חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) (הוראת שעה), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 1604, 2128.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 57(א)(1) ו־(4) לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל״ב–1972, אני מתקינה תקנות אלה:


הוראת שעה [תיקון: תש״ף]
(א)
נוסף על האמור בתקנה 2 לתקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה), התשס״ה–2004 (להלן – התקנות העיקריות), בתקופה שמיום תחילתן של תקנות אלה עד יום י״ד בכסלו התשפ״א (31 בנובמבר 2020), לא ייסע נוסע ברכבת אלא אם כן בידו, נוסף על כרטיס תקף, גם שובר עלייה לרכבת כאמור בתקנת משנה (ב).
(ב)
שובר עלייה לרכבת יכלול מספר מזהה של הנוסע וכן תחנת מוצא, תחנת יעד, מועד ושעת נסיעה; על אף האמור, שובר שהונפק על ידי מפעיל מסילת ברזל ארצית, בנוכחות הנוסע ותוקפו עד שעה ממועד הנפקתו, לא יכלול מספר מזהה כאמור.
(ג)
שובר עלייה לרכבת ניתן להזמנה במועד שלא יקדם ל־48 שעות טרם מועד הנסיעה; ימי שבת וחג לא יובאו במניין השעות האמורות.
(ד)
שובר עלייה לרכבת יונפק על ידי מפעיל מסילת ברזל ארצית באופן שיורה לו המנהל ויאפשר עלייה לרכבת במשך שעה מהשעה הנקובה בשובר האמור.
(ה)
לא יונפק לנוסע אחד יותר משובר עלייה אחד לרכבת המיועד לנסיעה האמורה להתקיים, בפרק זמן של פחות משלוש שעות, באותו מסלול נסיעה; לעניין זה, ”מסלול נסיעה“ – נסיעה בכיוון אחד מתחנת מוצא אל תחנת יעד.
(ו)
מפעיל מסילת ברזל ארצית ינפיק שוברי עלייה לרכבת בשיעור של עד 75% מקיבולת הנוסעים הכוללת בישיבה, לרבות נוסעים עולים ויורדים בתחנות ביניים, לנסיעה אחת מתחנת המוצא עד לתחנת היעד.
(ז)
מידע שהתקבל לפי תקנת משנה (ב) –
(1)
ישמש לשם הנפקת שובר עלייה לרכבת, ולתכלית זו בלבד;
(2)
יימחק בתום תוקפו של שובר העלייה לרכבת, לא יאוחר מ־24 שעות ממועד מימוש הנסיעה.
(ח)
אדם שהגיע אליו מידע לפי תקנת משנה (ב) ישמור אותו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש פרט לתכלית האמורה בתקנת משנה (ב).


כ״ז בסיוון התש״ף (19 ביוני 2020)
  • מירי רגב
    שרת התחבורה והבטיחות בדרכים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.