חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע״ה–2014


ק״ת תשע״ה, 14; תשע״ז, 472; תשע״ח, 2656.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 48א לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”אזור“ – כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה;
”עובד זר“ – כהגדרתו בסעיף 48א לפקודה שהוא בעל אשרה לפי סעיף 2 לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב–1952, או ששהייתו או העסקתו בישראל טעונה אשרה כאמור;
”עובד זר חוקי“ – עובד זר חוקי לפי תקנה 2;
”עובד זר חוקי בתחום הסיעוד“ – עובד זר חוקי, שקיבל היתר לעסוק בתחום הסיעוד, ושהארכת שהייתו בישראל מתבצעת לפי סעיף 3א(ב) לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב–1952;
”היתר“ ו”תחום הסיעוד“ – כמשמעותם בחוק עובדים זרים, התשנ״א–1991;
עובד זר חוקי
עובד זר חוקי הוא עובד זר שהתקיימו בו כל אלה:
(1)
שהייתו בישראל או באזור והעסקתו בישראל או באזור מותרות לפי דין;
(2)
הוא אינו ”מומחה חוץ“ או ”מרצה אורח“ כהגדרתם בתקנות ניכוי הוצאות שהייה;
(3)
הוא קיבל אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 (עובד זמני) לעבודה בישראל, כאמור בתקנה 5(א) לתקנות הכניסה לישראל, התשל״ד–1974.
זיכויים לעובד זר [תיקון: תשע״ז, תשע״ח]
(א)
בחישוב המס על הכנסה של עובד זר חוקי בתחום הסיעוד, לפי סעיף 2(1) או (2) לפקודה, יובאו בחשבון נקודות זיכוי לפי סעיפים 34, 36 ו־36א לפקודה.
(א1)
בחישוב המס על הכנסה לפי סעיף 2(1) או (2) לפקודה של עובד זר חוקי שאינו עובד זר חוקי בתחום הסיעוד, תובא בחשבון נקודת זיכוי לפי סעיף 34 לפקודה.
(ב)
בחישוב המס על הכנסה לפי סעיף 2(1) או (2) לפקודה של עובדת זרה חוקית שאינה עובדת זרה חוקית בתחום הסיעוד, תובא בחשבון חצי נקודת זיכוי לפי סעיף 36א לפקודה.
(ג)
שהה העובד הזר החוקי או העובד הזר החוקי בתחום הסיעוד, לפי העניין, בישראל או באזור בחלק משנת המס, יובא בחשבון בחישוב המס על הכנסתו, החלק השנים עשר מסכום נקודות הזיכוי כאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ב), לפי העניין, כשהוא מוכפל במספר החודשים שבהם שהה בארץ בשנת המס.
(ד)
הוראות הפרק השלישי לחלק ג׳ לפקודה, למעט האמור בתקנות אלה, לא יחולו בחישוב המס על הכנסתו של עובד זר.
תחולה
תקנות אלה יחולו בחישוב המס על הכנסתו של עובד זר שהופקה בשנת המס 2015 או לאחריה.


י״א בתשרי התשע״ה (5 באוקטובר 2014)
  • יאיר לפיד
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.