תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (פיצויים בשל פגיעה ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (פיצויים בשל פגיעה ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (פיצויים בשל פגיעה ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי–ערבי), התשע״ה–2014


ק״ת תשע״ה, 294.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 36(ב1) לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ״א–1961 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”בעלים“ ו”חפצים ביתיים“ – כהגדרתם בתקנות חפצים ביתיים;
”נכס“ – למעט נכס שאינו נמצא בשטח מדינת ישראל;
”נזק“ – נזק, למעט נזק עקיף, שנגרם לגופו של נכס עקב מעשה אלימות;
”נזק ממשי“ – כהגדרתו בתקנות נזק מלחמה;
”ניזוק“ – מי שהיה בעל נכס ביום שנגרם לו נזק או מי שהוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי הוא הנושא בהוצאות שיקום הנזק, או שניהם יחד, הכול כפי שהחליט המנהל;
”מעשה אלימות“ – מעשה אלימות כאמור בפסקה (4) או (5) להגדרת פגיעת איבה שבסעיף 1 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש״ל–1970, בין אם מטרתו העיקרית של מעשה האלימות היא פגיעה באדם או פגיעה בנכס;
”שיקום הנזק“ – לגבי חפצים ביתיים – כהגדרתו בתקנות חפצים ביתיים למעט חפץ ביתי שניזוק מחוץ לשטח מדינת ישראל;
זכאות לתשלום פיצויים בעד נזק
ניזוק זכאי לפיצויים בעד נזק בשיעור של 100% משווי הנזק הממשי; על תשלום פיצויים לפי תקנה זו יחולו תקנות נזק מלחמה, בשינויים המחויבים, זולת אם נאמר אחרת בתקנות אלה.
זכאות לתשלום פיצויים לגבי חפצים ביתיים
על אף האמור בתקנה 2, בעלים של חפצים ביתיים שהם לשימושו האישי, זכאי, בלא תשלום, לפיצויים בעד נזק שאירע לחפצים אלה בגובה הוצאות שיקום הנזק, ובלבד שסך כל הפיצויים בשל כל החפצים הביתיים מאותו הסוג, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות חפצים ביתיים, שניזוקו לא יעלו על הסכום שנקבע לאותו סוג בתוספת האמורה; על תשלום פיצויים לפי תקנה זו, יחולו תקנות חפצים ביתיים, בשינויים המחויבים, זולת אם נאמר אחרת בתקנות אלה.
תחולה
תחילתן של תקנות אלה ביום ג׳ בתמוז התשע״ד (1 ביולי 2014), והן יחולו על נזק שאירע ביום תחילתן או לאחריו.


כ״ג בחשוון התשע״ה (16 בנובמבר 2014)
  • יאיר לפיד
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.