תרומת הדשן/א/שדמ

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · תרומת הדשן · א · שדמ· >>

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה שדמ[עריכה]

צבור שהוטל עליהם מס והסכימו כולם לברור ה' אנשים להעריך כל איש ואשה ולתת המס לפי אותה שומה והערכה ויש ב' אחים עשירים תקיפים בצבור וחפצים שיתבררו ב' מן הה' שהן משלהן שיש להן שייכות אליהם ושאר הציבור אומרים אדרבה אין לברר אלא אנשים שאין להם שייכות כלל ובכך יצא הדבר לאמיתו הדין עם העשירים או לאו:

תשובה יראה דמי שפוסק למיעבד כחפץ העשירים שפיר קעביד בדרך זה שרוב מן המעריכים אין להם שום שייכות כלל דבדרך זה יצא הדבר לאמיתו יותר וראיה מהא דגרסינן בפ' זה בורר ומ"ש דעבדי הכי פי' שזה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד ושניהם בוררים עוד א' ולא אמרינן שבתחילה יבררו להם ג' בין שניהם אמרי במערבא משמיה דר"ז מתוך שזה בורר לו א' וזה בורר לו א' ושניהם בוררין לו עוד א' יצא הדין לאמיתו ופירש"י דצייתי בעלי דינים דסברי הרי אני בררתי האחד ואם היה יכול להפך בזכותי היה מהפך והדיינים עצמם נוח להם להפך בזכות שניהם מפני ששניהם ביררום עכ"ל וכתב אשירי עליה דיש חסירי דעת טועים בדברי רש"י ואומרים שיוכל הדיין להפך בזכות אותו שביררו אפי' בדבר שאין לו בו זכות ואם יוכל להטעים דבריו לחבירו הדיין להטעותו שיסכים עמו בתחבולותיו מצי למיעבד בדינא הואיל וזה ביררו ומתוך כך רגילים עלמא לבקש להם דיין בעל תחבולות שיודע לחפש תאונות ודקדוקי און וכתב האשירי דחלילה וחס למעבד הכי דהוה בכלל מטה משפט אלא דעת רש"י הכי דצייתי בע"ד משום דאינון סברי אלו היה לי שום צד זכות לפי האמת והישר לא היה נשאר נעלם כי הדיין שבררתי היה מדקדק אבל לדקדק אחר תחבולות ודאי כלל לא. והא דפירש"י והדייני' עצמם נוח להן להפך בזכות שניהם מפני ששניהם ביררום אינו מבואר באשירי מה ר"ל רש"י בזה ונראה לבאר דהדיינים בעצמם נוח להם לכל אחד להפך אף בזכות אותו שלא בררו ולא מסתפי מבעל הדין השני משום דסומך ע"ז שהוא עצמו ביררו ומסתמא לא חשיד ליה שיחניף לחבירו נגד הדין ע"כ סוגית הגמרא לפירש"י ודברי אשירי. והשתא נראה לדמות נ"ד להני סברות דכשהעשירים והתקיפים בוררים מעריכים גם משלהם כדמבואר לעיל שמ"מ הרוב הן מאותן שאין להם שום שייכות כלל כה"ג צייתי העשירים טפי שלא יתבלבל הסדר ולא יבקשו עוד ערעורים בתקיפותם דסברי ודאי קים להו להני מעריכים שכך עולה לנו כנגד הצבור שהרי מבוררים שלנו היו בדבר והיו מדקדקים אחר זכותינו אלו היו יודעים שאין ערכנו מגיע ועולה כך לא היו שותקים וגם אילו המעריכים שבררו העשירים נוח להפך לדקדק בזכות הצבור משום דלא מסתפו מן העשירים לפי שהם ביררום לא חשידי להו וכ"ש כשביררום ראשי הקהל שיניחו לעשירים ולתקיפים לברור גם משלהם דבהכי צייתי לכל מיגדר מילתא והראשים עצמם נוח להם כדלעיל אבל בבינונים אין להקפיד בכל הני דבלא"ה צייתי ולא מסתפי מנייהו. אמנם דוקא בזמן שהעשירים רוצים לברור משלהם אנשי אמת אבל אם מחזיקים לכו ברמאים ובעלי תחבולות כלל וכלל לא: