הוראות ארגון הפיקוח על העבודה (קביעת רשימת תיוג לעניין עוזר בטיחות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הוראות ארגון הפיקוח על העבודה (קביעת רשימת תיוג לעניין עוזר בטיחות) מתוך ספר החוקים הפתוח

הוראות ארגון הפיקוח על העבודה (קביעת רשימת תיוג לעניין עוזר בטיחות), התשע״ט–2019


ק״ת תשע״ט, 3300.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 25ב(ה) לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי״ד–1954 (להלן – החוק), אני מורה לאמור:


קביעת רשימת תיוג
רשימת התיוג לעניין עוזר בטיחות לפי סעיף 25ב(א)(1) לחוק תהיה כמפורט בתוספת.

תוספת

(סעיף 1)

רשימת תיוג לעבודת עוזר בטיחות

שם מבצע הבנייה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שם האתר וכתובתו: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שם מנהל העבודה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שם עוזר הבטיחות: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תאריך הבדיקה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
נושאמס״ד של הוראת הבטיחותהוראת בטיחות רלוונטיתתקיןלקויצעדים שננקטוהערות
איסור עבודת נוער באתר בנייה לרבות עבודות בגובה
1נמצא באתר אדם שנראה כי גילו קרוב לגיל 18 או פחות מכך, עליך לבקש ממנו להציג לפניך את תעודת הזהות שלו כדי לוודא שגילו מעל גיל 18. אם לא הוצגה תעודה מזהה – בירר מולו את שמו, גילו, מספר הזהות שלו ופרטי מעסיקו    
גידור פתחים וחללים
2עליך לסרוק את שטח אתר הבנייה בתחילת יום העבודה, ובאמצע יום העבודה ולבדוק, בכל מקום שבו קיימת סכנת נפילה לעומק של יותר מ־2 מטרים, אם קיים גידור מתאים לפי תקנות 9, 10 ו־11 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ״ח–1988, או מכסה לפתחים ברצפה, במשטח עבודה, במדרכת מעבר, חפירות, ברצפת פיגום, בגג, במסלול מדרגות או בפיר מעלית    
3עליך לסרוק את שטח האתר בתחילת יום העבודה ובאמצע יום העבודה ולבדוק אם קיים גידור לחלל בקיר ששפתו התחתונה נמוכה מ־90 סנטימטרים מעל לרצפה, למשטח העבודה או למדרכת מעבר שלידם או שדרכם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים    
4אם ראית עובדים בשטח האתר המסירים אזני יד, אזנים תיכוניים, לוחות רגליים או מכסים שחייבים בהם כדי לאפשר העברת חומר או ציוד דרך פתח ברצפה או בקיר – בדוק אם הם נוקטים אמצעים לצורך מניעת נפילת אדם או חומרים.
בדוק אם בגמר העברת החומר או הציוד הוחזר הגידור או המכסה כנדרש
    
עבודה בקרבת קווי חשמל
5בדוק אם מתבצעת עבודה באתר במרחק שיש חשד שהוא קטן מ־3.25 מטרים מתילים של קווי חשמל במתח של עד 33,000 וולט, או במרחק שיש חשד שהוא קטן מ־5 מטרים מתילים של קווי חשמל במתח העולה על 33,000 וולט
* בשים לב שאם מתבצעת עבודה באתר במרחק קטן מהמרחקים המפורטים לעיל, עליך לבדוק כי יש אישור על ניתוק קווי החשמל או שננקטו אמצעים מיוחדים כגון התקנה של מחיצות או גדרות, המונעים מגע ישיר או בלתי ישיר של אדם בתילים
    
