חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו מס הכנסה (קביעת שכר סופרים כהכנסה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו מס הכנסה (קביעת שכר סופרים כהכנסה) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו מס הכנסה (קביעת שכר סופרים כהכנסה), תשכ״ד–1963

צו בדבר קביעת שכר סופרים כהכנסה


ק״ת תשכ״ד, 493, 1800; תשכ״ז, 2052; תשל״ז, 2378.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 164 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:


הגדרות [תיקון: תשכ״ד, תשכ״ז, תשל״ז]
בצו זה –
”יצירה ספרותית“, ”יצירה אמנותית“ ו”יצירה דרמטית“ – כמשמעותם בחוק זכות יוצרים, 1911 (להלן – החוק), לרבות יצירה המיועדת לפרסום ביצירה קיבוצית [בחוק החדש: יצירה משותפת] כמשמעותה בחוק האמור;
”מוציא לאור“ – אדם המשלם שכר סופרים, בין על חשבונו הוא, בין מטעמו או על חשבונו של אדם אחר, למעט יחיד המשלם שכר כאמור שלא בתחום עסקו או משלח ידו;
”מקבל“ – אדם המקבל שכר סופרים;
”שכר סופרים“ – סכומים המשתלמים למקבל על ידי מוציא לאור, בעד רכישת זכות או זכות שימוש או מתן רשיון לפי סעיף 5(2) לחוק, ביצירות ספרותיות, אמנותיות, דרמטיות ומוסיקליות, לרבות רכישת זכות או זכות שימוש המוקנות לפי כל דין, והכל בין בכסף ובין בשווה כסף, בין בתשלומים חד פעמיים ובין בתשלומים תקופתיים, לרבות החזר הוצאות ולרבות מס ערך מוסף על פי חוק מס ערך מוסף, תשל״ו–1975, אך למעט תשלומים שעליהם חלה חובת ניכוי לפי התקנות החלות על ניכוי מס הכנסה ממשכורת או משכר עבודה, שהן בתוקף ביום התשלום.
קביעת שכר סופרים כהכנסה
שכר סופרים יהיה הכנסה לענין סעיף 164 לפקודה.
השם
לצו זה ייקרא ”צו מס הכנסה (קביעת שכר סופרים כהכנסה), תשכ״ד–1963“.


ב׳ בטבת תשכ״ד (18 בדצמבר 1963)
  • פנחס ספיר
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.