חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה), התשפ״א–2020


ק״ת תשפ״א, 434.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21, 31, 98 ו־243 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”ישראל“ – לרבות האזור, כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה;
”מפעל תעשייתי“ – כהגדרתו בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי״ט–1959;
”ציוד“ – לרבות מכונות ורכב עבודה כהגדרתו בפקודת התעבורה, שאינו משאית, ולמעט נכס בלתי מוחשי, ובלבד שהתקיימו בו שלושת אלה:
(1)
יום רכישתו הוא בתקופה הקובעת;
(2)
הוא החל לשמש בישראל בייצור הכנסה בתוך שלושה חודשים מיום רכישתו או עד כ׳ בתמוז התשפ״א (30 ביוני 2021), לפי המאוחר מביניהם; ולגבי ציוד מסוג שאינו ניתן להפעלה בתוך שלושה חודשים מיום רכישתו, או ציוד ששימש במפעל תעשייתי, עד תשעה חודשים מיום רכישתו, והכול לפי המאוחר מביניהם;
(3)
הוא מופעל בישראל;
”קרוב“ – כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה;
”התקופה הקובעת“ – התקופה שמיום י״ב באלול התש״ף (1 בספטמבר 2020) עד יום כ׳ בתמוז התשפ״א (30 ביוני 2021).
פחת מואץ בתקופה הקובעת
(א)
נישום שרכש ציוד המשמש במישרין בפעילותו, והוא זכאי בשלו לניכוי בעד פחת, רשאי לבקש בעד אותו ציוד פחת, במקום הפחת שהוא זכאי לו לפי כל דין, בשיעור כפול משיעור הפחת שלו היה זכאי לפי כל דין ובלבד שסך כל הפחת שיינתן לציוד, לפי הוראות כל דין, לא יעלה על מחירו המקורי.
(ב)
האמור בתקנת משנה (א) יחול רק אם הציוד שימש בייצור הכנסה בידי הנישום בפעילותו בישראל בכל התקופה שתחילתה במועד שבו החל השימוש בציוד וסיומה בתום שנת המס שבשלה נתבע פחת לפי תקנת המשנה האמורה, לפחות, והנישום הציג אישור מאת מייצג כמשמעותו בסעיף 236 לפקודה, על התקיימות התנאים המזכים בפחת כאמור בתקנות אלה.
בחירת הדין החל
בחר הנישום בניכוי בעד פחת כאמור בתקנה 2, תחול בחירתו על כל הציוד שנרכש בתקופה הקובעת שבעדו רשאי הוא לתבוע כאמור.
הוראה לעניין המחיר המקורי
נמכר ציוד לקרוב לאחר שנתבע בעדו פחת לפי תקנה 2 בתוך ארבע שנים מיום רכישתו, יקראו את המחיר המקורי של הציוד בידי הרוכש הקרוב כאפס.
סייגים לתחולה
(א)
תקנות אלה לא יחולו על ציוד שרכש הנישום באחת מאלה:
(1)
רכישה מקרוב;
(2)
רכישה בלא תמורה;
(3)
רכישה לפי סעיף 85 לפקודה;
(4)
רכישה שחלו עליה הוראות חלק ה2 לפקודה.
(ב)
תקנות אלה לא יחולו על נישום שקיבל זכות נפט כהגדרתו בחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, התשע״א–2011, זיכיון או זיכיון משנה מהמדינה, לגבי ציוד המשמש לצורך הפעילות שבעדה קיבל את זכות הנפט, הזיכיון או זיכיון המשנה כאמור.


כ״ג בחשוון התשפ״א (10 בנובמבר 2020)
  • ישראל כ״ץ
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.