6בדוק כי עבודה או תנועה בקרבת קווי חשמל מתבצעת באופן שבו אין כל נגיעה בתילי החשמל או בעמודים, לרבות ציודם, יסודותיהם או עוגניהם, או התקרבות יתר אליהם    
הפעלת עגורן
7בקש ממפעיל העגורן להציג לפניך את רישיון הנהיגה שלו או תעודה אחרת שהונפקה לו על ידי משרד העבודה.
בדוק באתר האינטרנט של מינהל הבטיחות אם מי שהזדהה לפניך אכן רשום במרשם שבאתר האינטרנט המפורסם לפי סעיף 173ח לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש״ל–1970, ושהוא מחזיק בתעודת הסמכה בתוקף, המתאימה לפרטי העגורן שהוא מפעיל, כפי שהם מפורטים בתסקירי הבדיקה של העגורן המצויים בפנקס המפעל או על גבי העגורן עצמו
    
עבודה בגובה
8אם ראית עובד המבצע עבודה בגובה, בדוק עמו אם קיבל הדרכה לעבודה בגובה, בהתאם לתחום העבודה שבה הוא עוסק, לפי הוראות תקנות 5 ו־6 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס״ז–2007.
בדוק כי אישור ההדרכה לגבי העובד הנבדק מוחזק בפנקס הכללי והוא בתוקף, וחתום על ידי מדריך העבודה בגובה מוסמך
    
אמצעים והתקנים להבטחת בריאותם או בטיחותם של העובדים
9בדוק אם העובדים משתמשים באמצעי או התקן שסופק או הותקן להבטחת בריאותם או בטיחותם.
לדוגמה: אם הותקן קו חיים, עליך לבדוק שהעובד אכן מתחבר אליו;
אם סופק ציוד מגן אישי לעובד כדוגמת קסדה, נעלי בטיחות, רתמת בטיחות – עליך לבדוק שהעובד עושה בהם שימוש
    
הדרכות
10עליך לשאול, באופן מדגמי, את העובדים בשטח האתר (כולל עובדי קבלני משנה אחרים) אם הם קיבלו לפני תחילת עבודתם תמצית בכתב, בשפה המובנת להם של המידע בדבר הסיכונים בעבודה שבה הם מועסקים וכן קיבלו דף מידע בדבר הסיכונים הקיימים בתחנת העבודה שבה מועסק העובד; מדגם כאמור יכלול לפחות 10 אחוזים מן העובדים באתר ולא יפחת מ־5 עובדים;
היו באתר פחות מ־5 עובדים, תבוצע הבדיקה לגבי כל העובדים באתר; בדיקה מדגמית כאמור תבוצע, ככל הניתן, בכל פעם, מול קבוצת עובדים אחרת
    
11אם ראית בשטח האתר עובד העושה שימוש בציוד (לדוגמה דיסק חיתוך, תבנית מתועשת, מלטשת) או בחומר (לדוגמה דבקים, חומרי מילוי), עליך לבדוק עמו אם נמסרו לו הוראות עדכניות לשימוש, להפעלה ולתחזוקה בטוחים של הציוד ושל החומר    
12אם ראית עובד בעת ביצוע תהליך עבודה (לדוגמה עיבוד אבן, הדבקת אריחים חיצוניים למבנה, הרכבה ופירוק של תבניות יציקה, חיתוך וכיפוף של ברזל זיון), עליך לשאול את העובד אם נמסרו לידיו הוראות עדכניות לשימוש, להפעלה ולתחזוקה בטוחים של תהליכי עבודה במקום    
13בדוק בפנקס ההדרכה המתנהל לגבי העובדים באתר, אם פרטי העובדים שצוינו על ידך לפי סעיפים 10 עד 12 לרשימה זו, מופיעים בפנקס באופן המעיד על כך שהם הודרכו פעם בשנה לפחות.
אם הרישום הקיים כולל את שמות כל העובדים בשטח האתר לרבות עובדי קבלני משנה ומקיים את ההוראות האלה:
האם לפי הרישום הקיים, העובדים מקבלים הדרכה לפחות פעם בשנה?
האם הרישום בפנקס כולל את כל פרטי המידע הנדרשים?
הרישום צריך לכלול את שמות העובדים שהשתתפו בהדרכה, מועדי מתן ההדרכה, סוג ההדרכה, נושא ההדרכה, שם המדריך, כשירותו ותפקידו של המדריך
    
