תרומת הדשן/א/ער

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · תרומת הדשן · א · ער· >>

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה ער[עריכה]

ישראל היתה לו פרה מעוברת ומבכרת ומסרה לכפרי לביתו כדי לפרנסה בימי החורף וכשקרבה ימי לידתה של הפרה רצה הישראל למכור הפרה לנכרי כדי לפוטרה מן הבכורה ואי אפשר לו להקנותה ע"י משיכת הפרה או ע"י מקומה שהיא עומדת עליו לפי שהיא רחוקה ממנו כיצד יעשה שיצא ידי חובתו לדעת כל הגאונים דר"ת וכמה גאונים פסקו דמעות אינן קונות בנכרי:

תשובה יראה דיש תקנה לדבר דנפק בה ידי כולי רבוותא והכי צריכנן למיעבד כדכתב במרדכי פ' הזהב דמהר"ם הצריך לאקנויי בכסף ובמשיכה כדי לאפוקי נפשיה מפלוגתא דרש"י ודר"ת וכן המנהג ואע"ג דא"ז כתב דאפי' לר"ת מהני קניין כסף לעובר משום דר"ת גופיה פסק עובר לאו ירך אמו הוא וא"כ משיכת הבהמה לא מהני לעובר ועובר גופיה לא מצי למימשך וכיון דליכא מידי למימשך מהני קניין כסף כדמוכח תלמודא התם מ"מ נראה טעמו של מהר"ם דלא רצה לסמוך על זה היינו משום דלא קי"ל בהא כר"ת דהתוס' וכן האשירי פ' הפרה פסקו דקי"ל דעובר ירך אמו הוא בכל דוכתא חוץ מלגבי טריפה וכיון דבר משיכה הוא לא מהני ביה קניין כסף ותו באשירי במסכת בכורות כתב דלא מהני מכירת העובר משום דאין אדם מקנה דשלבל"ע וצריך להקנות הבהמה לעוברה כמו דקל לפירותיו ונראה דכה"ג יש כאן מה למימשך שהרי מוכר הפרה עצמה לעוברה וא"כ לא קנו מעות לפר"ת הואיל ואיכא מידי לממשך וא"ז דכתב דמהני מכירת העובר אפשר דסבר כרשב"ם וס"ל דמהני כדקאמר לכשתלד כדאיתא בהגה"ה דאשירי פ' מי שמת ואשירי סבר כר"י דפליג עליה התם ומהר"ם סבר נמי הכי ולכך הוצרך כסף ומשיכה ואנו נמי בעינן למיעבד הכי ובנ"ד דאין הפרה לפנינו נראה דכך יעשה לצאת כל ידי דיעות יקח מנכרי אחד סכין או חגור דבר שהוא כלי ויקנה הבהמה לנכרי בחליפין דחליפין קונין את חלופיהן בכל מקום שהן ור"ת גופיה פסק דחליפין קונין בנכרי והיה נוהג הלכה למעשה לשלוח הרשאה ביד נכרי ע"י חליפין והביא ראייה נכוחה מפ"ק דקידושין בברייתא ובמרדכי פרק מרובה ובתוס' ריש קידושין ולא אשכחן גאון דפליג אהא ואע"ג דרש"י פסק דכל קניינו של נכרי אינו אלא בכסף י"ל דהיינו לאפוקי משיכה אבל מודה הוא בחליפין דאשכחן נמי בקרקע דאינו נקנה אלא בכסף ובשטר ובחזקה והמטלטלים אינם נקנים אלא במשיכה וקניין חליפין מהני בכל ואפי' את"ל דלרש"י לא מהני חליפין בנכרי מ"מ יש לתקן נ"ד ע"י אותו כלי עצמו שיתן לו הנכרי הכלי בתחילה בדרך חליפין ויקנה הפרה ואומר ג"כ אם לא מהני לי הקנין זה של הכלי בדרך חליפין הנני נותן לך הכלי בדרך כסף דכל דבר הנקנה בכסף נקנה נמי בשוה כסף והכלי יותר משוה פרוטה ויהא קונה בתורת כסף דמהני לרש"י בנכרי: