חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות ניירות ערך (שיתוף פעולה עם רשות חוץ)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות ניירות ערך (שיתוף פעולה עם רשות חוץ) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות ניירות ערך (שיתוף פעולה עם רשות חוץ), התש״ס–2000


ק״ת תש״ס, 858; תשס״ו, 389.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 54יא7 לחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשס״ו]
בתקנות אלה –
”ראש רשות חוץ“ – (נמחקה);
”תרגום מאושר“ – תרגום שאושר על ידי נוטריון בחותמתו הנוטריונית.
בקשה לסיוע [תיקון: תשס״ו]
יושב ראש הרשות ידון בבקשה לסיוע אם נתמלאו כל אלה:
(1)
הבקשה הוגשה בכתב על ידי רשות חוץ ליושב ראש הרשות או לאיש הקשר ברשות, והכל כפי שנקבע במזכר ההבנה עם רשות החוץ;
(2)
בבקשה הובאו:
(א)
תיאור כללי של הענין נושא הבקשה ושל המטרה שלשמה מבוקש הסיוע;
(ב)
תיאור העובדות המהוות בסיס לנושא הבקשה והקשר שבין עובדות אלה לסיוע המבוקש;
(ג)
תיאור הסיוע המבוקש ובכלל זה ציון מי שרשות החוץ סבורה כי בידו נמצאים המידע והמסמכים המבוקשים, והפרטים המבססים סברה זו, ככל הידוע לרשות החוץ;
(ד)
ההוראות בדין מדינת רשות החוץ הנוגעות לנושא הבקשה;
(3)
רשות החוץ הצהירה בבקשה כי כל ידיעה או מסמך, אשר יועברו אליה על פי הבקשה ישמשו אך ורק למטרה שלשמה נמסרו;
(4)
היתה הבקשה בשפה שאינה עברית או אנגלית, צורף לבקשה תרגום מאושר לעברית.
העברת בקשה לסיוע ליועץ המשפטי לממשלה
כללה בקשה לסיוע, פעולה שיושב ראש הרשות סבור שמתקיימת בה לכאורה אחת העילות להפעלת סמכותו של היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 54יא3 לחוק, לא תבוצע הפעולה אלא לאחר שיושב ראש הרשות יעביר עותק מן הבקשה ליועץ המשפטי לממשלה והיועץ המשפטי לממשלה יאשר את ביצועה.
תחולת הוראות מזכר הבנה
הוראות שנקבעו במסגרת מזכר הבנה עם רשות חוץ שהגישה את הבקשה, יחולו ככל שאינן סותרות את האמור בתקנות אלה.
העברת מסמכים לרשות חוץ [תיקון: תשס״ו]
הודעה שנגבתה בעברית ומסמך בעברית יועברו כפי שהם לרשות חוץ; ביקשה רשות החוץ שאחד מאלה יתורגם לאנגלית, רשאית הרשות לאשר את הבקשה, לדחותה או לאשרה בתנאים.
הגשת בקשה לביצוע מזכר הבנה
על בקשה לביצוע מזכר הבנה שאיננה בקשה לסיוע יחולו הוראות תקנות 1 עד 5, בשינויים המחויבים.


כ״ז בתמוז התש״ס (30 ביולי 2000)
  • יוסף ביילין
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.