חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (ענייני ירושה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (ענייני ירושה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (ענייני ירושה), התשס״ט–2008


ק״ת תשס״ט, 226; תשע״ב, 1400.


פרשנות
(א)
בתקנות אלה –
”מבקש“ – מי שהגיש לחברה בקשה לקבלת נכס של נספה השואה;
”נעדר“ – אדם שזהותו או מקום הימצאו אינם ידועים.
(ב)
שאר המונחים שבתקנות אלה תהא משמעותם כמשמעות הנודעת להם בחוק או בחוק הירושה, התשכ״ה–1965 (להלן – חוק הירושה), או בתקנות הירושה, התשנ״ח–1998, לפי העניין.
תחולת התקנות לפי חוק הירושה
על בקשה לצו ירושה ולצו קיום צוואה בעניין נכסים של נספה השואה יחולו התקנות שהותקנו לפי חוק הירושה, בשינויים המחויבים, אם אין הוראה אחרת בתקנות אלה.
פטור מהמצאת צו [תיקון: תשע״ב]
(א)
לצורך דיון בבקשה לפי סעיף 22 או סעיף 26 לחוק, ומתן החלטה בבקשה, רשאית החברה לפטור את המבקש מהמצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, אם התקיימו כל התנאים האלה:
(1)
הנכס של נספה השואה (להלן – הנכס) אינו נכס מקרקעין;
(2)
החברה השתכנעה על יסוד בירור שערכה, לפי סעיף 21 לחוק והמידע שאספה לפי סימן א׳ בפרק ד׳ לחוק, ועל יסוד תצהיר של המבקש, כי המבקש הוא בעל הזכויות בנכס, כולן או חלקן; תצהיר המבקש יכלול את הפרטים האלה:
(א)
מלוא הפרטים הידועים למבקש על הרכב המשפחה, הדרושים לצורך מתן צו ירושה או צו קיום צוואה;
(ב)
הצהרה כי לא ידוע למבקש על קיומו של צו ירושה או צו קיום צוואה או על קיומה של צוואה, אף אם לא קוימה, המתייחסים לעיזבון נספה השואה או לעיזבון מי מהאנשים היורשים את נספה השואה, מלבד אלה שהציג המבקש לחברה;
(3)
לא ידוע לחברה על אדם אחר החולק על זכויות הירושה של המבקש בעיזבון האדם, שהחברה השתכנעה כי הוא נספה השואה ובעל הזכויות המקוריות בנכס;
(4)
התקיים אחד התנאים האלה:
(א)
שווי חלקם של כלל היורשים הידועים בנכס אינו עולה על 200,000 שקלים חדשים;
(ב)
ניתן בישראל צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עיזבון נספה השואה ולהוכחת זכותו של המבקש כיורשו של אחד היורשים (להלן – המוריש), לפי צו הירושה או צו קיום הצוואה האמור, המציא המבקש צו ירושה או צו קיום צוואה שניתן מחוץ לישראל מכוחו יורש המבקש את המוריש (להלן – צו זר), ובלבד שהדין לפיו ניתן הצו הזר זהה לדין שהיה חל אילו היה ניתן צו ירושה או צו קיום צוואה בישראל.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית החברה שלא לפטור מבקש מהמצאת צו ירושה או צו קיום צוואה אם ראתה לנכון לעשות כן מנימוקים מיוחדים שתפרט בהחלטתה; כן רשאית החברה לדרוש מהמבקש ראיות נוספות, על פי שיקול דעתה, כדי להשתכנע כי הוא יורשו של בעל הזכויות בנכס.
(ג)
היה בין היורשים יורש נעדר, והשתכנעה החברה כי התקיימו לגביו התנאים שבתקנת משנה 4(ב), רשאית החברה לחלק את הזכויות בנכס בין היורשים הידועים, כאילו הוא לא היה בין היורשים מלכתחילה, ובלבד ששווי הזכויות שיחולקו ליורשים הידועים לא יעלה על 200,000 שקלים חדשים, וחלקו של היורש הנעדר לא יעלה על 50,000 שקלים חדשים; לא השתכנעה החברה כי התקיימו התנאים האמורים, תיתן החברה את החלטתה לגבי חלקם של היורשים הידועים בלבד.
צו ירושה לעניין יורש נעדר [תיקון: תשע״ב]
(א)
