חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (פחת)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (פחת) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס ההכנסה (פחת), 1941

תקנות שהתקין הנציב העליון במועצה עפ״י סעיף 11(1)(I) [צ״ל: 11(1)(ט)] וסעיף 70.


ע״ר 1941, תוס׳ 2, 1267; 1942, תוס׳ 2, 720; 1946, תוס׳ 2, 577; ק״ת תשט״ז, 892; תשי״ח, 744, 1148, 1887; תשי״ט, 1448; תשכ״א, 1798; תשכ״ד, 144; תשכ״ה, 2290; תשכ״ז, 2517, 3300; תשל״ח, 1722; תשל״ט, 243, 849; תש״ם, 1412; תשמ״א, 1091; תשמ״ב, 1208; תשמ״ג, 1793; תשמ״ז, 216, 912; תשמ״ח, 434, 923; תשמ״ט, 999, 1338; תשנ״א, 23; תשנ״ב, 916, 1210; תשנ״ו, 716; תשנ״ט, 349; תשס״ח, 284; תש״ע, 1122; תשע״ג, 1554; תשע״ה, 1389; תשע״ז, 250; תשע״ח, 1026, 2766.


בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף 11(1)(I) [צ״ל: 11(1)(ט)] ובסעיף 70 מפקודת מס ההכנסה, 1941, התקין הנציב העליון במועצה את התקנות דלקמן:–


השם הקצר ותחילת תוקף
תקנות אלה תקראנה תקנות מס הכנסה (פחת), 1941, והן תקבלנה תוקף החל מיום 1 בספטמבר, 1941.
פירוש
בתקנות אלה יהיה למונח הבא הפירוש שבצדו חוץ אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר:
”הפקודה“ פירושה פקודת מס ההכנסה, 1941.
פרטים הצריכים להמסר ע״י החייבים־במס התובעים ניכוי עפ״י סעיף 11(1)(I) [צ״ל: 11(1)(ט)] של הפקודה [תיקון: תשכ״ז]
כל אימת שחייב־במס תובע ניכוי עפ״י סעיף 11(1)(I) [צ״ל: 11(1)(ט)] של הפקודה בשל פחת בבנינים, במכונות, במיסדר או ברהיטים השייכים לו והמשמשים לצורך עסקו, מקצועו החפשי או מקצועו, עליו לצרף אל הדו״ח שלו הודעה בטופס 1342 (י״א) המובא בתוספת א לתקנות אלה.
מכסות האחוזים שתקובלנה כיסוד לחישוב סכום הפחת שיש לנכותו עפ״י סעיף 11(1)(I) [צ״ל: 11(1)(ט)] של הפקודה [תיקון: 1942, 1946]
הסכום שינוכה עפ״י סעיף 11(1)(I) [צ״ל: 11(1)(ט)] של הפקודה בבירור ההכנסה החייבת־במס, יחושב בהתאם למכסות האחוזים המפורטות בתוספת ב לתקנות אלה:–
בתנאי כי אם נוכח פקיד השומה [במקור: פקיד ההערכה] כי קיימת כליה ובליה למעלה מן השעור הרגיל, מחמת שעובדין במשמרות נוספות, יכול הוא להרשות כי אותם הניכויים יחושבו לפי מכסות אחוזים שימצא לנכון ובלבד שלא יעלו על כפל מכסות האחוזים שפורטו באותה התוספת.
[תיקון: תשמ״ז]
(פקעה).
[תיקון: תשכ״ז]

תוספת א

[תיקון: תשכ״ז־2]

תוספת ב

האחוזים שנקבעו לצורך הניכוי המותר עפ״י סעיף 11(1)(I) [צ״ל: 11(1)(ט)] לפקודה בעד פחת בבנינים, במכונות, במיסדר או ברהיטים.
סוג הנכס — שעור האחוז ממחיר הקרן — הערות
בנינים:
(1)
בניני־אבן איתנים ממדרגה ראשונה —
(2)
בניני ביטון מזויין איתנים ממדרגה ראשונה — 2
(3)
בנינים ממדרגה שניה שבנייתם איתנה פחות — 4
(4)
בנינים ממדרגה שלישית שבנייתם גרועה, אך אין אלה כוללים מבנים ארעיים בהחלט —
הערה לפסקאות (1) עד (4): כפל שער האחוזים הזה ינוכה מן המס לגבי בניני בתי חרושת, פרט למשרדים, מחסנים, בתי הדירה של הפקידים העובדים
(5)
מבנים ארעיים בהחלט כגון מבני עץ
הערה: לא נקבע מס: חידושים ינוכו בתורת הוצאה הצריכה להכנסה
[תיקון: 1942, תשמ״ב]
רהיטים ואבזרים:
(1)
כלליים — 6
(2)
רהיטים ואבזרים המשמשים לבתי־מלון ולפנסיונים — 9
(3)
רהיטים בבתי קפה, מסעדות, מקומות שעשועים ציבוריים ומוסדות חסות למפגרים — 12
מכונות וציוד:
(1)
כלליים — 7
[תיקון: תשע״ח־2]
(2)
דרגה מיוחדת תונהג לגבי כל המכונות והציוד המשמשים במפעלים המנויים דלקמן, וכן לגבי מכונות וציוד, הכול כמפורט להלן:
[תיקון: תשי״ח]
א.
(I)
טחנות קמח — 9
(II)
טחנות אורז — 9
(III)
טחנות עצמות — 9
(IV)
בתי זקוק — 9
(V)
בתי חרושת לקרח — 9
(VI)
בתי חרושת לייצור גז למי־סודה — 9
(VII)
בתי חרושת לגפרורים — 9
(VIII)
בתי חרושת לנעלים ולסחורות עור — 9
(IX)
בתי חרושת לעמילן — 9
(X)
בתי חרושת לתעשיית שימורי פרי הדר — 9%
[תיקון: 1942]
ב.
(I)
בתי חרושת לניר — 10
(II)
בתי חרושת לקני קש — 10
(III)
מפעלי בנין אניות ומפעלי הנדסה — 10
(IV)
בתי יציקה לברזל ולפליז — 10
(V)
בתי חרושת לאלומיניום — 10
(VI)
מפעלי הנדסה חשמליים — 10
(VII)
מפעלי תקון מכוניות ומנועים — 10
(VIII)
מפעלי גילוון — 10
(IX)
בתי חרושת למיצוי שמנים — 10
(X)
מפעלים כימיים — 10
(XI)
מפעלים למעשה הסבון והנרות — 10
(XII)
מפעלי סיד — 10
(XIII)
מנסרות — 10
מפעלי תעשית פחים וקופסאות — 10
מכונות טוויה ואריגה — 10
מפעלי מלט המשתמשים בכבשנים — 10
מכבשים הידרוליים — 10
תעשית לבנים — 10
תעשית מרצפות — 10
תעשית מכשירים אופטיים — 10
תעשית צנורות מלט — 10
תעשית זכוכית ותעשית אבובי־וואקואום ואגסי־וואקואום — 10
מפעלי טלפון — 10
בתי חרושת לחוטי־ברזל ומסמרים — 10
תעשיית ברזל ופלדה — 10
בתי בורסקי — 10
תעשית סוללות — 10
הדפסה (+)
הערה: (+) ההוצאה הכרוכה בחידוש אותיות הדפוס תנוכה כהוצאה הצריכה להכנסה
[תיקון: תשט״ז]
ג.
מיכלי גז Liquid Petroleum Gas Cylinder‏ — 7%
[תיקון: תשי״ח־2]
ד.
מכונות אספרסו להכנת קפה — 20%
[תיקון: תש״ע, תשע״ה, תשע״ח]
ה.
(I)
מיתקן לחימום מים באמצעות אנרגיית השמש — 25%;
(II)
(הוראת שעה לגבי מיתקן לייצור חשמל שיום הפעלתו חל בתקופה שמיום 1.1.2009 עד תום שנת המס 2015; ולגבי מיתקן לייצור חשמל בכמות המיועדת בעיקרה לשימוש עצמי, שיום הפעלתו כאמור חל עד תום שנת המס 2019):
מיתקן לייצור חשמל באמצעות אנרגיית השמש, העושה שימוש בטכנולוגיה פוטו־וולטאית או בטכנולוגיה סולאר־תרמית — 25%;
לעניין זה –
”טכנולוגיה פוטו־וולטאית“ – טכנולוגיה לייצור חשמל ישירות מאור השמש באמצעות קולטי שמש וממיר זרם;
”טכנולוגיה סולאר־תרמית“ – טכנולוגיה לייצור חשמל הנעזרת באור השמש לחימום נוזל והפיכתו לקיטור מניע טורבינה.
