חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית) (הוראת שעה), התשפ״א–2021


ק״ת תשפ״א, 2080.


בתוקף סמכותנו לפי סעיף 19(ג) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח–1998 (להלן – החוק), בהתייעצות עם הנציבות, עם נציגויות של מפעילי תחבורה ציבורית ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:


הוראת שעה
על אף האמור בתקנה 2 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס״ג–2003, בתקופה שמיום תחילתן של תקנות אלה עד יום כ״ב באדר התשפ״א (6 במרס 2021), יחולו הוראות אלה:
(1)
בזמן שקיימת הגבלה על מספר נוסעים מרבי בכלי תחבורה יבשתית לפי סעיף 12 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020 (להלן – הגבלה על מספר הנוסעים), רשאי המפקח על התעבורה להורות לבעל רישיון קו להפעיל בקו שירות עירוני אוטובוס בין־עירוני שאינו אוטובוס נגיש, וזאת אם שוכנע כי נדרש תגבור של קו השירות העירוני עקב עומס בשל ההגבלה על מספר הנוסעים ולא ניתן לתגבר כאמור באמצעות אוטובוסים נגישים, ובלבד שיתקיימו כל אלה:
(א)
תדירות האוטובוסים העירוניים שהם אוטובוסים נגישים, שהורה עליה המפקח על התעבורה בתוקף סמכותו לפי פקודת התעבורה לא תפחת מהתדירות כאמור ביום כ״ו בשבט התשפ״א (8 בפברואר 2021);
(ב)
זמני הפעלת האוטובוסים הבין־עירוניים כפי שיורה עליהם המפקח על התעבורה בתוקף סמכותו לפי פקודת התעבורה, יהיו שונים מאלה של האוטובוסים העירוניים שהם אוטובוסים נגישים, באופן שיפחית את עומס הנוסעים באוטובוסים עירוניים כאמור, ובלבד שזמני הפעלת האוטובוסים הבין־עירוניים לא יהיו עוקבים;
(ג)
בעל רישיון קו יפעיל, באוטובוס עירוני שהוא אוטובוס נגיש בקו שבו בוצע תגבור לפי תקנה זו, ככל האפשר, כריזה או הודעה בדרך אחרת, בדבר מתן קדימות לאנשים עם מוגבלות בנסיעה באוטובוס זה;
(ד)
בעל רישיון קו, באתר האינטרנט שלו, ומשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, באתר האינטרנט של המשרד, יפרסמו, באופן נגיש, את קווי השירות ואת טווח הזמנים שבהם יפעלו האוטובוסים שנוספו לפי תקנה זו.
(2)
לעניין תקנה זו –
”אוטובוס בין־עירוני“ – אוטובוס ציבורי המיועד להסיע נוסעים בקו שירות בין־עירוני ושהוא צוין ברישיון הרכב כאוטובוס בין־עירוני.


ג׳ באדר התשפ״א (15 בפברואר 2021)
  • ישראל כץ
    שר האוצר
  • מירי רגב
    שרת התחבורה והבטיחות בדרכים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.