נספח 1 לרשימת התיוג: הנחיות לאופן מילוי רשימת התיוג
נושאמס״ד של הוראת הבטיחותתקיןלקויצעדים שננקטוהערות
איסור עבודת נוער באתר בנייה לרבות עבודות בגובה
1אם לא נמצא כי עובד שנבדק מתחת לגיל 18 – יצוין ”תקין“ לצד שמו המלא של העובד שנבדק(1) כל מצב שבו נמצא באתר עובד מתחת לגיל 18 שעובד בגובה – יצוין ”ליקוי“.
(2) כל מצב שבו נמצא באתר עובד מתחת לגיל 18 ולא הוצג לגביו אישור ממוסד ההכשרה שבו לומד הנער ולפיו עבודתו של הנער באתר הבנייה היא במסגרת תכנית החניכות – יצוין ”ליקוי“
עליך לדווח למנהל העבודה בעל פה ובכתב על כל מקרה של אדם שגילו מתחת לגיל 18 הנמצא עובד באתר.
עליך להודיע לאדם שגילו מתחת לגיל 18 כי הוא מפר את הוראות החוק הקובע כי אסור לו לעבוד באתר
עליך לציין את שמם המלא של העובדים שנבדקו
גידור פתחים וחללים
2 – 3אם נמצא מקום שקיימת סכנת נפילה ממנו בגובה של 2 מטרים, לרבות חלל בקיר, והוא כולל את כל הגידורים כנדרש – יצוין ”תקין“בכל מצב של גידור חסר או חלקי או מכסה שאינו מתאים לגודל הפתח – יצוין ”ליקוי“עליך לדווח למנהל העבודה בעל פה ובכתב על כל ליקוי שנמצא, בסמוך למועד גילוי ההפרה.
עליך להתריע לפני העובדים הנמצאים בסמוך למקום ההפרה כי במקום מופרת לגביהם הוראת בטיחות, סמוך ככל האפשר למועד גילויה
עליך לציין באיזה אזור באתר נבדקו גידורים (לדוגמה בניין 1, קומה 3 והצד הרלוונטי)
4אם נצפו עובדים המסירים אזני יד, אזנים תיכוניים, לוחות רגליים או מכסים שחייבים בהם כדי לאפשר העברת חומר או ציוד, וראית שהם:
(1) נוקטים אמצעים לצורך מניעת נפילה של אדם או חומרים, כמו ציוד העובדים, ברתמת בטיחות והם מתחברים בעת ביצוע העבודות לקו חיים.
(2) בגמר העברת החומר או הציוד הם החזירו את הגידור כנדרש – יצוין ”תקין“
בכל מצב שבו לא ננקטו כל האמצעים הנדרשים למניעת נפילה של אדם או חומרים או ציוד – יצוין ”ליקוי“עליך לדווח למנהל העבודה בעל פה ובכתב על כל ליקוי שנמצא, בסמוך למועד גילוי ההפרה.
עליך להתריע לפני העובדים הנמצאים בסמוך למקום ההפרה כי במקום מופרת לגביהם הוראת בטיחות, סמוך ככל האפשר למועד גילויה, או כי הם עצמם מפרים את הוראת הבטיחות
עליך לציין באיזה אזור באתר מצאת כי הוסרו גידורים ואם הם היו חלק של פיגום
עבודה בקרבת קווי חשמל
5אם נמצא כי מתבצעת עבודה בקרבת קווי חשמל ויש אישור על ניתוק קווי חשמל – יצוין ”תקין“
אם לא נמצא אישור כזה, בדוק אם ננקטו אמצעים מיוחדים, כגון התקנת מחיצות או גדרות, המונעות מגע ישיר או בלתי ישיר של אדם בתילים, וכן בדוק שקיים אישור שלפיו נותקו קווי החשמל במועד ביצוע עבודות הפירוק או ההתקנה של המחיצות או הגדרות האמורות.
אם ננקטו האמצעים המיוחדים האמורים ויש אישור לניתוק חשמל לגבי המועד האמור – יצוין ”תקין“
