חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה ומס ערך מוסף (סדרי הדין בפני הועדה לקבילות פנקסים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מס הכנסה ומס ערך מוסף (סדרי הדין בפני הועדה לקבילות פנקסים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מס הכנסה ומס ערך מוסף (סדרי הדין בפני הועדה לקבילות פנקסים), תשל״ח–1978


ק״ת תשל״ח, 1998; תשל״ט, 984; תש״ם, 1156; תשמ״א, 1520; תשמ״ב, 1130; תשמ״ו, 1155; תשמ״ז, 1183.

עדכון אגרות: תשמ״ג, 1096; תשמ״ד, 1218; תשמ״ה, 1262; תשמ״ו, 706; תשמ״ט, 1140; תשנ״א, 882; תשנ״ב, 1112; תשנ״ג, 868; תשנ״ד, 1189; תשנ״ח, 432; תשנ״ט, 533, 762, תשס״ג, 882.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 146(ה) [צ״ל: 146(ח)] לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ולפי סעיף 127(ח) לחוק מס ערך מוסף, תשל״ו–1975 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשל״ט, תשמ״א]
בתקנות אלה –
”ערר“ – ערר לפי סעיפים 130(א)(2), 130(ד), 130(ט) או 145א1 לפקודה או לפי סעיפים 39(ב), 74(ג), 95(ב) או 113(ב) לחוק, לפי הענין;
”ועדה“ – ועדת ערר לקבילות פנקסי חשבונות שמונתה לפי סעיף 146(א) לפקודה או לפי סעיף 127(א) לחוק.
הגשת ערר [תיקון: תשמ״א]
ערר יוגש בכתב לועדה תוך שלושים יום מהיום שבו קיבל העורר מפקיד השומה או מהנציב הודעה לפי סעיף 130(ג) או 145א1 לפקודה, או תוך שלושה חדשים מהיום שבו נמסרה לעורר החלטת הנציב לפי סעיף 130(א)(2) לפקודה, או תוך חמישה עשר יום מהיום שבו קיבל העורר מהמנהל הודעה לפי סעיף 74(ב) לחוק, או תוך שלושים יום מהיום שבו נמסרה לעורר החלטת המנהל לפי סעיף 95(א) לחוק, או תוך חמישה עשר יום מהיום שבו קיבל העורר התראה או הודעה לפי סעיף 113(א) לחוק.
המשיב
פקיד השומה או הנציב או המנהל, שעל החלטתו מוגש הערר, יהיה המשיב.
מען הועדות
(א)
מענה של כל ועדה הוא כמצויין בתוספת.
(ב)
הוגש ערר לועדה פלונית ולדעת הועדה מן הראוי להעבירו לועדה אחרת לפי מען אחר, רשאית הועדה – בין ביזמתה ובין ביזמת המשיב – להורות על העברת הערר לועדה אחרת.
תוכן הערר [תיקון: תש״ם]
(א)
בכתב הערר יצויינו –
(1)
שמו ומענו של העורר וכן של בא־כוחו, אם יש לו בא־כוח, ומען להמצאת מסמכים;
(1א)
מספר הרישום של העורר לענין מס ערך מוסף;
(2)
התאריך שבו נמסרה לו ההחלטה שעליה מוגש הערר;
(3)
העובדות שעליהן מסתמך העורר;
(4)
הנימוקים שעליהם מבוסס הערר, כל נימוק בנפרד;
(5)
הסעד המבוקש.
(ב)
כתב הערר ייחתם בידי העורר או בא־כוחו.
אגרה [תיקון: תשמ״ב, תשמ״ז, [הודעות]]
(א)
עם הגשת ערר ישלם העורר אגרה בסך חמישים שקלים חדשים (מתואם ליוני 1987; החל מאפריל 2003, 220 ש״ח).
(ב)
עלה מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר של שנה פלונית לעומת המדד לחודש פברואר 1982, יוגדל סכום האגרה שנקבעה בתקנת משנה (א), החל ב־1 באפריל של אותה שנה, לפי שיעור עליית המדד; הסכום המוגדל יעוגל ל־10 השקלים הקרובים.
(ג)
נציב מס הכנסה יפרסם ברשומות את נוסח תקנת משנה (א) כפי שהוא מתוקן עקב עליית המדד.
צירופים לכתב הערר
לכתב ערר יצורפו –
(1)
העתק מההחלטה שעליה מוגש הערר;
(2)
תצהיר העורר לאימות העובדות שפורטו בכתב הערר;
(3)
רשימת המסמכים שעליהם עומד העורר להסתמך בדיון שבערר;
(4)
מקום שהעורר מיוצג על ידי בא־כוח – יפוי כוח של בא־כוחו.
העתק למשיב ולעורר
(א)
הערר על נספחיו יוגש לועדה בארבעה עותקים; עותק אחד תעביר הועדה למשיב.
(ב)
המשיב יגיש לועדה לא יאוחר משלושים יום מיום שנמסר לו עותק הערר תשובה מנומקת בארבעה עותקים; עותק אחד תעביר הועדה לעורר.
המצאת מסמכים
על המצאת מסמכים לפי תקנות אלה יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות פרק כ״ז לתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ״ג–1963, והסמכויות הנתונות לפי אותו פרק לבית המשפט או לרשם יהיו בידי יושב־ראש הועדה.
סדרי הדין באין הוראה
בכל ענין של סדר הדין שאין עליו הוראה בחיקוק, תנהג ועדת הערר בדרך הנראית לה טובה ביותר לעשיית צדק.
מועד שמיעה
יושב־ראש הועדה יקבע מועד לשמיעת הערר וישלח לעורר ולמשיב הודעה בכתב על המועד האמור, שלא יקדם משלושים יום מיום משלוח ההודעה.
מחיקת ערר
ערר שלא נתקיימו בו הוראות תקנות 2, 5, 6 ו־7 רשאי יושב־ראש הועדה להורות על מחיקתו, כל עוד לא הוחל בדיון; לאחר תחילת הדיון תהיה סמכות המחיקה כאמור בידי הועדה.
החלפת חבר ועדה
לפי בקשת העורר שתוגש לא יאוחר מהיום הראשון לשמיעת הערר, רשאית הועדה, אם ראתה לעשות כן, מטעמים שיירשמו, להורות כי במקום אחד מחבריה יבוא חבר אחר שיקבע הנציב או המנהל, לפי הענין.
דחיית השמיעה
הועדה רשאית לדחות את שמיעת הערר למועד אחר, ומשהתחילה בשמיעתו – לדחות את המשך הדיון בו, אם הדחיה דרושה, לדעתה ומטעמים מיוחדים שיירשמו.
עדויות
(א)
העורר והמשיב רשאים להשמיע בערר עדים אשר יוזמנו על ידי המבקש להעידם.
(ב)
בהתחשב עם האמור בתקנות אלה, יחולו, בשינויים המחוייבים, בערר לפי תקנות אלה, דיני הראיות החלים על בירור תביעה על ידי בית המשפט האזרחי לרבות קבלת חוות־דעתו של מומחה כאמור בפרק ב׳ סימן ג׳ לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל״א–1971, כראיה.
תצהיר והתייצבות לחקירה
(א)
הועדה רשאית, לפי שיקול דעתה, לדרוש מבעל דין שיגיש לה תצהיר לאימות העובדות שעליהן הוא מסתמך בערר או בתשובה.
(ב)
רצה אחד מבעלי הדין לחקור חקירה שכנגד אדם שמסר תצהיר לפי תקנה זו, יודיע על כך בכתב בדואר רשום לבעל הדין השני שבעה ימים לפחות לפני מועד השמיעה וימסור העתק של הודעתו ליושב־ראש הועדה.
(ג)
לא נמסר תצהיר לאימות על פי תקנה 7(2) או על־פי הוראת הועדה תוך המועד שנקבע לכך או שנמסר תצהיר אימות והמצהיר לא התייצב לחקירה על־פי הודעה כאמור בתקנת משנה (ב), רשאית הועדה שלא להזקק לעובדות שהתצהיר אימת או צריך היה לאמת.
סדר הדיון
(א)
הועדה תשמע תחילה את טענות העורר ואחרי כן את טענות המשיב; לאחר מכן יסכם העורר את טענותיו והמשיב יסכם אחרון.
(ב)
הועדה רשאית, ככל שהדבר ייראה לה, להתיר לעורר להשיב לסיכומי המשיב.
(ג)
הועדה רשאית, ככל שהדבר ייראה לה, להורות על סיכומים בכתב.
אי־התייצבות
(א)
בעלי דין שהוזמנו כדין ולא התייצבו לפני הועדה במועד שנקבע לשמיעת הערר או במועד שנדחה לפי תקנה 14, יחולו הוראות אלה:
(1)
התייצב העורר ולא התייצב המשיב, רשאית הועדה לדחות את שמיעת הערר או לדון ולהחליט בערר שלא בפני המשיב;
(2)
לא התייצב העורר או לא התייצבו שניהם, רשאית הועדה לדחות מועד שמיעת הערר או למחוק את הערר.
ביטול מחיקה
נמחק ערר לפי תקנות אלה, רשאית הועדה לבטל את המחיקה אם ביקש בעל דין לעשות כן תוך שלושים יום מיום שהודע לו על המחיקה ומטעמים מיוחדים שיירשמו.
החלטה על יסוד חומר בכתב
ויתרו העורר והמשיב על השמעת טענותיהם בפני הועדה, רשאית הועדה לתת את החלטתה על יסוד החומר בכתב שהובא בפניה.
נימוקים נוספים
לא תיזקק הועדה לכל נימוק שלא הוזכר בערר או בנימוקי המשיב, אלא אם ראתה ששמיעת הנימוק הנוסף דרושה מטעמים מיוחדים שיירשמו.
פרטים נוספים
(א)
הועדה רשאית, בכל שלב, לדרוש מהעורר או מהמשיב, לפי הענין, מסירת פרטים נוספים ומפורטים יותר לעובדות או לנימוקים שפורטו בכתב הערר או בנימוקי המשיב, או לנימוקים הנוספים לפי תקנה 21.
(ב)
דרשה הועדה מסירת פרטים נוספים, יחולו הוראות תקנות 7(2)(3), 8, 9 ו־16, בשינויים המחוייבים, אם לא הורתה הועדה הוראה אחרת.
הארכת מועדים
יושב ראש הועדה רשאי להאריך כל מועד שנקבע בתקנות אלה או בהחלטת הועדה, מנימוקים מיוחדים שיירשמו.
שינוי הרכב
נבצר מחבר הועדה להמשיך בשמיעת הערר, רשאית הועדה להמשיך בהרכב אחר מן השלב שאליו הגיע הדיון ורואים את הדיון שקויים בהרכב הקודם כאילו היה בהרכב החדש; קביעת ההרכב האחר תיעשה על ידי הנציב או המנהל, לפי הענין, לאחר שתובא בפניו בקשת הועדה.
בקשה למחיקת ערר
הגיש העורר לא יאוחר מחמישה עשר יום לפני הישיבה הראשונה של הועדה בקשה לבטל את הערר, יימחק הערר.
החלטה
(א)
החלטת הועדה תינתן פה אחד או ברוב דעות, תיערך בכתב ותיחתם בידי היושב ראש ושני חברים.
(ב)
העתק מהחלטה, מאושר ביד היושב־ראש או ביד מי שהוא קבע לכך באופן כללי או למקרה מיוחד, ישלח בדואר רשום לעורר ולמשיב, סמוך ככל האפשר למתן ההחלטה.
שכר והוצאות חברי הועדה
בעד כל אחת מישיבות הועדה ישולם ליושב־ראש שכר של שלוש מאות לירות ולכל אחד מחברי הועדה שכר של מאתיים עשרים וחמש לירות והוצאות נסיעה ברכב ציבורי לכל חבר ועדה שמקום מגוריו הקבוע מרוחק לפחות 15 ק״מ ממקום מושבה של ועדה.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים יום מיום פרסומן.
ביטול
תקנות מס הכנסה (סדרי הדין בפני הועדה לקבילות פנקסים), תשל״ז–1977 – בטלות.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות מס הכנסה ומס ערך מוסף (סדרי הדין בפני הועדה לקבילות פנקסים), תשל״ח–1978“.

תוספת

(תקנה 4)

[תיקון: תשמ״ו־2]
מען הועדה שמקום מושבה בתל־אביב: דרך פתח־תקוה 55, ת״א, באמצעות פקיד שומה תל־אביב 1.
(לגבי משרדי השומה –

פקיד שומה תל־אביב 1
פקיד שומה תל־אביב 2
פקיד שומה תל־אביב 3
פקיד שומה תל־אביב 4
פקיד שומה תל־אביב 5
פקיד שומה תל־אביב 7
פקיד שומה לגבייה מיוחדת
פקיד שומה גוש דן
פקיד שומה פתח־תקוה
פקיד שומה כפר־סבא
פקיד שומה נתניה
פקיד שומה רחובות
פקיד שומה רמלה

ולגבי משרדי מס ערך מוסף בתל־אביב־יפו, גוש דן, נתניה, רחובות, פתח־תקוה).
מען הועדה שמקום מושבה בירושלים: בנין ג׳נרלי באמצעות פקיד השומה ירושלים
(לגבי משרדי השומה ומס ערך מוסף בירושלים).
מען הועדה שמקום מושבה בבאר־שבע: שיכון ג׳, על־יד בית ספר תיכון, באר־שבע, באמצעות פקיד שומה באר־שבע.
(לגבי משרדי השומה –

פקיד השומה אשקלון
פקיד השומה אילת

ולגבי משרדי מס ערך מוסף בבאר־שבע, אשדוד ואילת).
מען הועדה שמקום מושבה בחיפה: רחוב הנמל 65, חיפה, באמצעות פקיד שומה חיפה.
(לגבי משרדי השומה –

פקיד השומה חיפה
פקיד השומה חדרה
פקיד השומה נהריה
פקיד השומה עכו.

ולגבי משרדי מס ערך מוסף בחיפה, חדרה ועכו).
מען הועדה שמקום מושבה הוא בנצרת: בנין הרוסים, נצרת, באמצעות פקיד שומה נצרת.
(לגבי משרדי השומה –

פקיד השומה נצרת
פקיד השומה עפולה
פקיד השומה טבריה
פקיד השומה צפת.

ולגבי משרדי מס ערך מוסף בנצרת ובצפת).


ז׳ באב תשל״ח (10 באוגוסט 1978)
  • שמואל תמיר
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.