חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות גוף ספורט)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות גוף ספורט) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות גוף ספורט), התשפ״א–2021


ק״ת תשפ״א, 1698.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ״ח–1998 (להלן – החוק), ובאישור הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”אחראי בגוף ספורט“ – מי שמונה לפי תקנה 4 לתקנות חובות מעסיק, בין שהוא עובדו של המעסיק ובין שאינו עובדו;
”גוף ספורט“ – אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות, איגוד, ומועדון ספורט, כהגדרתם בסעיף 1 לחוק הספורט, והתאחדות כהגדרתה בחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס״ו–2005;
”חוק הספורט“ – חוק הספורט, התשמ״ח–1988;
”מאמן“, ”מדריך ספורט“ – כל אדם המורשה לעסוק כמאמן או כמדריך ספורט לפי חוק הספורט ותקנות הספורט (חיוב בתעודת הסמכה), התשע״ח–2018, בין בשכר ובין שלא בשכר;
”מטפל“ – כל הנותן שירותי טיפול נפשי, בריאותי, רפואי או פארא־רפואי לגוף ספורט המזמין את שירותיו;
”מתלונן“ – אדם הטוען כי הוטרד מינית או כי התנכלו לו, במסגרת פעילות ספורט מאורגנת;
”נילון“ – מי שהמתלונן טוען שביצע את ההטרדה המינית או את ההתנכלות נושא התלונה;
”ספורטאי“ – כל המשתתף בפעילות ספורט מאורגנת, בין אם בעד תשלום שכר או כל תמורה אחרת ובין אם לא, שמלאו לו 14 שנה;
”עונת ספורט“ – כהגדרתה בחוק הספורט;
”פעילות ספורט מאורגנת“ – כהגדרתה בחוק הספורט, לרבות פעילות ספורט המאורגנת על ידי מועדון ספורט, ולמעט פעילות חד־פעמית בשנה;
”שופט ספורט“ – כהגדרתו בחוק הספורט;
”תלונה“ – תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות כלפי אדם במסגרת פעילות ספורט מאורגנת;
חובות המוטלות על גוף ספורט למניעת הטרדה מינית
על גוף ספורט יחולו ההוראות המפורטות להלן:
(1)
גוף ספורט יקיים פעולות הדרכה והסברה שעניינן מניעת הטרדה מינית והתנכלות, לכל מטפל, מאמן, מדריך ספורט, שופט ספורט וספורטאי, המשתתפים בפעילות ספורט המאורגנת על ידו, גם אם אינם מועסקים על ידו, ובלבד שפעולות הדרכה והסברה כאמור לספורטאי עד גיל 16 ייערכו רק לאחר שניתנה הסכמת הורה בכתב להשתתפות הקטין בפעולות הדרכה והסברה כאמור; בתקנות אלה –
”הדרכה והסברה“ – העברת תכנים שאושרו על ידי מי ששר המשפטים מינה לעניין זה;
”הורה“ – לרבות אפוטרופוס שמונה לקטין, ואומן כהגדרתו בחוק אומנה לילדים, התשע״ו–2016;
(2)
פעולות הדרכה והסברה לפי פסקה (1) יתקיימו אחת לשנה לפחות, יותאמו לענף הספורט ויכללו מידע בדבר זיהוי מצבי הטרדה מינית או התנכלות המאפיינים את תחום הספורט ודרכים למנוע תופעות אלה; פעולות אלה יכול שייעשו באמצעי טכנולוגי כגון לומדה ממוחשבת;
(3)
בלי לגרוע מהאמור בתקנה 4 לתקנות חובות מעסיק, בגוף ספורט שבו רשומים מעל אלף ספורטאים בעונת ספורט, ימונו שני אחראים, שלפחות אחד מהם אישה;
(4)
אחראי בגוף ספורט יעבור בסמוך למינויו הכשרה בהיקף שלא יפחת מ־18 שעות, שתעסוק, בין השאר, במהות התפקיד, הכרת החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ״ח–1998, זיהוי מצבים ייחודיים של הטרדה מינית בענף הספורט, דרכי מניעה ואופן הטיפול בתלונות.
הגשת דין וחשבון על ידי גוף ספורט
(א)
גוף ספורט יגיש, אחת לשנה, לשר המשפטים ולרשות לקידום מעמד האישה, דין וחשבון ובו פירוט לגבי הפעולות שנקט גוף הספורט למניעת הטרדה מינית בתחומו, ובכלל זה מספר המשתתפים בפעולות ההדרכה וההסברה שקיים גוף הספורט ביחס למספר הגורמים הנדרשים להשתתף בהן לפי תקנה 2(1) וכן מספר התלונות שהוגשו לאחראי בגוף ספורט ואופן הטיפול בהן; בדין וחשבון האמור לא ייכללו פרטי מידע שיאפשרו את זיהוי המתלונן, הנילון ואנשים אחרים המעורבים בתלונה.
(ב)
גוף הספורט יעביר העתק של הדין וחשבון לפי תקנת משנה (א) למשרד התרבות והספורט.
(ג)
דין וחשבון, כאמור בתקנת משנה (א), יוגש על ידי גוף ספורט עד תום חודש דצמבר של כל שנה, לגבי עונת הספורט שקדמה למועד הדיווח.
(ד)
שר המשפטים יגיש לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי של הכנסת, אחת לשנה, דיווח על אודות הדוחות שהוגשו לו לפי תקנת משנה (א); דיווח כאמור יוגש בתוך שישה חודשים ממועד קבלת הדוחות לפי תקנת משנה (ג).
סייג לתחולה
תקנות אלה לא יחולו על –
(1)
ספורטאי מחוץ לארץ, הבא לישראל להשתתף בתחרויות ספורט;
(2)
מורה לחינוך גופני במוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש״ט–1949, בעת מילוי תפקידו עם תלמידי המוסד במסגרת פעילות ספורט הנערכת במוסד החינוך או מטעמו או במסגרת פעילות ספורט הנערכת בפיקוח משרד החינוך ולפי הנחיותיו.
שמירת דינים
אין באמור בתקנות אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובכלל זה מהוראות תקנות חובות מעסיק.
תחילה, הוראת מעבר ודיווח ראשון
(א)
תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום אישור תוכני ההדרכה וההסברה על ידי מי ששר המשפטים מינה לעניין זה לפי תקנה 2(1), ולא יאוחר מתום שישה חודשים ממועד פרסום תקנות אלה (להלן – יום התחילה); שר המשפטים יפרסם הודעה ברשומות על מועד אישור התכנים האמור ועל יום התחילה.
(ב)
אחראי בגוף ספורט ששימש בתפקיד כאמור ערב יום התחילה, יעבור הכשרה לפי הוראות תקנה 2(4) בתוך שנתיים מיום התחילה.
(ג)
דין וחשבון ראשון לפי הוראות תקנה 3(א) יוגש על ידי גוף ספורט עד תום חודש דצמבר 2021, לגבי עונת הספורט שקדמה לו.


ג׳ בכסלו התשפ״א (19 בנובמבר 2020)
  • אבי ניסנקורן
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.