חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות אנרגטית במיתקני שאיבה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות אנרגטית במיתקני שאיבה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות אנרגטית במיתקני שאיבה), התשס״ד–2004


ק״ת תשס״ד, 796.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש״ן–1989, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”בוחן“ – מי שעורך בדיקת נצילות של מיתקן שאיבה, כמפורט בתקנה 6;
”בוסטר“ – מיתקן שמגביר לחץ מים;
”התקן“ – תקן ישראלי ת״י 30 חלק 2 – ”משאבות צנטריפוגליות: משאבות טורבינה אנכיות – משאבות ציריות ומשאבות טבולות – בדיקות באתר“, המופקד לעיון הציבור במכון התקנים הישראלי;
”מהנדס“ – מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי״ח–1958;
”מיתקן שאיבה“ – מכלול המורכב ממנוע חשמלי ומשאבת מים אשר צריכת החשמל שלו 150,000 קוט״ש בשנה או יותר;
”מיתקן שאיבה עילי“ – מיתקן שאיבה שנמצא על פני הקרקע;
”נצילות“ – הנצילות האנרגטית של מיתקן שאיבה (overall efficiency) כהגדרתה בתקן.
נצילות מזערית של מיתקני שאיבה
הנצילות המזערית של מיתקן שאיבה היא –
(1)
במיתקן שאיבה עילי ובבוסטר – 65 אחוזים או יותר;
(2)
במיתקן שאיבה מבארות – 55 אחוזים או יותר.
בדיקת נצילות
(א)
בעל מיתקן שאיבה, ידאג לעריכת בדירת נצילות מיתקן שאיבה (להלן – הבדיקה), אחת ל־30 חודשים או לאחר 7,500 שעות עבודה, לפי המאוחר.
(ב)
הבדיקה וחישוב נצילות מיתקן השאיבה יבוצעו בידי בוחן ולפי התקן.
(ג)
תוצאות הבדיקה וכן ההמלצות לשיפור נצילות השאיבה של מיתקני השאיבה, כאמור בתקנה 6(ב), יירשמו לפי הטופס שבתוספת, אשר ייחתם בידי המהנדס האמור בתקנה 6(ב) ואשר העתק ממנו יימסר לממונה באחריות המהנדס.
בדיקת נצילות חוזרת
(א)
הראו תוצאות הבדיקה שנצילות מיתקן שאיבה קטנה מהקבוע בתקנה 2, ינקוט בעל המיתקן אמצעים לשיפור הנצילות במיתקן זה וידווח על אמצעים אלה לממונה; הממונה יהיה רשאי לדרוש, לא יאוחר מ־6 חודשים מתאריך הבדיקה האחרונה, כי תיערך בדיקה חוזרת במיתקן האמור.
(ב)
לא יפעיל אדם מיתקן שאיבה, לאחר שנערכה בו בדיקה חוזרת, אלא אם כן נצילותו היא כמפורט בתקנה 2.
מספור מיתקני שאיבה
(א)
בעל מיתקן שאיבה יסמן כל מיתקן שאיבה שברשותו במספר סידורי וידווח על כך לממונה.
(ב)
הותקן מיתקן שאיבה חדש, שהספקו 50 קילוואט ומעלה, ידווח בעל מיתקן השאיבה על כך לממונה, בתוך שלושה חודשים מיום התקנתו.
עריכת בדיקות נצילות
(א)
הבדיקה תיערך על ידי מי שמוסמך לערוך בדיקה כאמור על פי כל חיקוק, בעל ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בביצוע בדיקה כאמור או הפעלה או החזקה של מיתקני שאיבה בהספק של 50 קילוואט לפחות שהוכיח למנהל את כל אלה:
(1)
ברשותו אמצעים לעריכת הבדיקה;
(2)
בקיאות בהליכים של בדיקה, או הפעלה ותחזוקה של מיתקן שאיבה.
(ב)
תוצאות הבדיקה יאושרו בידי מהנדס, אשר גם ייתן המלצות, לפי הצורך, לשיפור הנצילות של מיתקן השאיבה.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן.
הוראות מעבר
מיתקני שאיבה אשר במועד תחילת תקנות אלה היו חייבים בבדיקה, ייבדקו בתוך 90 ימים מיום תחילתן של תקנות אלה; על אף האמור, במקרים שבהם יותר מ־5 מיתקני שאיבה השייכים לבעל מיתקני שאיבה בודד החייבים בדיקה כאמור, יהיה הוא רשאי להגיש לממונה תכנית לביצוע הבדיקות ולבצען כפי שיאשר הממונה.

תוספת

(תקנה 3(ג))

תסקיר על בדיקת נצילות אנרגטית במיתקן שאיבה

(הטופס הושמט.)


כ״ח בסיון התשס״ד (17 ביוני 2004)
  • יוסף פריצקי
    שר התשתיות הלאומיות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.