הוגשה לרשם לענייני ירושה בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה לעניין נכסים של נספה השואה, והתברר כי אחד היורשים על פי דין או על פי הצוואה, הוא נעדר, יעביר הרשם את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה המוסמך (להלן – בית המשפט).
(ב)
היה בין היורשים לפי דין או לפי צוואה נעדר, יראו את הנעדר כאילו לא היה בין היורשים מלכתחילה, לעניין נכסים של נספה השואה בלבד, אם התקיימו כל התנאים האלה:
(1)
לא ידוע כי הנעדר, צאצאיו, או יורשיו נותרו בחיים לאחר יום י״ז בטבת התשט״ז (1 בינואר 1955);
(2)
חלף המועד להגשת בקשות לגבי אותו נכס של נספה השואה לפי סעיף 20 לחוק;
(3)
המבקש צירף לבקשתו תצהיר שפירט בו את מאגרי המידע שבדק וכל מידע הידוע לו בקשר לנעדר, צאצאיו או יורשיו, וכן צירף הודעה מטעם החברה כי לאחר שפעלה לאיתור בעלי הזכויות בנכס לפי סעיף 17 לחוק, לא ידוע לה כי הנעדר, צאצאיו או יורשיו נותרו בחיים לאחר המועד האמור בפסקה (1); החברה תפרט בהודעתה את מאגרי המידע שבדקה וכל מידע הידוע לה בקשר לנעדר, צאצאיו או יורשיו.
(ג)
אין באמור בתקנה זו כדי לגרוע מסמכות בית המשפט לראות נעדר כאילו לא היה בין היורשים מלכתחילה, לפי הוראות כל דין.
עריכת בקשות וצווים בעניין ירושת נכסים של נספה השואה [תיקון: תשע״ב]
(א)
בקשה למתן צו ירושה בעניין נכסים של נספה השואה תיערך לפי טופס 1 שבתוספת ויצורפו לה המסמכים המפורטים בו; בקשה למתן צו קיום צוואה בעניין נכסים של נספה השואה תיערך לפי הטופס שבתוספת לתקנות הירושה, התשנ״ח–1998 (להלן – תקנות הירושה), וכותרת הטופס תהיה ”בקשה לצו קיום צוואה בעניין נכסים של נספה השואה“.
(ב)
צו ירושה או צו קיום צוואה בעניין נכסים של נספה השואה ייערכו לפי הטפסים 2 או 3 שבתוספת, לפי העניין.
הליכים למתן צו ירושה או צו קיום צוואה בעניין נכסים של נספה השואה [תיקון: תשע״ב]
(א)
הליכים למתן צו ירושה או צו קיום צוואה בעניין נכסים של נספה השואה (להלן – צו בעניין נכסים של נספה השואה), יתנהלו בהליך מאוחד שייפתח ביחס לעיזבונו של נספה השואה וביחס לעיזבונות יורשיו, שנפטרו לפני הגשת הבקשה למתן צו כאמור, ובלבד שיינתנו צווים נפרדים לגבי נספה השואה ולגבי כל אחד מיורשיו.
(ב)
בהליכים למתן צו בעניין נכסים של נספה השואה, יהיו המבקש, החברה או האפוטרופוס הכללי רשאים להגיש לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט, לפי העניין, הודעה בכתב מטעם החברה, לאחר שפעלה לאיתור יורשי הנספה לפי סעיף 17 לחוק, על ממצאיה בכל הנוגע להרכב המשפחה של הנספה מקרבת דם ומקרבת חיתון, מועדי הפטירה של בני משפחת הנספה כאמור וסדר פטירתם, או כל מידע אחר בקשר לאותם עניינים שאיתרה החברה או שהחברה מצאה כי לא ניתן לאתרו; הוגשה ההודעה מטעם המבקש, היא תצורף לטופס 1 שבתוספת.
(ג)
בהליכים למתן צו בעניין נכסים של נספה השואה, יראו כתרגום מאושר בידי נוטריון לעניין תקנה 54א לתקנות הירושה, גם תרגום לעברית של מסמך שלגביו נמסרה הודעת החברה לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט, לפי העניין, כי התרגום נעשה על ידה או על ידי מי מטעמה, להנחת דעתה.

תוספת

(תקנה 5)

[תיקון: תשע״ב]
טופס 1: בקשת צו ירושה על פי חוק נכסים של נספי השואה (תקנה 5(א))
[תיקון: תשע״ב]
טופס 2: צו ירושה בעניין נכסים של נספה השואה
[תיקון: תשע״ב]
טופס 3: צו קיום צוואה בעניין נכסים של נספה השואה


י״ג בכסלו התשס״ט (10 בדצמבר 2008)
  • דניאל פרידמן
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.