חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט), תשט״ז–1956

תקנות בדבר ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט


ק״ת תשט״ז, 1097, 1156; תשכ״א, 782; תשל״ז, 1884; תשע״א, 938.


בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 11 ו־82 לפקודת מס הכנסה, 1947 (להלן – הפקודה), והסעיפים 14(א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, אני מתקין תקנות אלה:


פרשנות
בתקנות אלה יהיה לכל מונח שלא הוגדר בפקודה המשמעות שיש לו בחוק הנפט, תשי״ב–1952, אלא שמונחים המוגדרים בתקנה 2 תהיה להם המשמעות המפורשת באותה תקנה בלבד.
הגדרות [תיקון: תשע״א]
בתקנות אלה –
”נכס נפט“ – מצבר נפט נפרד, המצוי מתחת לשטח שעליו ניתנה זכות נפט, והשטח שעל פני הקרקע הדרוש להפקת הנפט, ובלבד שבעל זכות נפט רשאי לבחור שמספר מצברי נפט נפרדים יחושבו כנכס נפט אחד, אם הם מצויים מתחת לשטח שעליו ניתנה אותה זכות נפט, או שעליו ניתנו זכויות נפט אחדות רצופות, או שאינן רצופות אך מופעלות כיחידה אחת;
”טובת הנאה“ – זכות או טובת הנאה, מוחזקת או ראויה, בנכס נפט, בכולו או במקצתו, המזכה את בעלה בכל הנפט המופק והמנוצל מאותו נכס או ממקצתו, או בחלק מאותו נפט, יהא חלק זה מחושב או ניתן כאשר יהא;
”הכנסה ברוטו“ – (נמחקה);
”הכנסה נטו“ – (נמחקה);
”הוצאות חיפוש“ – כל ההוצאות שהוצאו בחיפוש נכס נפט, כולו או מקצתו, לרבות הוצאות לבדיקות וניסויים גאולוגיים, גאופיזיים, גאוכימיים וכיוצא באלה, והכל ובלבד שהוצאו בתקופת החיפוש כהגדרתה בחוק מיסוי רווחי נפט, למעט ציוד או מכונה שהם נכס בר ניכוי כהגדרתו בסעיף 17 לחוק האמור ולמעט מקרקעין;
”חוק מיסוי רווחי נפט“ – חוק מיסוי רווחי נפט, התשע״א–2011.
[תיקון: תשע״א]
(בוטלה).
הוצאות חיפוש [תיקון: תשט״ז, תשע״א]
(נוסח זה יחול לגבי מאגרים שהחלו בהפקה מסחרית לאחר יום כ״ט בטבת התשע״ד (1 בינואר 2014)):
(א)
הוצאות חיפוש שהוצאו על ידי בעל טובת הנאה ייחשבו, לפי ברירת בעל טובת הנאה, כהוצאות המותרות בניכוי לפי סעיף 11(1)(א) עד (ה) לפקודה או כנכס בר ניכוי לפי חוק מיסוי רווחי נפט, ובלבד שהשתמש בזכות הברירה על ידי הגשת הודעה בכתב לנציב, בצורה שיורה, לא יאוחר מתום המועד להגשת דין וחשבון לשנת המס הראשונה שבה הוצאו ההוצאות האמורות על ידי בעל טובת הנאה, או תוך ששה חדשים מיום כ״א באב תשט״ז (29 ביולי 1956), הכל לפי התאריך המאוחר.
(ב)
השתמש בעל טובת הנאה בזכות הברירה לפי תקנת משנה (א), תחול ברירתו על כל הוצאותיו לחיפוש לגבי אותה טובת הנאה באותה שנת המס ובכל שנת מס שלאחריה.
(ג)
נעשתה אחרי הברירה לפי תקנת משנה (א) תגלית בנכס הנפט, רשאי בעל טובת הנאה בנכס הנפט שבו נעשתה התגלית, לשנות את ברירתו על ידי הגשת הודעה בכתב לנציב תוך שנה לאחר התגלית.
(ד)
בעל טובת הנאה רשאי, בהסכמת הנציב ולפי תנאים שיקבע הנציב, לשנות בכל עת את ברירתו לפי תקנת משנה (א).
הוצאות חיפוש ופיתוח [תיקון: תשט״ז, תשע״א]
(נוסח זה יחול לגבי מאגרים שהחלו בהפקה מסחרית לפני יום כ״ט בטבת התשע״ד (1 בינואר 2014)):