[תיקון: תשע״ח־2]
ו.
(הוראת שעה לגבי מיתקן שנרכש ושהחל לפעול בתקופה שמיום 1.1.2019 עד יום 31.12.2022):
מיתקן המשמש לערבול תערובת מתנול ובנזין והתערובת כאמור הותרה לשמש כדלק ברכב מנועי, ולא משמש לכל צורך אחר, ובלבד שאחוז המתנול בתערובת עולה על 14% — 20%
[תיקון: תשע״ח־2]
ז.
(הוראת שעה לגבי מכונה או ציוד, או מבנה שנרכשו והחלו לפעול בתקופה שמיום 1.1.2019 עד יום 31.12.2026):
מכונה או ציוד המשמשים לתדלוק כלי רכב בגז טבעי בלבד, בתחנה לתדלוק כלי רכב בגז טבעי שקיבלה אישור תקינות לפי פרק ב׳1 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ״ט–1989, ומבנה הנדרש לצורך קבלת אישור כאמור — 20
(3)
שער מיוחד יונהג לגבי מכונות ומפעלים אחרים:–
א.
מפעלי מלח –
(I)
מכונות, מיסדר, קטרים, קרונות וניד — 15
(II)
ספינות־משא ומכונות צפות — 10
(III)
כל המכונות והמכשירים הכלליים המשמשים כבתי מלאכה לתיקון מכונות — 10
(IV)
ברכות, תאי־ריכוז, אגני מלח, תעלות הובלה, מעגנים, אם הם בנויים אבן, מלט מזויין, אספלט או בחמרים דומים — 6
(V)
מעגנים, רציפים ומזחים הבנויים לגמרם או בעיקרם מפלדה — 7.5
(VI)
מעגנים, רציפים ומזחים הבנויים לגמרם או בעיקרם מעץ — 12
(VII)
צנורות להובלת מי־מלח אם הם בנויים בטון מזויין, אספלט או בחמרים דומים — 12
הערה: ההוצאה על תקונים במפעלים כיוצא בזה הבנויים מעפר תנוכה כהוצאה הצריכה להכנסה
[תיקון: 1942, תשמ״ח־2]
ב.
מכונות חשמל –
(I)
סוללות — 10
(II)
כבלים וחוטים מתחת לאדמה — 3
(III)
כבלים וחוטים מעל לאדמה — 5
(IV)
מכונות לקרני רנטגן ומכונות לריפוי חשמלי ואביזריהם –
(א)
דיגנוזה — 10
(ב)
מכשירי זעזוע — 10
(ג)
צנורות — 15
(ד)
טומוגרפיה ממוחשבת (C.T.‎)‏ — 20%
(ה)
כסא דנטלי לרופא שיניים — 10%
הערה: מחיר החלפתם ינוכה
(V)
מכונות אחרות — 7
ג.
מפעלים להספקת חשמל –
(I)
מכשירים להספקת חשמל, מכונות, דודים — 7
(II)
מפעלים הידרו־חשמליים, מפעלים הידרוליים, צנורות, סכרים וכבלים — 3
ד.
מפעלי שמן מינרלי –
בתי זיקוק ומפעלי שדה –
(I)
דודים — 7
(II)
מניעים — 7
(III)
מכונות זיקוק — 7
(IV)
ברכות אצירה — 7
(V)
צנורות — 5
(VI)
דודים מטלטלים, כלי קדוח, ברכות, ציוד וכו׳ — 20
חלוקה –
(I)
כלי קבול שמחזירים אותם
הערה: מחיר כלי הקבול שבלו משימוש ינוכה כהוצאה הצריכה להכנסה
(II)
משאבות בצדי הדרכים לרבות ברכות שמתחת לקרקע ואבזרים — 10
[תיקון: 1946, תשמ״א, תשמ״ט, תשנ״ב־2]
ה.
אניות, סירות, ומכולות –
(I)
אניות וסירות — 7.5
(II)
מכולות מאלומיניום — 7
(III)
מכולות מברזל — 15
(IV)
אניות שעיקר שימושן הובלה ממדינה אחת למדינה אחרת — 10%
ו.
מכרות ומחצבות –
(I)
מכונות –
(א)
מכונות שמעל לפני הקרקע ומכונות שמתחת לפני הקרקע (פרט למכונות חשמל) — 7
(ב)
דודים — 7
(II)
מחפורות ושיפועים — 7
(III)
מכונות תת־קרקעיות מיטלטלות — 20
(IV)
מנורות בטחון
הערה: מחיר המנורות שכלו משימוש ינוכה כהוצאה הצריכה להכנסה
(V)
חשמליות ומכונות ומפעלים להעברה — 7
ז.
אוירונים –
(I)
מטוסים — 30
(II)
מכונות אוירונים — 40
(III)
מכונות לצלום מן האויר — 25
[תיקון: תשל״ט]
ח.
הספקת מים, מפעלים ושירותים להשקאה, למעט אלה המשמשים בחקלאות –
(I)
