חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודות בניה ועבודות הובלה כהכנסה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודות בניה ועבודות הובלה כהכנסה) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודות בניה ועבודות הובלה כהכנסה), תשל״ד–1973

צו בדבר קביעת תשלומים בעד עבודות בניה ועבודות הובלה כהכנסה


ק״ת תשל״ד, 422; תשל״ז, 2377; תשל״ט, 1432.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 164 לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:


הגדרות [תיקון: תשל״ז, תשל״ט]
בצו זה –
”תשלומים בעד עבודות בניה או עבודות הובלה“ – סכומים המשתלמים למקבל מאת קבלן בעד ביצוע עבודות בניה או עבודות הובלה, בין בכסף ובין בשווה כסף, בין על חשבונו הוא ובין מטעמו או על חשבונו של אחר, לרבות סכומים המהווים החזר הוצאות, ולרבות מס ערך מוסף על פי חוק מס ערך מוסף, תשל״ו–1975, והכל בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתשלום חד־פעמי ובין בשיעורים, למעט תשלומים שעליהם חלה חובת הניכוי לפי דין אחר;
”עבודות בניה“ – לרבות עבודות חפירה, ביוב, סלילת כבישים ודרכים, עבודות עפר ועבודות הקשורות בהכנה לבניה ובהשלמתה;
”עבודות הובלה“ – הובלת משאות ביבשה בעד קבלן;
”קבלן“ – כל אחד מאלה:
(1)
אדם שעסקו או חלק מעסקו ביצוע עבודות בניה על חשבונו או על חשבון אדם אחר;
(2)
אגודה חקלאית שיתופית, כמשמעותה בסעיף 62 לפקודה;
”מקבל“ – אדם המקבל תשלומים בעד עבודות בניה או עבודות הובלה.
קביעת תשלומים בעד עבודות בניה, שכירת ציוד המשמש לביצוע עבודות בניה או הובלה כהכנסה [תיקון: תשל״ט]
תשלומים בעד עבודות בניה, שכירת ציוד המשמש לביצוע עבודות בניה או עבודות הובלה יהיו הכנסה לענין סעיף 164 לפקודה.
ביטול
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודות בניה כהכנסה), תש״ל–1970 – בטל.
השם
לצו זה ייקרא ”צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודות בניה ועבודות הובלה כהכנסה), תשל״ד–1973“.


י״ב בכסלו תשל״ד (7 בדצמבר 1973)
  • פנחס ספיר
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.