חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות עובדים זרים (ערובה) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות עובדים זרים (ערובה) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות עובדים זרים (ערובה) (הוראת שעה), התשע״ח–2018


ק״ת תשע״ח, 2594.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1ח(א) ו־6ב לחוק עובדים זרים, התשנ״א–1991 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם ארגון העובדים שעם חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים בישראל, ועם ארגוני מעסיקים שהם לדעת השר יציגים ונוגעים בדבר, ובהסכמת שר האוצר ושר הפנים ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”היתר“ – היתר להעסקת עובד זר בענף הבניין לפי סעיף 1יג לחוק;
”מעסיק“ – בעל היתר להעסקת עובדים זרים בענף הבניין, למעט קבלן כוח אדם הנותן שירותי כוח אדם של עובדים זרים, לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ״ו–1996;
”ערובה“ – ערבות בנקאית, או ערובה של מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א–1981, שמתקיימים בה, בשינויים המחויבים, התנאים לפי תקנות שירות התעסוקה (ערובה), התש״ע–2010, ומופיעים בה הפרטים הקבועים בתקנות אלה;
חובת המצאת ערובה
(א)
מעסיק חייב, כתנאי לתוקפו של היתר להעסקת עובד זר בענף הבניין, בהמצאת ערובה לטובת המדינה באמצעות רשות האוכלוסין וההגירה, להבטחת מילוי חובותיו של מעסיק כלפי עובד זר בסכום ובתנאים הקבועים בתקנות אלה.
(ב)
בעת הגשת בקשה להיתר להעסקת עובד זר בענף הבניין ימסור המעסיק, בין השאר, את הנתונים הדרושים לחישוב סכום הערובה.
(ג)
החליט הממונה לתת למעסיק היתר יודיע למעסיק כי ההיתר יינתן בכפוף להמצאת הערובה.
(ד)
בערובה יצוינו הפרטים האלה: גובה הערובה, התחייבות לתשלום בלא צורך בהוכחה או נימוק, מועד תשלום הערובה, דרך התשלום, תוקף הערובה והתחייבות שלא להעביר או להסב אותה.
סכום הערובה
(א)
סכום הערובה יהיה בשיעור מחצית מהסכום הקבוע בתקנה 3א(1)(ב) לתקנות קבלני כוח אדם, בעד כל עובד זר בענף הבניין שהוא מבקש היתר להעסיקו, או 273,484 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2018), הגבוה מביניהם.
(ב)
הסכום הנקוב בתקנת משנה (א) יעודכן ב־1 בינואר של כל שנה לפי שיעור שינוי השכר הממוצע כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995, לעומת השכר הממוצע כפי שהיה ב־1 בינואר של השנה שקדמה לה; המנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים יפרסם הודעה ברשומות בדבר הסכום המעודכן כאמור.
תוקף הערובה
הערובה תהיה תקפה בכל תקופת תוקפו של ההיתר ועד תום שנה אחת, לפחות, מיום פקיעת ההיתר שניתן למעסיק.
חילוט ערובה
סבר הממונה, או עובד משרד הפנים מטעמו, כי מעסיק לא מילא חובה שלו כלפי עובדיו הזרים, כולם או חלקם, רשאי הוא לחלט את הערובה שהמציא המעסיק האמור, כולה או מקצתה וזאת לאחר שנתן למעסיק הזדמנות לטעון את טענותיו בתוך פרק זמן סביר, בהתחשב בדחיפות העניין.
שימוש בכספי חילוט
בכספי הערובה שחולטו ייעשה שימוש לצורך מילוי חובותיו של המעסיק כלפי עובדיו הזרים, שבשל הפרתן הוחלט על חילוט.
תחילה והוראת מעבר
תחילתן של תקנות אלה ב־1 לחודש שלאחר פרסומן (להלן – יום התחילה), ואולם מעסיק שניתן לו היתר לפני יום התחילה חייב בהמצאת הערובה עד תום 6 חודשים מיום התחילה.
תוקף
תוקפן של תקנות אלה לשבע שנים מיום התחילה.


י״ט בתמוז התשע״ח (2 ביולי 2018)
  • חיים כץ
    שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.