קדיחות ובארות בשכבת סלע מוצק או טוחות במלט — 2
(II)
בארות בשכבת אבן רכה — 8
(III)
בארות עם מסננים בשכבות חול — 15
(IV)
משאבות קידוח — 10
(V)
משאבות אחרות — 7
(VI)
מגדל מים מבטון מזויין — 4
(VII)
ברכות בטון מזוין — 4
(VIII)
צנורות פלדה — 5
(IX)
צנורות ותעלות מבטון — 4
[תיקון: תשכ״ד]
ט.
מפעלי קירור, מקררים, וכו׳ –
(I)
דוחסי אויר ומכונות לדחיסת אויר — 10
(II)
מכונות לצפוי־חשמלי ולהלחמה חשמלית — 10
(III)
מכונות למיזוג האויר — 10
(IV)
מכונות וציוד של קבלני בנין — 15
(V)
דפוסים שמשתמשים בהם בתעשית צנורות ביטון — 10
(VI)
ציוד זרקורים המשמשים להצגת סרטי ראינוע — 10
[תיקון: תשמ״ז־2, תשמ״ח, תשנ״א, תשס״ח, תש״ע, תשע״ג, תשע״ז, תשע״ח־2]
יא.
מכוניות -
(I)
רכב מסוג M שסיווג המשנה שלו הוא מונית, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה, התשכ״א–1961 (להלן – תקנות התעבורה) — 25%;
(II)
רכב מסוג M‏, N‏, O‏, L או T, שסיווג המשנה שלו הוא רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה25%;
(III)
רכב מסוג M שסיווג המשנה שלו הוא אוטובוס ציבורי, רכב סיור או רכב מדברי, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה20%;
(IV)
רכב שסיווגו M1 או N1, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה, שצוין ברישיון הרכב שלו ”להשכרה“, למעט רכב המפורט בפסקה (VIII)‏ — 20%;
(V)
רכב שסיווגו N2 או N3, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה, שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב משולב מנוע (hybrid‏) — 25%;
(VI)
רכב שסיווגו M1‏, N1‏, L או O, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה, למעט רכב המפורט בפסקאות (I) עד (IV) ו־(VIII‏) — 15%;
(VII)
רכב שסיווגו M2‏, M3‏, N2‏, N3 או רכב מסוג T, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה, למעט רכב המפורט בפסקאות (I) עד (III) ו־(V‏) — 20%;
(VIII)
רכב שסיווגו M1 או N1, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה, שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב ”השכרה/החכרה“ — 16%;
(IX)
(הוראת שעה לגבי רכב שנרשם לראשונה בתקופה שמיום 1.1.2017 עד יום 31.12.2019):
רכב מסוג M שסיווג המשנה שלו הוא מונית, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה, שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב משולב מנוע (hybrid‏) — 33¹₃%;
(X)
(הוראת שעה לגבי רכב שנרשם לראשונה בתקופה שמיום 1.1.2019 עד יום 31.12.2022):
רכב מסוג M2 או M3, שסיווג המשנה שלו הוא אוטובוס פרטי או אוטובוס ציבורי, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה, שצוין ברישיון הרכב שלו בסוג דלק – ”חשמל“ — 33¹₃;
(XI)
(הוראת שעה לגבי רכב שנרשם לראשונה בתקופה שמיום 1.1.2019 עד יום 31.12.2023):
רכב שצוין ברישיון הרכב שלו בסוג דלק – ”גט״ד“, שהוא אחד מאלה:
(1)
רכב מסוג M2 או M3, שסיווג המשנה שלו הוא אוטובוס פרטי או אוטובוס ציבורי, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה25;
(2)
רכב שסיווגו N2 או N3, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה25;
(XII)
(הוראת שעה לגבי תביעה לניכוי בעד פחת בשנות המס 2019 עד 2022):
