תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשנ״ו–1995


ק״ת תשנ״ו, 243; תשס״א, 535; תשע״ח, 2606; תשפ״ג, 2102.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(3), 6, 7 ו־42 לחוק עבודת הנוער, התשי״ג–1953 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה לעניני נוער עובד, אני מתקינה תקנות אלה:


עבודות אסורות [תיקון: תשע״ח]
לא יעסיק אדם נער בעבודות, בתהליכי הייצור או במקומות עבודה כמפורט בתוספת; הוראה זו לא תחול על העסקת נער לפי חוק החניכות, התשי״ג–1953, או במרכז להכשרה מקצועית לנערים כמשמעותו בסעיף 1(ב)(3) לחוק, הכל בהתאם לתכנית החניכות למקצועות או בהתאם לתכנית ההכשרה של אותו מרכז.
העסקת נוער לפי היתר [תיקון: תשע״ח]
על אף האמור בתקנה 1 רשאי מפקח העבודה הראשי להתיר העסקת נער בעבודה פלונית, במקומות, בתנאים ובהגבלות שקבע בהיתר, אם היא חיונית, לדעתו, להכשרה מקצועית של הנער.
שמירת דינים
תקנות אלה באות להוסיף על התקנות בענין אי התאמת נער להיות עובד בעבודות או בחומרים מסויימים, שהותקנו מכוח פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש״ל–1970.
ביטול
תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשי״ד–1954 – בטלות.

תוספת

(תקנה 1)

חלק ראשון: גורמים מיכניים ואחרים

העברת חפצים ממקום למקום שלא על־ידי כלי הרמה מכני אלא אם כן נתקימו ההגבלות האלה:
(1)
לגבי נער –
במשך שעתיים ביום לכל היותר, אם כל מטען אינו עולה על 12.5 ק״ג;
נעשית עבודה בעזרת מריצה – אם משקל המטען, כולל משקל המריצה אינו עולה על 50 ק״ג;
(2)
לגבי נערה –
במשך שעתיים ביום לכל היותר, אם כל מטען אינו עולה על 8 ק״ג.
עבודה תת קרקעית במכרה.
התקנה, חפירה או בניה של באר, בור שופכין או מנהרה, תיקון של אלה או ניקוים, וכן עבודה בתוך רשת צינורות ביוב.
ריתוך אוטוגני וחשמלי וכן ריתוך בחמצן או בגז אחר וכל עבודה הקשורה בזאת.
ייצור ועיבוד חומרי נפץ, זיקוקין די־נור, פצצים ותחמושת והטיפול באלה, לרבות אחסנתם.
ניקוי מנוע, ממסרה או חלק מאלה כשהם בתנועה, וכן ניקוי חלק של כל מכונה אם הניקוי יעמיד את הנער בפני סכנת פגיעה על־ידי אותה מכונה או מכונה סמוכה.
העתקה וחיבור של קטרים וקרונות רכבת והפנייתם.
מתן איתות והפעלה של מכונת הרמה כמשמעותה בסעיף 79 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש״ל–1970, לרבות עגורן צריח, עגורן נייד, עגורן גשר עילי, עגורן שער, עגורן להעמסה עצמית ומחפר ובכפוף להוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ״ג–1992.
עבודה במכונות ובמיתקנים כמפורט להלן:
(1)
מכבש אכסצנטרי; מכבש כיפוף; כבש ערגול; מכבש חיכוך;
(2)
מכונת גזירה; מכונת חיתוך; מכונת גליוטינה המונעת בכוח מיכני;
(3)
מכונת גלילים, לרבות מעגילה ומכונות לישה, למעט מכונת לישה בעלת זרוע לישה אחת;
(4)
מקצצת בשר; מקצצת ירק או תבן;
(5)
מסחט צנטריפוגלי;
מכבש או מכונה לדיפוס (moulding) המופעלים באופן הידרואלי או פנאומטי;
(6)
משור עגול; משור סרט אקדח־מסמור;
(7)
מכונת הקצעה ומכונת גיוץ המשמשים לעיבוד עץ;
מכונה רב תכליתית המבצעת אחת או יותר מהפונקציות האמורות לעיל.
עבודה במכונה או במכשיר שלחלקו הפעיל ניתנת תנועת־רטט בכוח פנואומטי.
שריפת סיד או גבס.
ייצור ועיבוד חומרים הקלים להתלקח.
הסקת דוד קיטור וכן השגחה על דוד קיטור או על מכונת קיטור.
[תיקון: תשע״ח, תשפ״ג]
(הוראת שעה לעשר שנים מיום 31.7.2018):
בנייה, עבודת בנייה או פעולת בנייה באתר בנייה; לעניין זה –
”בנייה“ ”עבודת בנייה“ או ”פעולת בנייה“ – כהגדרתם בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ״ח–1988.

חלק שני: גורמים פיסיקליים

עבודה במכשירים פולטי קרינת לייזר (Laser) למעט המכשירים המסווגים בדרגה I על פי הגדרתם בתקן ישראלי.
עבודה במכשירי קרינה מיננת ובחומרים רדיו אקטיביים או עבודה שבה עלול הנער להיות נתון להשפעת קרינה מיננת.
עבודה במקומות שבהם הטמפרטורה חורגת מתחומי הטמפרטורה 4°C – 40°C.
עבודה במקום שהאויר בו דחוס (Compressed air) לרבות צלילה מקצועית.

חלק שלישי: גורמים כימיים

[תיקון: תשס״א]
עבודה ב-
(1)
ממיסים אורגניים;
(2)
חומרי הדברה לסוגיהם;
(3)
פורמלדהיד ואתילן אוקסיד;
(4)
אפלטוקסינים;
(5)
שמנים מינרליים לרבות זפת, פיח, ביטומן, ועטרן;
(6)
חומרים מאכלים לרבות חומצות ובסיסים בריכוז גבוה;
(7)
ייצור סיגריות וסיגרים וטיפול בעלי טבק.
עבודה בתהליך שבו עלול הנער להיות נתון להשפעת חומר בלתי אורגני מזיק במיוחד פחמן דו גפריתי, חומצה הידרו ציאנית, מימן גפריתי, כלור, ברום ופלואור.

חלק רביעי: גורמים ביולוגיים

בורסקאות לרבות עבודת הכנה, עבודת עזר, צביעת עורות וכל עבודה שיש בה מגע עם שלחים אף אם אינה קשורה בבורסקאות.
עבודה במחלקות בתי חולים שבהן קיימת סכנת הידבקות במחלות זיהומיות.
עבודה בבתי חולים ובמרפאות לחולי נפש.
עבודה במעבדות למיקרוביולוגיה.
טיפול בגופות נפטרים והעברתן.
עבודה במנפטות ובמטוויות כותנה.
עבודה בבית מטבחיים.


ו׳ בכסלו התשנ״ו (29 בנובמבר 1995)
  • אורה נמיר
    שרת העבודה והרווחה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.