(א)
הוצאות חיפוש ופיתוח שהוצאו על ידי בעל טובת הנאה ייחשבו, לפי ברירת בעל טובת הנאה, כהוצאות המותרות בניכוי לפי סעיף 11(1)(א) עד (ה) לפקודה או כהוצאות הון, ובלבד שהשתמש בזכות הברירה על ידי הגשת הודעה בכתב לנציב, בצורה שיורה, לא יאוחר מתום המועד להגשת דין וחשבון לשנת המס הראשונה שבה הוצאו ההוצאות האמורות על ידי בעל טובת הנאה, או תוך ששה חדשים מיום כ״א באב תשט״ז (29 ביולי 1956), הכל לפי התאריך המאוחר.
(ב)
השתמש בעל טובת הנאה בזכות הברירה לפי תקנת משנה (א), תחול ברירתו על כל הוצאותיו לחיפוש ולפיתוח לגבי אותה טובת הנאה באותה שנת המס ובכל שנת מס שלאחריה.
(ג)
נעשתה אחרי הברירה לפי תקנת משנה (א) תגלית בנכס הנפט, רשאי בעל טובת הנאה בנכס הנפט שבו נעשתה התגלית, לשנות את ברירתו על ידי הגשת הודעה בכתב לנציב תוך שנה לאחר התגלית.
(ד)
בעל טובת הנאה רשאי, בהסכמת הנציב ולפי תנאים שיקבע הנציב, לשנות בכל עת את ברירתו לפי תקנת משנה (א).
רכישת קרקע
(א)
הוציא בעל טובת הנאה הוצאות הון לשם רכישת קרקע לפי סעיף 40 לחוק הנפט, תשי״ב–1952, יותר בבירור הכנסתו החייבת במס, ניכוי סכום השווה לסכום ההוצאות מחולק למספר השנים שבהן יהא בעל טובת ההנאה זכאי להחזיק בקרקע שנרכשה; סכום זה ינוכה בשנת המס שבה הוצאו ההוצאות ובכל שנת מס שלאחריה עד שכל סכום ההוצאות ינוכה במלואו.
(ב)
פקעה זכות בעל טובת ההנאה להחזיק בקרקע לפני שנוכה סכום ההוצאות במלואו, יותר בבירור הכנסתו החייבת במס בשנת המס שבה פקעה הזכות, ניכוי בסכום ההוצאות שעדיין לא נוכו לפי תקנה זו.
נטישה
נטש או הפסיק, בשנת מס פלונית, בעל טובת הנאה את פעולותיו לגבי טובת הנאה, כולה או מקצתה, ועקב אותה נטישה או הפסקה נעשה נכס שנקבע לו שיעור פחת לפי תקנות הפחת חסר תועלת, יותר בבירור הכנסתו החייבת במס באותה שנה ניכוי בסכום השווה למחיר הנכס פחות ניכוי הפחת שנוכה לגביו וערך הגרוטאות של הנכס.
העברת ניכויים משנה לשנה [תיקון: תשכ״א]
מקום שאי אפשר לתת תוקף מלא בשנת מס פלונית לניכויים שהותרו על פי תקנות אלה לבעל טובת הנאה, משום שלא היו באותה שנה רווחים או השתכרויות החייבים במס או משום שהרווחים או ההשתכרויות כאמור היו קטנים מן הניכויים, יווספו הניכויים או חלק מהם על סכום הניכויים המותרים לשנת המס שלאחריה ורואים אותם כחלק מן הניכויים, ואם אין ניכויים כאמור לאותה שנת מס, רואים אותם כניכויים לאותה שנה וכן בשנים שלאחר מכן.
תחולה על קידוחים מחוץ לישראל [תיקון: תשל״ז, תשע״א]
האמור בתקנות אלה יחול גם על נישום שעוסק בחיפושי נפט מחוץ לישראל והמציא לפקיד השומה אישור ממנהל עניני הנפט והמנהל, כי יש להחיל לגביו תקנות אלה.
תחילה [תיקון: תשל״ז]
תחילתן של תקנות אלה היא ביום י׳ באלול תשי״ב (31 באוגוסט 1952).
השם [תיקון: תשל״ז]
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט), תשט״ז–1956“.


י״ח בתמוז תשט״ז (27 ביוני 1956)
  • לוי אשכול
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.