תרומת הדשן/א/רלח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · תרומת הדשן · א · רלח· >>

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה רלח[עריכה]

שליח גט להולכה ואינו יודע ומכיר שזאת האשה היא אשת המגרש וגם עדים כשרים אין כאן שימידו לו שהיא אשת המגרש אבל יש כאן קרובים או נשים המעידים על זה סגי בזה או לאו:

תשובה יראה דהדעת נוטה להחמיר דלא סגי בהכי ואע"ג דאמרינן פ' החולץ ואישתמודעינהו פליגי בה רב אחא ורבינא חד אומר בעדים וחד אומר אפילו קרוב ואפילו אשה והלכתא גילוי מילתא בעלמא הוא ואפילו קרוב ואפי' אשה ולענין חליצה נמי כתב במרדכי דסגי בעדות קרוב או אשה שזאת האשה היתה אשת האח המת ופ' גט פשוט כתב האשירי דאפי' לענין שטרות של ממון סגי בקרוב או אשה שמעידים שזהו איש פלוני או אשה פלונית משום דגילוי מילתא בעלמא הוא ומייתי ראיה מפ' החולץ דלעיל ומכל הלין היה נראה דבנ"ד נמי ה"ה. אך דבספר התרומות לא משמע הכי וכן בשאר החבורים בקצתם וז"ל ספר התרומה אהא דקאמר בפ"ב דגיטין דסומא פסול להיות שליח להולכה אמר רב ששת לפי שאין יודע ממי נוטלו ולמי נותנו מהכא משמע לכאורה דאדם שעשה שליח להוליך הגט לאשתו צריך שיכיר השליח את האשה קודם שנעשה השליח ולא סגי במה שיאמרו לו עדים כשרים בשעת נתינת הגט זו היא אשתו של פלוני דהא סומא פסול לרב ששת כו' עד אמנם נראה דדוקא סומא שאינו יכול להכירה במראה כי אם בטביעת עין דקלא פסול פן יטעוהו אבל אדם אחר מותר ע"י עדים שיאמרו לו בשעת נתינת הגט שהיא אשתו של פלוני ע"כ. הרי בתחילה הזכיר בהדיא עדים כשרים שלא יועילו ומסתמא בתר הכי דחזר ואמר שמועילים עדים ר"ל עדים כשרים דנקט כבר ובאשירי ובמרדכי וכן בסמ"ג נקטו בסתם שמועילים עדים שיאמרו לו בשעת נתינה ונראה דכל היכא דמזכיר בסתם עדים ר"ל עדים כשרים דקרובים ונשים לא חשיבי עדים ותדע דקאמר בהך דלעיל פ' החולץ חד אומר בעדים וחד אומר אפי' קרוב ואפילו אשה ולא אמר חד אמר בעדים כשרים וח"א כו' אלא משום דסתם עדים כשרים נמי במשמע נהי נמי דע"א כשר בכלל עדים כדאיתא באשירי ריש פ"ק דב"מ מ"מ קרוב או אשה לא אשכחן וא"ת מ"ש מכל הלין דלעיל הא ה"נ אינו אלא גילוי מילתא בעלמא י"ל דע"כ הכא איכא למיחש טפי פן יטעוהו ובעינן עדות גמורה דהא קמן סומא מסתמא בכל התורה כולה יכול הוא לסמוך על שני עדים אם יעידו לו זה איש פלוני או זהו דבר פלוני וגבי שליחות הגט חיישינן שמא יטעוהו וא"כ איכא למימר נמי אפי' גבי פקח בעינן עדות גמורה ולא סגי בגילוי מילתא בעלמא אע"ג דבמילי אחריני סגי בהכי בכה"ג: