חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (מועד לתשלום ניכויים ומסים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (מועד לתשלום ניכויים ומסים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (מועד לתשלום ניכויים ומסים), התש״ן–1989


ק״ת תש״ן, 108; תשנ״א, 348; תשנ״ד, 302; תשנ״ה, 408; תשע״ח, 440.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 166 ו־243 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשנ״ד, תשע״ח]
בתקנות אלה –
”התקופה הקובעת“ – תקופה של שנים עשר חודשים רצופים המתחילה ב־1 בספטמבר של שנת המס שחלפה;
”תקנות הניכויים“ –
(1)
כל תקנות מס הכנסה שהותקנו מכוח סעיפים 164 ו־166;
(2)
(3)
”מסים“ – ניכויים, מס מעסיקים, מקדמה בשל הוצאות עודפות ומס שכר, שיש לשלמם על פי תקנות הניכויים.
דחיה בהעברת ניכויים [תיקון: תשנ״א, תשנ״ד, תשנ״ה, תשע״ח]
(א)
על אף האמור בתקנות הניכויים, רשאי המנהל לאשר –
(1)
לאדם או לסוגי בני אדם, שבתקופה הקובעת לא עלה סכום המס שהיה עליהם לנכות ולשלם לפי תקנות הניכויים, בתוספת סכום המס שעליו הורה פקיד המס בהעדר דוח, והיה ידוע בתקופה הקובעת, על מאה אלף שקלים חדשים, לדחות את הדיווח שהיה עליהם להגיש ואת המסים שהיה עליהם לשלם בחודש זוגי, לחודש שלאחריו;
(2)
לאדם או לסוגי בני אדם, שבתקופה הקובעת סכום המס שהיה עליהם לנכות ולשלם לפי תקנות הניכויים, בתוספת סכום המס שעליו הורה פקיד המס בהעדר דוח, והיה ידוע בתקופה הקובעת הוא אפס שקלים חדשים, לדחות את הדיווח והתשלום בעד חודשים ינואר עד יוני לחודש יולי, ובעד חודשים יולי עד דצמבר לחודש ינואר של השנה העוקבת;
(3)
לאדם או לסוגי בני אדם, שהיו חייבים לדווח ולשלם לפי תקנות הניכויים לראשונה בשנת המס, לדחות את הדיווח והתשלום שהיה עליהם להגיש בחודש זוגי, לחודש שלאחריו, אלא אם כן הודיע לפקיד השומה כי סכום המס המשוער שיהיה עליהם לנכות ולשלם יעלה על הסכום האמור בפסקה (1).
(ב)
ביטל המנהל את האישור לפי סעיף קטן (א) ידווח הנישום לפקיד השומה וישלם לו את המסים החל בחודש שלאחר ביטול האישור, לפי תקנות הניכויים.
תחולה
תחולת תקנות אלה משנת המס 1990.


כ״ב בחשון התש״ן (20 בנובמבר 1989)
  • שמעון פרס
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.