חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודות בניה והובלה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודות בניה והובלה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודות בניה והובלה), תשל״ד–1973

תקנות בדבר ניכוי מתשלומים בעד עבודות בניה ועבודות הובלה


ק״ת תשל״ד, 422; תשל״ו, 704, 818; תשל״ז, 2373; תשל״ט, 1430; תשמ״א, 168; תשמ״ב, 571; תשמ״ה, 51, 378; תשמ״ז, 396; תשמ״ט, 220; תשס״ד, 728; תשע״ח, 445.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164 ו־243 לפקודת מס הכנסה, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשל״ט]
בתקנות אלה –
”תשלומים בעד עבודות בניה או עבודות הובלה“, ”עבודות בניה“, ”עבודות הובלה“, ”קבלן“ ו”מקבל“ – כמשמעותם בצו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודות בניה ועבודות הובלה כהכנסה), התשל״ד–1973;
לענין תקנות אלה יראו תשלומים בעד עבודות בניה ככוללים תשלומים בעד שכירת ציוד המשמש לביצוע עבודות בניה.
ניכוי מס [תיקון: תשל״ו, תשל״ו־2, תשל״ח, תשמ״ה]
(א)
קבלן המשלם למקבל תשלומים בעד עבודות בניה או עבודות הובלה ינכה מתשלומים אלה מס בשיעור של 20%.
(ב)
מקבל שהוכיח להנחת דעתו של פקיד השומה כי מהתשלומים שהוא מקבל בעד עבודות בניה או עבודות הובלה הוא משלם למקבלים אחרים תשלומים בעד עבודות בניה או עבודות הובלה ומסר עליהם דו״ח כנדרש לפי תקנות אלה, יאשר לו פקיד השומה בכתב, כי המס שינוכה מהתשלומים האמורים שהוא מקבל, יהא, על אף האמור בתקנת משנה (א) בשיעורים אלה:
(1)
אם שילם תשלומים כאמור לפחות למקבל אחד אך לא יותר מאשר לארבעה מקבלים – 17%;
(2)
אם שילם תשלומים כאמור לחמישה מקבלים או יותר – 15%.
(ג)
על אף האמור בתקנות משנה (א) ו־(ב), אם לא הוכיח המקבל להנחת דעתו של פקיד השומה, כי ניהל לגבי הכנסתו פנקסים קבילים, וכי הגיש לפקיד השומה את כל הדו״חות שחוייב בהגשתם בהתאם להוראות הפקודה, ואין בידו אישור בכתב מפקיד השומה כי ניהל פנקסים קבילים והגיש את הדו״חות האמורים, ינוכה מהתשלומים האמורים מס בשיעור הגדול ב־10% מהשיעורים שנקבעו בתקנות משנה (א) ו־(ב).
ניכוי מס משווה כסף
(א)
היה התשלום האמור בתקנה 2 כולו או חלקו בשווה כסף, יקבע הקבלן לצורך הניכוי את סכום התשלום כפי שעלה לו.
(ב)
פקיד השומה רשאי להגדיל או להקטין את הסכום האמור בתקנת משנה (א) והקבלן ינכה את המס לפי קביעת פקיד השומה.
תיאום ניכויי מס
רשאי פקיד השומה להורות לקבלן, בכתב, כי ניכוי המס לפי תקנות אלה יוקטן, אם היה סבור שעלול להתהוות עודף מניכוי המס לפי השיעור האמור.
הגשת דו״ח ותשלום לפקיד השומה [תיקון: תשמ״א, תשמ״ה־2, תשמ״ט, תשע״ח]
קבלן יגיש לפקיד השומה עד היום ה־16 לכל חודש דין וחשבון בטופס 0852, שיכלול פרטים על המקבלים, על התשלומים בעד עבודות בניה או עבודות הובלה ששילם להם ועל סכום המס שניכה לפי תקנות אלה בחודש הקודם, וישלם לו באותו מועד את סך כל המס שניכה.
רישום ומסירת דוחו״ת [תיקון: תשל״ז, תשמ״ז, תשס״ד]
(א)
קבלן ינהל, לגבי כל מקבל, כרטיס תשלומים בעד עבודות בניה או עבודות הובלה בטופס 0851, ירשום בו לגבי כל מקבל את כל הפרטים המפורטים בו תוך שבוע ימים מיום התשלום ויגישו לפקיד השומה, כשהוא מסוכם לכל פרטיו, בצירוף ריכוז הכרטיסים בטופס 0856, לא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנה, לגבי התשלומים בעד עבודות בניה או עבודות הובלה ששילם בשנת המס הקודמת ולגבי המס שניכה מתשלומים אלה.
(ב)
בהגשת הטפסים האמורים בתקנת משנה (א) באמצעות מערכת מיכון, כפי שיורה הנציב, חייב קבלן –
(1)
שחלה עליו חובה לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, כפי שנקבעה בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל״ג–1973, או בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות על ידי מוסד), התשנ״ב–1992;
(2)
המעסיק 10 עובדים או יותר;
(3)
העורך את חישובי התשלומים בעד עבודות בניה או עבודות הובלה ואת הניכויים מהם באמצעות מערכת מיכון.
אישורים [תיקון: תשל״ז, תשמ״ז]
קבלן ששילם למקבל תשלומים בעד עבודות בניה או עבודות הובלה יתן לו לא יאוחר מיום 20 במרס של כל שנה לגבי שנת המס הקודמת אישור בטופס 0857 על התשלומים ששילם ועל המס שניכה מתשלומים אלה.
תשלומים כהכנסה [תיקון: תשמ״ב]
האמור בתקנות אלה אינו פוטר מקבל מלכלול בדין וחשבון על הכנסתו תשלומים בעד עבודות בניה או עבודות הובלה שקיבל.
טפסים
הנציב יקבע טפסים לצורך תקנות אלה ואפשר להשיגם במשרדי פקידי השומה.
ביטול
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודות בניה), תש״ל–1970 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ׳ בכסלו תשל״ד (15 בדצמבר 1973).
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודות בניה והובלה), תשל״ד–1973“.


י״ב בכסלו תשל״ד (7 בדצמבר 1973)
  • פנחס ספיר
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.