תרומת הדשן/א/לו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · תרומת הדשן · א · לו· >>

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה לו[עריכה]

בחורי עניים או שאר עניים כמותם כשמתקנים להם חלוקות חדשות צריכין לברך ברכת שהחיינו או לאו:

תשובה יראה דאין צריך לברך ברכת שהחיינו דכל החיבורים כתבו בסתם דברי ר"י דאין מברכים על כלים חדשים אא"כ חשובין קצת אבל חלוק ואנפיליאות וכיוצא בהם לא אע"ג דאשירי פ' הרואה מחלק דהכל לפי מה שהוא אדם דיש עני שהוא משמח יותר בחלוק חדש יותר מן העשיר בכלים חשובים ומייתי ראייה על זה מפ' הנודר מן המבושל במסכת נדרים ע"ש ונראה להביא ראייה ג"כ לדבריו מהא דאמרינן פ' אע"פ דהמשרה את אשתו על ידי שליש דקתני נותן לה מנעלים ממועד למועד וקאמר עליה בגמ' דמלתא אגב אורחיה קמ"ל דכתבינהו להו בג' מועדים כי היכי דניהוי לה שמחה בגוויהו אלמא חשיב לה תלמודא שמחה במנעלים לעני שבישראל דאיירי ביה התם ועיקר ברכת שהחיינו במידי דמשמח תליא מילתא כדמוכח בההיא דהרואה את חבירו אחת לשלשים יום מברך שהחיינו וכתבו הגאונים דדוקא שהוא חביב עליו ושמח בראייתו. אמנם נראה אחרי דשאר המחברים כתבו דברי ר"י לפסק הלכה בסתם ולא מפליג בין עשיר לעני ואפי' בכלים חשובים כתבו התוס' פ' התכלת וז"ל התוס' בברכות תניא העושה ציצית לעצמו מברך שהחיינו ובפ' הרואה אמרינן דאכלים חדשים מברך שהחיינו ורב שרירא גאון כתב דלא סמכינן עלה דמסקינן בשלהי פ' בכל מערבים דאין מברכין שהחיינו אלא בדבר הבא מזמן לזמן ע"כ. ואע"ג דנראה דלא סבירא לן כלל בהא כרב שרירא גאון דהא כל המחברים מייתי מההוא דפ' הרואה לפסק הלכה ובהגה"ה במיימון בהלכות קידוש והבדלה כתב דמהר"ם היה מכוון בכל יכולתו שיהיה לו מלבוש חדש בליל ב' דראש השנה בשביל ברכת שהחיינו כדי לאפוקי נפשיה מפלוגתא דרבוותא דפליגי אי מברכין זמן בליל ב' דר"ה אלמא דלא חש מידי לההיא דרב שרירא גאון דאל"כ אכתי לא הוי מסיק נפשיה מפלוגתא מ"מ נוכל לחלק בין כלים חשובים קצת כגון מלבושים של בגד צמר ובין כלים שאינם חשובים כלל כגון חלוקים ומנעלים וכה"ג כמו שמחלק בסמ"ג במצות פדיון הבן דאינו בא אלא לפרקים מועטים ולכך דמיא לדבר הבא מזמן לזמן ומברכין עליהם שהחיינו לאפוקי מצות מילה דשכיחי טפי ולכך אין מברכים שהחיינו וגבי כלים חשובים נמי איכ א למימר דהוי כדבר הבא מזמן לזמן דסתם בני אדם לפרקים מועטים מתחדשים להם כלים חשובים ואפי' לרב שרירא מצי סבר דמברכים כה"ג וכן פדיון הבן דפסיק תלמודא בהדיא בסוף מס' פסחים דמברכים שהחיינו. אבל לעולם בחלוקות ואנפליאות ומנעלים וכה"ג כלים שרגילים לסתם בני אדם להתחדש להם לא ברירא לן דליתא לרב שרירא גאון הואיל ויש סברא לנטות לכאן ולכאן ואפי' בחורים עניים לא יברכו על חלוקים דהממעיט בברכות לא הפסיד: