תרומת הדשן/א/עח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · תרומת הדשן · א · עח· >>

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה עח[עריכה]

דורון שהובא לישראל שיש בה חשש מחובר או צידה ביו"ט ראשון שרי לישראל אחר ביו"ט שני או לאו:

תשובה יראה דבסתמא דמלתא אין להתיר דאשירי וסמ"ק פליגי בה והורה אחד מהגדולים כדברי סמ"ק אמנם אם יש בדבר צורך כגון שזימן אורחים נכבדים וקבעיא להו הך דורון נראה דיש לסמוך אדברי האשירי דכתב אפי' לפר"י שרי לישראל אחר משום דליכא למיגזר בכה"ג ולכך נראה להתיר הואיל ולפרש"י שרי אפי' לאותו ישראל שהובא בשבילו וכעין זה שרי בסמ"ק בדבר הבא מחוץ לתחום ביו"ט שני אם הובא בראשון אפי' לפי מה דס"ל כפר"י הואיל ולפרש"י שרי דבר של צידה או מחובר ונראה קצת דהואיל דידן עדיף מההוא הואיל דהתם צ"ל הואיל ורש"י לא גזר אפילו בצידה ומחובר מסתמא ר"י לא מפליג כולי האי דגזרינן אפילו במחוץ לתחום שהוא איסור דרבנן ואהא איכא למימר דלמא ר"י סבר דבדרבנן נמי גזרינן כדאשכחן בכמה דוכתא דלפעמים עבדינן לרבנן חיזוק טפי אבל בהואיל דידן אמרינן שפיר כיון דרש"י לא גזר אפילו לאותו ישראל מסתמא ר"י לא מפליג כ"כ ליגזור לישראל אחר דלא ידע לי' לנכרי דמצי למימר לו שיביא בשבילו ולפי מאי דכתיבנא בסתמא דמלתא דאסרינן אפילו לישראל אחר כדברי סמ"ק א"כ אם הובאו דגים ביו"ט ראשון שחל להיות בה' א"א להנות מהן אפילו בשבת שאחר יו"ט ואע"פ שכתב אשירי שם בשם רבינו יחיאל דאפי' לפר"י שרי בשבת שאחריו אע"ג דלא המתין עדיין בכדי שיעשו בשעת התירה כדבעי לפר"י מ"מ כולי האי לא מחמרינן לאסור מראשון לשני וגם בשבת שאחריה שני דנראה דכל זה בפירות שנלקטו מן המחובר דחזו לשבת למיכלינהו חיין אבל דגים דצריכים בישול ובשבת אסור לבשלו וביו"ט שני נמי א"א לבשלו משום דמוקצים הן ואסורין אפילו לישראל אחר והכי משמע מדברי אשירי דכתב דבר הבא מחוץ לתחום שרי לטלטל משום דשרי לישראל אחר משמע הא לאו הכי אסור. הנראה לעניות דעתי כתבתי: