חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות סדרי דין (סעד מידי בימי מנוחה ומחוץ לשעות העבודה הרגילות בבתי המשפט)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות סדרי דין (סעד מידי בימי מנוחה ומחוץ לשעות העבודה הרגילות בבתי המשפט) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות סדרי דין (סעד מידי בימי מנוחה ומחוץ לשעות העבודה הרגילות בבתי המשפט), תשל״א–1971

תקנות בדבר סעד מידי בימי מנוחה ומחוץ לשעות העבודה הרגילות בבתי המשפט


ק״ת תשל״א, 284; תש״ן, 370; תשנ״א, 252.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק בתי המשפט, תשי״ז–1957 ובתוקף שאר הסמכויות המסורות לי, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תש״ן, תשנ״א]
בתקנות אלה –
”בית משפט“ – לרבות שופט, ראש הוצאה לפועל ורשם;
”ימי מנוחה“ – כמשמעותם בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, וכן ימי שבתון שנקבעו בחיקוק;
”שעות העבודה הרגילות בבית המשפט“ – השעות שבין 08.30 לבין 13.30 בימים א׳ עד ה׳ בשבוע, שאינם ימי מנוחה;
היזקקות לבקשות סעד בימי מנוחה ומחוץ לשעות העבודה הרגילות של בית משפט [תיקון: תש״ן]
(א)
בית משפט רשאי להיזקק לבקשת סעד מידי או להליך דחוף אחר שקבע נשיא בית המשפט, בימי ו׳ בשבוע או בימי מנוחה או מחוץ לשעות העבודה הרגילות של בית המשפט, בין בשבתו בבית המשפט ובין במקום אחר, אם הסעד דרוש בשל פיקוח נפש או לשם מניעת נזק רציני אשר אינו ניתן לתיקון אם לא יינתן הסעד מיד.
(ב)
אין באמור בתקנה זו כדי לפגוע בסמכותו של בית משפט לישב בדין לפי שיקול דעתו ביום ו׳ או אחרי שעות העבודה הרגילות של בית המשפט, ביום שאיננו יום מנוחה.
תורנות
(א)
נשיא בית המשפט העליון לגבי בית המשפט העליון, ונשיא בית משפט מחוזי ושופט ראשי של בית משפט שלום לגבי בתי המשפט שבסמכותם, יקבעו שופטים, ראשי הוצאה לפועל ורשמים שישמשו בתורנות לענין תקנה 2(א).
(ב)
שופט ראשי של בית משפט שלום רשאי לקבוע, לענין תקנת משנה (א), שופט, ראש הוצאה לפועל או רשם אחד למספר בתי משפט שלום שבסמכותו.
הגשת בקשה [תיקון: תש״ן]
(א)
המבקש סעד מידי או המגיש הליך דחוף אחר כאמור בתקנה 2 ימסור את בקשתו לידיו של המזכיר הראשי של בית המשפט שאליו מוגשת הבקשה, בין בבית המשפט ובין בביתו, והלה יפנה אותה למי שנתמנה לשמש בתורנות לפי תקנה 3.
(ב)
נעדר המזכיר הראשי מבית המשפט ומביתו, ולא היתה אפשרות להשהות בשל כך את מסירת הבקשה מבלי שתיגרם על־ידי כך פגיעה כאמור בתקנה 2(א), רשאי המבקש לפנות במישרין למי שנקבע לשמש בתורנות; נעדר השופט או הרשם או ראש ההוצאה לפועל התורן מבית המשפט ומביתו או שמנוע הוא לדון בבקשה מסיבה כלשהיא, רשאי המבקש לפנות לתורן הבא אחריו.
אגרות [תיקון: תש״ן]
אגרה שעל מבקש לשלמה לפני תחילת הליך לפי תקנות אלה ולא היתה אפשרות לשלמה כאמור, תשולם ביום הראשון שאינו יום מנוחה שלאחר היום שבו הוגש ההליך, ובלבד –
(1)
שאם יש צורך בקביעת שווי הבקשה, והשווי לא נקבע ביום האמור – תשולם האגרה ביום קביעת השווי;
(2)
שאם קבע בית המשפט מועד אחר – תשולם האגרה באותו מועד.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ו׳ בניסן תשל״א (1 באפריל 1971).
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות סדרי דין (סעד מידי בימי מנוחה ומחוץ לשעות העבודה הרגילות בבתי המשפט), תשל״א–1971“.


ל׳ בכסלו תשל״א (28 בדצמבר 1970)
  • יעקב ש׳ שפירא
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.