חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (ניכוי משכר סופרים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (ניכוי משכר סופרים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (ניכוי משכר סופרים), תשכ״ד–1964

תקנות בדבר ניכוי משכר סופרים


ק״ת תשכ״ד, 927; תשכ״ז, 2274, 2351; תשל״ג, 1142; תשל״ו, 706; תשל״ז, 2376; תשל״ח, 1689; תשל״ט, 1431, 1889; תש״ם, 2146; תשמ״א, 168, 1520; תשמ״ד, 60, 636; תשמ״ה, 51, 377; תשמ״ז, 396, 1242; תשמ״ט, 220; תשנ״ז, 388; תשס״ד, 724; תשס״ה, 54; תשע״ח, 444.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164 ו־243 לפקודת מס הכנסה, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשס״ד]
בתקנות אלה –
”שכר סופרים“, ”מוציא לאור“ ו־”מקבל“ – כמשמעותם בצו מס הכנסה (קביעת שכר סופרים כהכנסה), תשכ״ד–1963;
”השיעור המרבי“ – שיעור המס הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 121 לפקודה.
ניכוי מס [תיקון: תשכ״ז, תשל״ג, תשל״ו, תשל״ח, תשל״ט, תשל״ט־2, תש״ם, תשמ״א־2, תשמ״ד, תשמ״ד־2, תשמ״ה, תשמ״ז־2, תשנ״ז, תשס״ד]
(א)
מוציא לאור המשלם שכר סופרים למקבל, ינכה משכר זה מס בשיעור המרבי.
(ב)
(נמחקה).
(ג)
(נמחקה).
ניכוי מס משווה כסף [תיקון: תשכ״ז, תשכ״ז־2]
(א)
היה התשלום האמור בתקנה 2 כולו או חלקו בשווה כסף, יקבע המוציא לאור לצורך הניכוי את סכום התשלום כפי שעלה לו.
(ב)
פקיד השומה רשאי להגדיל או להקטין את הסכום האמור בתקנת משנה (א) והמוציא לאור ינכה את המס בהתאם לכך.
תיאום ניכוי מס [תיקון: תשכ״ז]
רשאי פקיד השומה להורות בכתב כי ניכוי המס לפי תקנות אלה יוקטן, אם היה סבור כי עלול להתהוות עודף מניכוי המס.
תשלום והגשת דו״ח לפקיד השומה [תיקון: תשמ״א, תשמ״ה־2, תשמ״ט, תשע״ח]
מוציא לאור יגיש לפקיד השומה עד היום ה־16 בכל חודש דין וחשבון בטופס 832 על שכר הסופרים ששילם ועל סכום המס שניכה לפי תקנה 2 בחודש הקודם, וישלם לו באותו מועד את סך כל המס שניכה.
מסירת דו״חות נוספים [תיקון: תשל״ז, תשמ״ז, תשס״ד]
(א)
מוציא לאור ירשום, לגבי כל מקבל, בטופס 831 את כל הפרטים המפורטים בו תוך שבוע מיום התשלום ויגישו לפקיד השומה, כשהוא מסוכם לכל פרטיו, לא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנה, לגבי שכר הסופרים ששילם למקבלים בשנת המס הקודמת; הטפסים האמורים יוגשו יחד עם הטופס 836 שבו ירוכזו סכומי הרישומים בטופס 831.
(ב)
בהגשת הטפסים האמורים בתקנת משנה (א) באמצעות מערכת מיכון, כפי שיורה הנציב, חייב מוציא לאור –
(1)
שחלה עליו חובה לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, כפי שנקבע בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל״ג–1973, או בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות על ידי מוסד), התשנ״ב–1992;
(2)
המעסיק 10 עובדים או יותר;
(3)
העורך את חישוב התשלומים של שכר סופרים ואת הניכויים מהם באמצעות מערכת מיכון.
אישורים [תיקון: תשל״ז, תשמ״ז]
מוציא לאור ששילם שכר סופרים יתן למקבל, לא יאוחר מיום 20 במרס של כל שנה לגבי שנת המס הקודמת, אישור בטופס 837 על שכר הסופרים ששילם לו, ועל המס שניכה משכר הסופרים.
שכר סופרים כהכנסה
האמור בתקנות אלה אינו פוטר מקבל מלכלול בדין־וחשבון על הכנסתו שכר סופרים שקיבל.
טפסים
טפסים לצורך תקנות אלה ייקבעו על ידי הנציב ואפשר יהיה להשיגם במשרדי פקידי השומה.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה היא ביום י״ט בניסן תשכ״ד (1 באפריל 1964).
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות מס הכנסה (ניכוי משכר סופרים), תשכ״ד–1964“.


י״ט באדר תשכ״ד (3 במרס 1964)
  • פנחס ספיר
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.