רכב הוראת נהיגה מן הסוג המפורט בתקנה 225(א)(2) לתקנות התעבורה, למי שהוא בעל רישיון לבית ספר לנהיגת רכב מנועי או להוראת נהיגה כמשמעותו בסעיפים 15 ו־16 לפקודת התעבורה33¹₃;
(XIII)
(הוראת שעה לגבי תביעה לניכוי בעד פחת בשנות המס 2019 עד 2021):
רכב מסוג M, שסיווג המשנה שלו הוא מונית, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה33¹₃.
[תיקון: 1942, תשל״ח, תשל״ט, תשמ״ב, תשמ״ז־2, תשנ״ב]
יב.
(I)
מכשירי נתוח
הערה: מחיר החלפתם ינוכה
(II)
מכשירים, ציוד ואבזרים של רדיו — 20
(III)
מיני מעבדה לפיתוח תמונות Minilabs‏ — 10
[תיקון: תשי״ח־3, תשכ״א]
יג.
שלוחות רכבת
(I)
חפירות, יישור, סוללות, מנהרות וכיוצא באלה — 2%
(II)
פסים ויתר האביזרים — ₂%
[תיקון: תשכ״ד, תש״ם, תשמ״ג, תשנ״ו]
יד.
אלקטרוניקה
(1)
ציוד אלקטרוני וציוד ממוחשב — 15
(2)
מחשבים –
לענין זה, ”מחשבים“ – מחשבים או מספר יחידות המשמשות יחד כמחשבים, הפועלים באמצעות מערכת הפעלה מוכרת והנועדים ליישומים שונים וכן ציוד נלווה המחובר אליהם.
(א)
מחשבים אישיים — 33
(ב)
מחשבים אחרים — 25
[תיקון: תשכ״ה]
טו.
מכבסות קיטור — 10
[תיקון: תשי״ט, תשל״ט]
בחקלאות (לגבי נכסים שהיה הנישום זכאי בעדם לראשונה לפחת החל בשנת המס 1977):
א.
מטעים
(1)
אבוקדו — 15%
(2)
בננות — 20%
(3)
גויאבות — 15%
(4)
הדרים — 15%
(5)
זיתים (בעל) — ₃%
(6)
זיתים (שלחין) — 15%
(7)
חרובים — ₃%
(8)
עצי פרי נשירים — 15%
(9)
ענבי בעל — 15%
(10)
ענבי שלחין — 15%
(11)
רימונים — 15%
(12)
שסק — 15%
(13)
תאנים — ₃%
(14)
תמרים — ₃%
ב.
רשת השקיה המשמשת לחקלאות –
(1)
באר עם מסנן בשכבת חול — 20%
(2)
בארות אחרות — 10%
(3)
רשת השקייה תחתונה (ראשית) — 10%
(4)
רשת השקייה עליונה קבועה מצנרת פלסטית — 20%
(5)
רשת השקייה עליונה אחרת — 15%
ג.
חממה (כולל מבנה, מתקנים, ציוד וכלים) — 25%
ד.
מבנים המשמשים לחקלאות (למעט חממה) — 12¹₂%
ה.
טרקטורים ומכונות בעלות הנעה עצמית — 20%
ו.
כלים וציוד אחרים המשמשים לחקלאות — 20%
ז.
בעלי חיים
(1)
חמור — 10%
(2)
סוס — ₂%
(3)
פרד — 5%
[תיקון: תשל״ט־2, תשמ״ט־2]
ספרים וקלטות:
(1)
ספרות מקצועית — 15%;
(2)
קלטות וידאו מוקלטות בבעלות (ללא רכישת זכויות) — 25%
[תיקון: תשנ״ט]
נמלים ורכבות שבהפעלת רשות הנמלים והרכבות –
לגבי נכסים המשמשים בפעילות נמל או רכבת המוחזקים, מנוהלים או מופעלים על ידי רשות הנמלים והרכבות כמשמעותה בחוק רשות הנמלים והרכבות, התשכ״א–1961:
(1)
תשתיות נמל, מבנים ימיים ומבנים יבשתיים שאינם מבטון — 5%;
(2)
שוברי גלים — 6%;
(3)
מבנים יבשתיים מבטון, תחנות מיתוג ותחנות שאיבה — 3%;
(4)
כלי שיט ימיים — 7.5%;
(5)
כלי עבודה נמליים — 10%;
(6)
טרקטורים, צמ״ה ונגררי נמל — 20%;
(7)
ציוד הרמה נמלי (מנופים ועגורנים) — 8%;
(8)
ציוד תחנות מיתוג — 10%;
(9)
ציוד אחר — 7%.
[תיקון: תשנ״ט]
שירות תעופה שבהפעלת רשות שדות התעופה –
(1)
מסלולי נחיתה והמראה של כלי טיס (להלן – מסלולים) שהוצאות בשל הקמתם הוצאו עד ליום כ״א בטבת התשנ״ז (31 בדצמבר 1996) — 7%;
(2)
מסלולים שהוצאות בשל הקמתם הוצאו לאחר יום כ״א בטבת התשנ״ז (31 בדצמבר 1996) — 5%.


13 בספטמבר, 1941.
  • י. גאטש
    סופר לועד הפועל הממשלתי
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.