חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

הודעה בדבר הגשת כתבי בי-דין אלקטרוניים בבתי הדין לעבודה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הודעה בדבר הגשת כתבי בי-דין אלקטרוניים בבתי הדין לעבודה מתוך ספר החוקים הפתוח

הודעה בדבר הגשת כתבי בי־דין אלקטרוניים בבתי הדין לעבודה

לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד–1984


י״פ תשע״ג, 3460.


בתוקף סמכותי לפי תקנות 1, , 215 ו־497ג1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד–1984 (להלן – תקנות סדר הדין האזרחי), החלות בבית הדין לעבודה מכוח תקנה 129 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ״ב–1991 (להלן – תקנות בית הדין לעבודה), אני מודיע כי:


1.
ניתן לפתוח בבית הדין הארצי לעבודה, ובכל בתי הדין האזוריים לעבודה (להלן – בתי הדין), כל הליך לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט–1969, בדרך של הגשת כתב בי־דין אלקטרוני לפי פרק ט״ז3 לתקנות סדר הדין האזרחי.
2.
(א)
הגשה של כתב בי־דין אלקטרוני לבתי הדין, תתאפשר רק לאחר הזדהות של המגיש באמצעות תעודה אלקטרונית להזדהות וליעדי ההגשה המפורטים להלן:
(1)
אתר האינטרנט של בתי המשפט, שכתובתו: www.court.gov.il; בדרך זו ניתן לצרף קבצים בנפח שלא יעלה על 5 מגה בייט (5M);
(2)
שרת שכתובתו http://uddi.court.gov.il/uddipublic; הגשה ליעד זה תתאפשר באמצעות קשר מקוון למערכת הממוכנת של בתי המשפט (שירותי רשת – web services);
(3)
שרת שכתובתו https://safe.court.gov.il; הגשה ליעד זה תיעשה לצורך הגשת כתב בי־דין באצווה (batch file).
(ב)
לצורך הגשה ליעדים המפורטים בסעיף קטן (א)(2) ו־(3) יהיה על המגיש לצרוך שירותי תוכנה ייעודיים שיאפשרו יצירת ממשק למערכת הממוכנת של בתי המשפט.
3.
המאפיינים של כתב בי־דין אלקטרוני, והדרישות הצורניות לגביו, הם אלה:
(א)
הוראות תקנות בית הדין לעבודה בדבר מאפייני כתב בי־דין וצורתו יחולו על כתב בי־דין אלקטרוני, בשינויים המחויבים;
(ב)
כתב בי־דין אלקטרוני יוגש בקבצים מסוג pdf או tiff בלבד;
(ג)
כתב בי־דין אלקטרוני ומצורפיו ייחתמו באמצעות תוכנת חתימה שמתקיימת בה הוראת התקן XML Dsig; תוכנה העונה לדרישה זו ניתנת להורדה מאתר האינטרנט של בתי המשפט שכתובתו: www.court.gov.il.
4.
(א)
לצורך כניסה למערכת, מגיש כתב בי־דין אלקטרוני לבתי הדין יזדהה אל מול המערכת הממוכנת, באמצעות אחת התעודות האלקטרונית להזדהות שלהלן:
(1)
תעודה שהנפיק ”גורם מאשר“ כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס״א–2001 (להלן – חוק חתימה אלקטרונית);
(2)
תעודה ממוחשבת לגישה וזיהוי (תמו״ז) המונפקת לבעלי תפקיד בשירות המדינה.
(ב)
לצורך הגשת כתב בי־דין אלקטרוני שנדרשת לגביו חתימה, יחתום המגיש על כתב בי־הדין וצרופותיו באמצעות חתימה אלקטרונית מאושרת, כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית.
5.
אגרת בית הדין וכן כל תשלום אחר שיש לשלם לבית הדין, יהיה ניתן לשלם באחת משתי הדרכים האלה:
(א)
בעל דין המגיש לבית הדין כתב בי־דין כאמור בסעיפים 2(א)(2) ו־2(א)(3) רשאי לשלם באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בלבד; הרשאה לחיוב חשבון תימסר למזכירות בית הדין מראש; טופס הרשאה לחיוב חשבון ניתן להוריד מאתר האינטרנט של בתי המשפט, ולהשיבו חתום למזכירות בית הדין;
(ב)
בעל דין המגיש לבית הדין כתב בי־דין באמצעות אתר האינטרנט של בתי המשפט כאמור בסעיף 2(א)(1) רשאי לשלם בכרטיס חיוב או באמצעות הרשאה לחיוב חשבון.
6.
המצאת כתב בי־דין אלקטרוני תיעשה כלהלן:
(א)
כתב בי־דין אלקטרוני, שאינו כתב בי־הדין הראשון בתיק, יומצא אל כתובת הדואר האלקטרוני של נמען שאינו בית הדין, במערכת דואר אלקטרוני שמתקיימות בה דרישות סימן ג׳2 בפרק ל״ב לתקנות סדר הדין האזרחי בלבד;
(ב)
נמען המעוניין בהמצאת כתבי בי־דין אלקטרוניים, ימסור את כתובת הדואר האלקטרוני שלו לבית הדין;
(ג)
על כל שינוי או ביטול של כתובת הדואר האלקטרוני כאמור בפסקה 2, יודיע הנמען לבית הדין;
(ד)
הודעות לבתי הדין כמפורט בפסקאות (2) ו־(3), יישלחו באמצעות טופס ייעודי שניתן לקבלו במזכירות בית הדין או להוריד מאתר האינטרנט של בתי המשפט; את הטופס יש להשיב חתום למזכירות בית הדין או לחטיבת המזכירויות בהנהלת בתי המשפט בירושלים, באמצעות פקס׳ שמספרו 02-6555981.
7.
ההודעה בדבר הגשת כתבי בי־דין אלקטרוניים לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד–1984 (י״פ תשס״ט, 318), לא תחול על בית הדין האזורי לעבודה בחיפה, ההודעה בדבר הגשת כתב בי־דין אלקטרוניים בבית משפט לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד–1984 (י״פ תש״ע, 1393), לא תחול על בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע ויראו הליכים שהוגשו לפי ההודעות האמורות כאילו הוגשו לפי הודעה זו.
8.
תחילה
תחילתה של הודעה זו ביום פרסומה.


ט״ו באדר התשע״ג (25 בפברואר 2013)
  • מיכאל שפיצר
    מנהל בתי המשפט
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.