חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (כללים למתן רישיון)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (כללים למתן רישיון) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (כללים למתן רישיון), התש״ע–2010


ק״ת תש״ע, 1190.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(ב) לחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס״ח–2008, ולאחר התייעצות עם ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


מבחנים למתן רישיונות
המנהל הכללי, שעה שהוא שוקל אם הובטחה במוסד חינוך רמה נאותה בעניינים המפורטים להלן בטור א׳, יתחשב באמור לצדם בטור ב׳:
טור א׳טור ב׳
(1)
מבני מוסד החינוך והגישה אליהם, החצר, מספר כיתות הלימוד וחדרי הלימוד, הספח והשירות;
(1)
קבלת אישור לשכת הבריאות לעמידה בתקני משרד הבריאות למוסדות חינוך;: (2) מספר חדרי לימוד זהה למספר הכיתות המצוין בבקשה לרישיון; חדרי הלימוד יאפשרו לימוד באופן סביר לכמות התלמידים שאמורה ללמוד בכל חדר לימוד בהתאם למצוין בבקשה לרישיון;
(3)
אולם שבו ניתן להכיל בישיבה את כלל תלמידי המוסד בהתאם למצוין בבקשה לרישיון ולאפשר העברת תכנים לימודיים באופן סביר.
(2)
תנאי הבטיחות במוסד החינוך;
הצגת אישור יועץ בטיחות מוסמך ולפיו תנאי הציוד, הרהיטים והבטיחות במוסד הם בהתאם לקבוע בחוזר המנהל הכללי של משרד החינוך בעניין זה.
(3)
הרהיטים והציוד של מוסד החינוך;
התאמת הרהיטים לגילם של התלמידים והתאמת הציוד לדרישות הלימודים ולמספר התלמידים.
(4)
הבסיס הכספי לקיום מוסד החינוך.
(1)
הצהרת מורשי חתימה כי הם גובים את שכר הלימוד שאישר המנהל הכללי לפי סעיף 31 לחוק לגבי מוסדות חינוך מהסוג הנדון, ובאופן שאישר;: (2) מסמכים המעידים כי מוסד החינוך מביא מראש ובכתב לידיעת הורי המועמדים ללמוד במוסד את שיעור שכר הלימוד, סדרי גבייתו ותנאיו;
(3)
אישור ניהול תקין או אישור ניהול זמני מרשם העמותות או מרשם ההקדשות;
(4)
(5)
מסמכים המעידים על עמידת המוסד בכיסוי ההוצאות השוטפות של המוסד לשנה אחת לפחות, לרבות משכורות העובדים וזכויותיהם הסוציאליות באמצעות דיווחים שייערכו על פי כללי חשבונאות ודיווח מקובלים, הכוללים: הצגת מאזן מבוקר לשנה שלפני השנה שקדמה לשנת ההגשה, מאזן בוחן מלא כולל יתרות פתיחה מבוקרות נכון לשנה שקדמה לשנת ההגשה והשנה השוטפת, דוח מיוחד של רואה חשבון על הכנסות והוצאות לפי מגזרי פעילות, בעניין שכר והוצאות הנהלה וכלליות, ובעניין עסקאות עם צדדים קשורים לשנת הפעילות הקודמת של מגיש הבקשה;
(6)
חוות דעת רואה חשבון כי לבעל המוסד, כהגדרתו בתקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (בקשה לרישיון), התשס״ט–2009, אין התחייבויות נוספות בשל יחסי עובד מעביד.


כ״ז בניסן התש״ע (11 באפריל 2010)
  • גדעון סער
    שר החינוך
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.