חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין בערעור או בבקשה לשופט בית המשפט המחוזי)/שירותים חשאיים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין בערעור או בבקשה לשופט בית המשפט המחוזי)/שירותים חשאיים מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין בערעור או בבקשה לשופט בית המשפט המחוזי), תשכ״ד–1963

תקנות בדבר סדרי דין בערעור ובבקשות לעיכוב ביצוע פיטורים או החזרה למשרה

התאמות לפי צו שירות המדינה (משמעת) (שירות הבטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים), תשל״ט–1979


הגדרות
בתקנות אלה –
”ערעור“ – ערעור על החלטה של בית דין למשמעת כאמור בסעיף 43 לחוק;
”בקשה“ – בקשה לעכב ביצוע פיטורים או להורות על החזרה למשרה כאמור בסעיף 43 לחוק.
הודעת ערעור ובקשה [תיקון: תשע״ד]
המערער על החלטה של בית דין למשמעת או המבקש לעכב ביצועה או להורות על החזרה למשרה, ימסור הודעת ערעור או יגיש את הבקשה במזכירות בית המשפט המחוזי.
המשיב
המשיב בערעור או בבקשה יהיה המאשים בפני בית הדין למשמעת.
טופס ערעור או בקשה
הודעת ערעור ובקשה ייערכו בטופס המובא בתוספת ובהן יצויינו:
(1)
שמו, שם משפחתו ומענו של המערער או המבקש;
(2)
המשרד והיחידה בו הוא מועסק או היה מועסק;
(3)
דרגתו או תיאור משרתו;
(4)
נימוקי הערעור או הבקשה;
(5)
העתירה;
(6)
הודעה שניתנה רשות לערער, אם ניתנה.
צירוף העתק ההחלטה
להודעת הערעור או לבקשה יצורפו ארבעה העתקים של ההחלטה נושא הערעור או הבקשה שאחד מהם נתאשר על ידי אב בית הדין או מי שהוסמך על ידיו לענין זה.
מסירה למשיב [תיקון: ק״ת תשל״ט]
העתק מהודעת הערעור או מהבקשה על נספחיה יימסר למשיב.
חזרה
מערער או מבקש רשאי לחזור בו מערעורו או מבקשתו בכל שלב של הדיון בהם עד למתן ההחלטה; הוחל בדיון, לא יחזור בו כאמור אלא ברשות השופט.
איחוד ערעורים
הוגשו על אותה החלטה של בית דין ערעורים או בקשות על ידי יותר מבעל דין אחד, רשאי השופט הדן בענין להורות על איחוד הערעורים או הבקשות, לפי הענין.
נוכחות בעלי הדין
הדיון בערעור או בבקשה יהיה בנוכחות בעלי הדין; אולם אם הוזמן בעל דין ולא התייצב, רשאי השופט לדון בערעור שלא בפניו; לא התייצב המערער, רשאי השופט למחוק את הערעור.
סדר הטיעון
(א)
בערעור או בבקשה יטען תחילה המערער או המבקש ואחריו המשיב אלא אם הורה השופט על דרך אחרת; אוחדו ערעורים או בקשות, יקבע השופט את סדר הטענות בין הצדדים.
(ב)
רשאי השופט להרשות לכל אחד מבעלי הדין להוסיף ולטעון או להשיב על טענות בעל הדין האחר.
ראיות נוספות
(א)
מערער או מבקש אינו רשאי להביא ראיות נוספות, בין בכתב ובין בעל פה, לפני השופט, ואולם אם בית הדין סירב לקבל ראיות שצריך היה לקבלן או אם השופט סבור שכדי לאפשר לו מתן פסק דין, או מכל סיבה אחרת, דרושה הצגת מסמך או חקירת עד, רשאי השופט להתיר הבאת הראיות הנוספות.
(ב)
התיר השופט הבאת ראיות נוספות, ירשום את הטעמים לכך.
כיצד גובים עדות נוספת
התיר השופט הבאת ראיות נוספות, יכול הוא לגבותן, אם בעל פה, אם בתצהיר ואם בדרך אחרת.
צמצום הראיות הנוספות
הורה או התיר השופט הבאת ראיות נוספות, יפרש את הענינים שבהם יש לצמצם את הראיות, וירשמם.
החלטה
החלטת השופט תנומק בכתב ותיחתם על ידיו והיא תישמע בפני בעלי הדין שהתייצבו.
החלטה והמצאתה
העתק מהחלטת השופט יומצא למערער, למבקש ולמשיב.
העברת חומר הדיון [תיקון: תשל״ט, תשע״ד]
הוגשה הודעת ערעור או בקשה, יעביר אב בית הדין את תיק בית הדין למשמעת למזכירות בית המשפט המחוזי.
[תיקון: תשע״ד]
(בוטלה).

תוספת

(תקנה 4)

[תיקון: תשע״ד]
טופס ערעור או בקשה לעיכוב ביצוע פיטורים והחזרה לעבודה


ב׳ בכסלו תשכ״ד (18 בנובמבר 1963)
  • דב יוסף
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.