דברים רבה ב כח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

<< · דברים רבה · ב · כח · >>


כח.    [ עריכה ]
מה ראה משה לתן נפשו על ערי מקלט, אמר רבי לוי מי שאכל את התבשיל הוא יודע טעמו, כיצד כשהרג משה את המצרי יצא ביום השני ומצא לדתן ואבירם מריבין זה עם זה, שנאמר (שמות ב, יג): "ויצא ביום השני וגו'", רבי איבו אמר זה דתן, התחיל מבזה אותו, אמר לו (שם, יד) "הלהרגני אתה אמר", כיון ששמע פרעה כך, אמר כמה דברים שמעתי ושתקתי, כיון שהגיע עד שפיכות דמים תפסו אותו. והיאך ברח מלפני פרעה, דכתיב (שם טו,) "ויברח משה מפני פרעה", אמר רבי ינאי בא הקוסטינר לתן את החרב על צוארו וקהתה החרב מעל צוארו שנעשה של שיש, ושלמה מקלס אותו (שיר ז, ה): "צוארך כמגדל השן".

אמר רבי אביתר ולא עוד אלא שקהתה החרב מצוארו והיא נהפכה על הקוסטינר, מנין, שנאמר (שמות יח, ד): "ויצלני מחרב פרעה", אמר משה לי הציל הקדוש ברוך הוא אבל לא לקוסטינר. אמר בר קפרא מלאך ירד בדמות משה והבריחו, והיו סבורין במלאך שמשה הוא.
אמר רבי יהושע ראה נסים שעשה הקדוש ברוך הוא למשה, כל אסכולי פרעה, מהן נעשו אלמים, מהן נעשו חרשים, ומהן נעשו סומין, וברח משה ולא ראו אותו, תדע לך בשעה שבקש הקדוש ברוך הוא לשלח אותו בשליחות התחיל מעכב, אמר לו הקדוש ברוך הוא אי אתה זכור מה שעשיתי לאסכולי פרעה, שנאמר (שם ד, יא) "ויאמר ה' אליו מי שם פה לאדם וגו'", ואותה שעה עמדתי לך ועכשו איני עומד לך.
אמר רבי יצחק בוא וראה שאין מעשיו של הקדוש ברוך הוא כמעשה בשר ודם, בנהג שבעולם בשר ודם עושה לו פטרון שהוא מתקים עליו, והוא נתפס באנקליטון, הלכו ומצאו לפטרונו ואמרו לו נתפס בן ביתך, אמר להם אני מתקים עליו, יצא להרג, היכן הוא והיכן פטרונו. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אמרו לפניו מלאכי השרת נתפס משה בן ביתך, אמר להם אני מתקים עליו, אמרו לו הרי הוא עומד לפני פרעה, הרי איפומניטא שלו נקרין, הרי הוא יוצא להרג, אמר להם אני מתקים עליו, יצא להרג, והצילו הקדוש ברוך הוא, מנין שנאמר "ויצלני מחרב פרעה".

דבר אחר, אדם יש לו פטרון והוא נתפס בחטיה שלו והשלך למקום חיות, היכן הוא והיכן פטרונו, דניאל השלך לגוב אריות והצילו הקדוש ברוך הוא, מנין, שנאמר (דניאל ו, כג): אלהי שלח מלאכה וסגר פם אריותא.

דבר אחר, אדם עושה לו פטרון והוא עושה חטיה והדין גוזר עליו שישרף, היכן הוא והיכן פטרונו, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא נתפס אברהם בן ביתך, אמר להם אני מתקים עליו, אמרו לו הרי הוא עומד לפני אמרפל, הרי איפומניטא שלו נקרין, הרי הוא עומד לשרף, אמר להם אני מתקים עליו, השלך לכבשן האש, ירד הקדוש ברוך הוא והצילו, מנין, שנאמר (בראשית טו, ז): ויאמר אליו אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים.

דבר אחר, אדם עושה לו פטרון והוא נתפס בחטיה שלו, והדין גוזר עליו שישלך בים היכן הוא והיכן פטרונו, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, יונה השלך לים והצילו הקדוש ברוך הוא, מנין, שנאמר (יונה ב, יא): ויאמר ה' לדג ויקא את יונה.

דבר אחר, אז יבדיל משה, אמר רבי איבו כיון שברח משה, התחיל אומר שירה, שנאמר (שמות ב, טו): וישב בארץ מדין וישב על הבאר, מה ישראל אמרו שירה על הבאר אף משה אמר שירה על הבאר, אמר רבי לוי לפי שארעה פרשת רוצח על ידו בערי מקלט.