אם נמצא כי מתבצעת עבודה בקרבת קווי חשמל, כאשר קווי החשמל אינם מנותקים ממקור אספקת המתח, ולא הותקנו מחיצות או גדרות המונעות מגע אדם בתילים – יצוין ”ליקוי“
אם נצפתה עבודה של פירוק או התקנה של מחיצות או גדרות בלא אישור על ניתוק קווי חשמל לגבי מועד ההתקנה או הפירוק – יצוין ”ליקוי“
עליך לדווח למנהל העבודה בעל פה ובכתב על כל ליקוי שנמצא, בסמוך למועד גילוי ההפרה.
עליך להתריע לפני העובדים הנמצאים בסמוך למקום ההפרה כי במקום מופרת לגביהם הוראת בטיחות, בסמוך ככל האפשר למועד גילויה
עליך לציין באיזה אזור באתר בוצעה העבודה בקרבת קווי חשמל
6אם מצאת כי מבוצעת עבודה או תנועה בקרבת קווי חשמל ואין סכנה לנגיעה או לקרבת יתר בתילי החשמל או בעמודים, לרבות ציודם, יסודותיהם או עוגניהם – יצוין ”תקין“אם מצאת כי מבוצעת עבודה או תנועה בקרבת קווי חשמל וקיימת סכנה לנגיעה או לקרבת יתר בתילי החשמל או בעמודים, לרבות ציודם, יסודותיהם או עוגניהם – יצוין ”ליקוי“עליך לדווח למנהל העבודה בעל פה ובכתב על כל ליקוי שנמצא, בסמוך למועד גילוי ההפרה.
עליך להתריע לפני העובדים הנמצאים בסמוך למקום ההפרה כי במקום מופרת לגביהם הוראת בטיחות, בסמוך ככל האפשר למועד גילויה
עליך לציין באיזה אזור באתר בוצעה העבודה בקרבת קווי חשמל
הפעלת עגורן
7אם נמצא כי מפעיל העגורן שהזדהה לפניך הוא בעל תעודה בתוקף וכי הסמכתו מתאימה לעגורן שהוא מפעיל – יצוין ”תקין“מפעיל עגורן אשר לא נמצאו פרטיו באתר האינטרנט של מינהל הבטיחות – יצוין ”ליקוי“.
מפעיל עגורן אשר פרטיו נמצאו באתר האינטרנט של מינהל הבטיחות ואולם הוא מפעיל באתר עגורן מסוג שלא מתאים להסמכתו – יצוין ”ליקוי“
עליך לדווח למנהל העבודה בעל פה ובכתב על כל ליקוי שנמצא, בסמוך למועד גילוי ההפרה.
עליך להודיע למפעיל העגורן כי הוא מפר הוראת בטיחות
עליך לציין את שמם המלא של העובדים שנבדקו
עבודה בגובה
8עובד המבצע עבודה בגובה וקיבל הדרכה מתאימה, ואישור ההדרכה לגביו נכלל בפנקס הכללי – יצוין ”תקין“עובד המבצע עבודה בגובה בלי שקיבל הדרכה מתאימה או שאין לגביו אישור הדרכה בגובה בפנקס הכללי – יצוין ”ליקוי“עליך לדווח למנהל העבודה בעל פה ובכתב על כל ליקוי שנמצא, בסמוך למועד גילוי ההפרה.
עליך להתריע לפני העובדים הנמצאים בסמוך למקום ההפרה כי במקום מופרת לגביהם הוראת בטיחות
עליך לציין את שמם המלא של העובדים שנבדקו
אמצעים והתקנים להבטחת בריאותם או בטיחותם של העובדים
9עובדים משתמשים באמצעים הנדרשים (לרבות ציוד מגן) או בהתקנים שסופקו או הותקנו להם – יצוין ”תקין“אם נצפו עובדים שאינם משתמשים בכל האמצעים הנדרשים או בהתקנים שסופקו להם או הותקנו להם – יצוין ”ליקוי“עליך לדווח למנהל העבודה בעל פה ובכתב על כל ליקוי שנמצא, בסמוך למועד גילוי ההפרה.
