תרגום על קהלת ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · תרגום על קהלת · ד · >>

(א) ותבית אנא וחזית ית כל אניסין דאתעבידו לצדיקיא וארדו בעלמא הדין תחות שמשא מן יד דוחקיהון ולית די מליל להיות תנחומין ולית למפרקהון מן יד דאונסיהון בתקוף ידא ובחילא ולית די ינחים להון.

(ב) ושבחית אנא ית שכיבא דהא כבר מיתו ולא חזי פורענותא דאתי בעלמא בתר מותיהון יתיר מן חייא די אינון קיימין בעלמא הדין בעקא עד כען.

(ג) ושפיר מן תרויהון ית דעוד כען לא הוה ולא אתברי בעלמא די לא חזא ית עובדא בישא דאתעבדא בעלמא הדין תחות שמשא.

(ד) וחזית אנא ית כל טורחא וית כל אוטבות עובדא די עבדין בני אנשא ארום היא קנאתא דקני גבר לחבריה למעבד כותיה דמקני ליה למעבד טבא כוותיה מימרא דשמיא יוטיב ליה ודמקני ליה לביש למעבד כבישתיה מימרא דשמיא יבאיש ליה ואף דין הבלו לחייבא ותבירות רוחא.

(ה) שטיא אזיל ומגפף ית ידוי בקייטא ולא צבי למטרח ובסתוא ייכול ית כל מה דאית ליה ואפילו כסו מעל משך בסריה.

(ו) טוב לגבר מלי חפני מיכלא בחניית נפשא ובלא גזילא וחטופין מן תרין חפנין מליין מיכלא בגזילא וחטופין ועתיד לשלמא בדינא בטורחא ובתבירות רוחא.

(ז) ותבית אנא וחזית הבלו דאתגזר למהוי בעלמא הדין תחות שמשא.

(ח) אית גבר יחידי ולית תנין בר מיניה אף ברא ואף אחא לית ליה למירת ית נכסוי ולית סוף לכל טורחיה ואף עייניה לא תיכול למסבע עתריה ולא יימר בלביה למא דנן אנא טרח ומחסר ית נפשי מטיבותא רקום כען ועביד מניה צדקתא ואחדי בעלמא הדין עם בני אנשא ולעלמא דאתי עם צדיקים אף דין הבלו וגון ביש הוא.

(ט) טבין תרין צדיקין בדרא יתיר מן חדא ואנון די רברבין במזלא ומשתמעין מליהון די אית להון אגר טב לעלמא דאתי בטורחיהון די טרחו לסוברא ית דריהון.

(י) ארום אלהן אין יפול חד מנהון על ערסא וישכוב מרע חדא יקים ית חבריה בצלותיה דאלו חד דהוא זכאי בלחודוהי בדריה בעידן די יפול על ערסיה וישכוב מרע לית ליה בדריה חבר תניין לצלאה עלוהי אלהן בזכותיה יקום ממרעיה.

(יא) אף אין דמכן תרין גבר ואתתיה ושחין להון בסתוא ולחד איכדין ישחן.

(יב) ואין יקום גבר רשיעא ותקיפא בדרא ועובדוהי מקלקלין ומסתקפין לאיתאה פורענותא בעלמא קיימין תרין צדיקיא לקבליה ומבטלין פורענותא בזכותיהון וכמא יאון תלתא צדיקיא דהנון בדרא ושלם ביניהון כתיכא דמגדלא תלת תלת נימין דלא בבהילו אתנתק.

(יג) טב הוא אברהם די הוא רביא מסכן והות ביה רוח נבואה מן קדם יי ואשתמודע ליה מריה במהויה בר תלת שנין ולא צבי למפלח לטעותא יתיר מן נמרוד רשיעא דהוה מלכא סיב וטפש ומן בגלל דלא צבי אברהם למפלח לטעוותא רמוהי לגו אתון נורא יקדתא ואתרחיש ליה ניסא מן רבוני עלמא ושזביה מתמן ואפילו מן בתר הכי לא הות מנדעא בנמרוד לאזדהרא עוד בדיל דלא למפלח לטעותא דהוא פלח מן לקדמין.

(יד) ארום מן גניסת פלחי טעות נפק אברהם ומלך על ארעא דכנענאי ארום אף ביומי מלכותיה דאברהם אתעביד נמרוד מסכינא בעלמא.

(טו) אמר שלמה מלכא ברוח נבואה מן קדם יי חזית ית כל חייא דאזלין בטפשהון לסרבא על רחבעם ברי תחות שמיא ומפלגין ליה ית מלכותא לאתיהבא לירבעם בר נבט ברם שבטא דבנימין ויהודה הוה לבהון שלים עם רביא הוא רחבעם ברי דהוה תניין למלכותי דיקום וימלוך באתר אחסנתיה בירושלם.

(טז) לית סוף לכל עמא בית ישראל לכל צדיקיא דהוה מדבר קדמיהון ברום הנון יעטוהי בחוכמתא למיקל נירא מעלוהיון ובטפשותיה אזל ואתיעט עם עולימא והנון יעטוהי בטפשותא ליקרא ניר מלכותא על עמא בית ישראל ושביק מלכת סביא ואזל במלכת בתראי ברם הנון בתראי תוהו בתר כן לא חדו ביה ואינון גרמו עלוהי לאסתקפא למהוי מתפלגין מניה עשרתי שבטיא ומלוך עלויהון ירבעם חייבא אמרית אף דין הבלו לרחבעם ברי ותבירות רוח לדיליה.

(יז) אנת בר נשא טר רגלך בעידן דתיזיל לבית מוקדשא דיי לצלאה דלא תהך תמן מלי חובין קדם עד דלא תתוב ותהי מקריב אודנך לקבלא אולפן אוריתא מן כהניא וחכימיא ולא תהי כטפשיא דמקרבין קורבנא על חוביהון ולא תייבין מן עובדיהון בישיא דאחידין בידיהון וליתוהי מקבל ברעוא ארום ליתיהון ידעין למעבד בהון בין טב לביש.


<< · תרגום על קהלת · ד · >>