בסעיף 3(2) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל״א–1970.
שמירת זכויות
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מזכויות עובד לפי כל דין או הסכם, ובכלל זה לפי סעיף 33א לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש״י–1950.
אי־תחולה
הוראות חוק זה לא יחולו על אלה:
(1)
טייס שהועסק בתפקיד שנקבע לגבי ביצועו גיל מרבי, בתכוף לפני הגיעו לגיל זה; בסעיף זה, ”גיל מרבי“ – גיל מרבי לביצוע תפקיד טייס שנקבע לפי חוק הטיס, התשע״א–2011, הנמוך מגיל פרישת חובה;
(2)
(3)
שוטר;
(4)
סוהר;
(5)
עובד בשירות הביטחון הכללי או במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים.
ביצוע ותקנות
השר לשוויון חברתי ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.
תחילה, תוקף, פרסום מידע ודיווח לכנסת [תיקון: תשפ״ב, תשפ״ד]
(א)
תחילתו של חוק זה ביום י״ד בטבת התשע״ח (1 בינואר 2018), והוא יעמוד בתוקפו שמונה שנים מיום תחילתו.
(ב)
(בוטל).
(ג)
השר לשוויון חברתי –
(1)
יפרסם מידע למעסיקים ולעובדים לגבי הוראות חוק זה;
(2)
ידווח לוועדת העבודה והרווחה של הכנסת עד 31 בדצמבר אחת לשנה על יישום הוראות פסקה (1);
(3)
(נמחקה).


התקבל בכנסת ביום כ״ד בכסלו התשע״ח (12 בדצמבר 2017).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • גילה גמליאל
  השרה לשוויון חברתי
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יולי יואל אדלשטיין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.