עליך להתריע לפני העובדים הנמצאים בסמוך למקום ההפרה כי במקום מופרת לגביהם הוראת בטיחות או שהם עצמם מפרים את הוראת הבטיחות
עליך לפרט את מהות הציוד או ההתקן שלגביו בוצעה הבדיקה
הדרכות
10אם נמצא כי כל העובדים שנבדקו בשטח האתר קיבלו לפני תחילת עבודתם תמצית מידע בדבר הסיכונים בעבודתם, בכתב, בשפה המובנת להם, ודף מידע בדבר הסיכונים הקיימים בתחנת העבודה שבה הם מועסקים – יצוין ”תקין“אם יש עובדים שלא קיבלו תמצית מידע בכתב בשפה המובנת להם ודף מידע בדבר סיכונים הקיימים בתחנת העבודה שבה הם מועסקים – יצוין ”ליקוי“עליך לדווח למנהל העבודה בעל פה ובכתב על כל ליקוי שנמצא, בסמוך למועד גילוי ההפרה.
עליך להתריע לפני העובדים הנמצאים בסמוך למקום ההפרה כי במקום מופרת לגביהם הוראת בטיחות
עליך לציין את שמם המלא של העובדים שנבדקו
11אם כל העובדים קיבלו הוראות עדכניות לשימוש, להפעלה ולתחזוקה בטוחים של ציוד או של חומר במקום – יצוין ”תקין“אם קיימים עובדים שלא קיבלו הוראות עדכניות לשימוש, להפעלה ולתחזוקה בטוחים של ציוד או של חומר במקום – יצוין ”ליקוי“עליך לדווח למנהל העבודה בעל פה ובכתב על כל ליקוי שנמצא, בסמוך למועד גילוי ההפרה.
עליך להתריע לפני העובדים הנמצאים בסמוך למקום ההפרה כי במקום מופרת לגביהם הוראת בטיחות
עליך לציין את שמם המלא של העובדים שנבדקו וביחס לאיזה ציוד וחומרים נעשתה הבדיקה
12אם כל העובדים שנבדקו אישרו שקיבלו הוראות עדכניות לשימוש, להפעלה ולתחזוקה בטוחים של תהליכי עבודה במקום – יצוין ”תקין“אם קיימים עובדים בתהליכי עבודה שמסרו כי לא קיבלו הוראות עדכניות לשימוש, להפעלה ולתחזוקה בטוחים של תהליכי עבודה במקום – יצוין ”ליקוי“עליך לדווח למנהל העבודה בעל פה ובכתב על כל ליקוי שנמצא, בסמוך למועד גילוי ההפרה.
עליך להתריע לפני העובדים הנמצאים בסמוך למקום ההפרה כי במקום מופרת לגביהם הוראת בטיחות
עליך לציין את שמם המלא של העובדים שנבדקו ואת תהליכי העבודה שביחס אליהם בוצעה הבדיקה
13אם מתנהל פנקס הדרכה כנדרש, מתעדכן כנדרש ומתייחס לכל העובדים שנבדקו – יצוין ”תקין“אם לא מתנהל פנקס הדרכה כנדרש אינו מתעדכן כנדרש ואינו מתייחס לכל העובדים שנבדקו – יצוין ”ליקוי“עליך לדווח למנהל העבודה בעל פה ובכתב על כל ליקוי שנמצא, בסמוך למועד גילוי ההפרהעליך לציין את שמם המלא של העובדים שלגביהם בוצעה הבדיקה בפנקס ההדרכה ואשר שמותיהם אינם מופיעים בפנקס הכללי.


כ״ט באייר התשע״ט (3 ביוני 2019)
  • אריה שמילוביץ
    מפקח עבודה ראשי וראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית (בפועל)
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.