חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של יהלומן וקביעת הכנסתו החייבת)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של יהלומן וקביעת הכנסתו החייבת) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של יהלומן וקביעת הכנסתו החייבת), התשמ״א–1980


ק״ת תשמ״א, 166; תשמ״ב, 846.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 130א לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”יהלומן“ – יהלומן שבחר להחיל על עסקו ביהלומים את הוראותיהן של תקנות אלה;
”פעולה“ – פעולה המשפיעה על הרכוש, ההתחייבויות, ההון או התוצאות העסקיות בעסקו ביהלומים של יהלומן והטעונה רישום לפי הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס׳ 2), התשל״ג–1973;
”פעולת מימון עסקית“ – חובה, התחייבות, הלוואה, פקדון ואשראי עסקי בין של חובה ובין של זכות, בעסקו ביהלומים של יהלומן;
”דולר“ – דולר של ארצות הברית של אמריקה;
”מטבע אחר“ – מטבע שאיננו דולר;
”שער“ – השער היציג של מטבע כפי שקבע בנק ישראל או שער החליפין הרשמי, לפי הענין;
”תרגום“ – רישומה בדולרים של פעולה שנעשתה במטבע אחר, ולהיפך.
רישום נכסים והתחייבויות עם תחילת ניהול הפנקסים על פי התקנות
יהלומן המתחיל בניהול פנקסי החשבונות על פי תקנות אלה ירשום את הנכסים וההתחייבויות ביום תחילת ניהול הפנקסים על פי תקנות אלה, בעסקו ביהלומים, כך:
(1)
נכסים או התחייבויות שנרכשו או נוצרו בדולרים –
(א)
נכסים – לפי מחיר העלות שלהם בדולרים;
(ב)
התחייבויות – על יסוד סכומם המקורי בדולרים;
(2)
נכסים והתחייבויות שנרכשו או נוצרו במטבע אחר –
(א)
נכסים קבועים, השקעות ומלאי עסקי – לפי מחיר העלות שלהם במטבע אחר כשהוא מתורגם לפי שער הדולר ביום רכישתם או היווצרם;
(ב)
נכסים והתחייבויות אחרים – לפי שער הדולר ביום תחילת ניהול הפנקסים;
(3)
לענין תקנה זו, ”מחיר העלות“ – המחיר האמור לפי מסמכי הקניה; לא ניתן לקבוע את המחיר כאמור, יירשם מחיר העלות לפי הערכת היהלומן.
רישום ותרגום
יהלומן ינהל את פנקסי חשבונות עסקו ביהלומים בדולרים, ובכפוף לאמור בתקנות אלה תירשם כל פעולה שנעשתה במטבע אחר כשהיא מתורגמת לשער הדולר של היום שבו נעשתה.
דין הכנסות והוצאות הנובעות מתרגום
(א)
יתרות של פעולות מימון עסקיות שנעשו במטבע אחר יתורגמו לפי שער הדולר של היום האחרון של שנת המס שבה נעשו.
(ב)
עודף בדולרים הנובע מתרגום פעולות מימון עסקיות, יראוהו כהכנסה, וגרעון בדולרים הנובע מתרגום כאמור, יראוהו כהוצאה.
(ג)
הפרשי הצמדה מפעולות מימון עסקיות בגובה השינויים בשער הדולר לעומת השקל, לא ייחשבו כהכנסה או כהוצאה.
תרגום הוצאות [תיקון: תשמ״ב]
(א)
הוצאה בעסקו של יהלומן, ששולמה במטבע אחר, גם אם מקורו של אותו מטבע בדולרים שהומרו, רשאי הוא לתרגמה לשער הדולר של יום ד׳ בשבוע שבו נעשתה, או לפי בחירתו, לתרגמה לשער הדולר של היום שבו נעשתה, ובלבד שמשבחר באחת הדרכים יהא חייב לתרגם את ההוצאות על פיה עד תום אותה שנת מס.
(ב)
הפרשים כתוצאה מתרגום כאמור בתקנת משנה (א) לא ייחשבו כהכנסה או כהוצאה.
קביעת מחיר מקורי לענין פחת וריווח הון
(א)
לענין קביעת סכום פחת וריווח הון מנכסים המשמשים לצרכי ייצור הכנסתו של יהלומן מעסקו ביהלומים, יחושב המחיר המקורי של אותם נכסים בדולרים לפי שער הדולר ביום רכישתם.
(ב)
בחישוב ריווח ההון של יהלומן בעסקו ביהלומים, יראו כל סכום שבו עולה התמורה המתורגמת לדולרים על יתרת המחיר המקורי כאמור בתקנת משנה (א), כריווח הון ריאלי.
(ג)
הוראות תקנת משנה (א) יחולו גם על נכסים שנרכשו לפני תחילתן של תקנות אלה, ולענין זה יראו כאילו נוכה בעדם עד יום תחילתן של תקנות אלה סכום הפחת לפי השיעורים הקבועים על פי הפקודה מהמחיר המקורי כאמור בתקנת משנה (א).
הפסדים
היתה התוצאה מהפעולות בעסקו ביהלומים של היהלומן מורה על הפסד, לא יתורגם הסכום המתקבל לשקלים כאמור בתקנה 8, ויחולו, בכפוף לאמור בסעיפים 28 ו־92 לפקודה, לפי הענין, הוראות אלה:
(1)
לגבי הפסד מפעולות עסקיות –
(א)
אם קוזז סכום ההפסד כנגד הכנסה מעסק ביהלומים בשנת מס פלונית, ייכלל סכום ההפסד הרשום בדולרים באותה שנת מס כהוצאה בחישוב הפעולות העסקיות כאמור בתקנה 8;
(ב)
אם קוזז סכום ההפסד כנגד הכנסה שלא מעסק ביהלומים, יחושב ההפסד בשקלים לפי השער הממוצע של הדולר בשנת המס שבה נעשה הקיזוז; לענין זה, שער ממוצע – סכום שער הדולר ביחס לשקל בתחילת שנת המס בצירוף סכומו בסופה, מחולק בשניים;
(2)
לגבי הפסד הון בעסק ביהלומים –
(א)
אם קוזז סכום ההפסד כנגד ריווח הון בעסק ביהלומים, ייעשה הקיזוז בדולרים;
(ב)
אם קוזז סכום ההפסד כנגד ריווח הון שלא מעסק ביהלומים, יחושב ההפסד בשקלים לפי שער הדולר ביום שבו נוצר ההפסד – אם הקיזוז נעשה בשנת המס שבה נוצר ההפסד, ולפי השער הממוצע כמשמעותו בפסקה (1)(ב) – אם הקיזוז נעשה בשנת מס אחרת.
קביעת ההכנסה החייבת
הכנסתו החייבת של יהלומן שניהל את חשבונותיו בדולרים על פי תקנות אלה, תיקבע בדולרים ותתורגם לשקלים, לצורך חישוב המס, לפי שער הדולר ביום האחרון של שנת המס.
קיזוז מקדמות ותשלומים
(א)
סכומים ששילם יהלומן בתוך שנת המס על חשבון המס לאותה שנה מעסקו ביהלומים, בדרך של מקדמות או בדרך אחרת, יתורגמו לשער הדולר ביום התשלום או ביום שבו נוכה הסכום במקור.
(ב)
סכומים ששולמו ותורגמו כאמור בתקנת משנה (א) יתורגמו בסוף שנת המס לשקלים לפי שער הדולר ביום האחרון לשנת המס ויופחתו מסכום המס המגיע.
(ג)
פקיד השומה רשאי לקבוע את שיעור המקדמות של יהלומן שעליהן תחול תקנה זו אם היו לו גם הכנסות שלא מעסקו ביהלומים; שיעור המקדמות ייקבע על בסיס היחס שבין ההכנסות של היהלומן מעסקו ביהלומים להכנסתו ממקורות אחרים ובהתחשב במס שנוכה ממנו במקור.
תרגום הצהרות הון
(א)
השוואת הון על פי דו״ח שהגיש יהלומן מכוח סעיף 135 לפקודה לתאריך שלאחר תחילתן של תקנות אלו (להלן – הצהרת הון) תיערך ותחושב בדולרים; הנציב יקבע כללים בדבר אופן החישוב האמור.
(ב)
נמצאו הפרשי הון בלתי מוסברים בהשוואת ההון שנערכה על פי הצהרת הון, יתורגמו הפרשי ההון כאמור לשקלים לפי שער הדולר ליום האחרון של כל שנת מס שאליה יוחסו הפרשי ההון.
תנאים לתחולת התקנות
יהלומן שבחר להחיל לגביו את הוראות תקנות אלה לא יוכל לחזור בו מבחירתו כאמור לפני תום שלוש שנות מס אלא אם אישר הנציב אחרת מטעמים שיירשמו ובתנאים שיקבע; חזר בו היהלומן מבחירתו ללא אישור הנציב לפני תום שלוש שנות מס כאמור, יראוהו כאילו לא ניהל פנקסי חשבונות עסקו על פי תקנות אלה.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ב בחשון התשמ״א (1 בנובמבר 1980).


ה׳ בחשון התשמ״א (15 באוקטובר 1980)
  • יגאל הורביץ
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.