חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הספורט (חיוב בתעודת הסמכה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הספורט (חיוב בתעודת הסמכה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הספורט (חיוב בתעודת הסמכה), התשע״ח–2018


ק״ת תשע״ח, 2154.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(א) ו־18 לחוק הספורט, התשמ״ח–1988 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם ארגוני הספורט, ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”אימון“ או ”אימון ספורט“ – לימוד שיטתי והקניית מיומנות בסוג מסוים של פעילות ספורט, ולעניין סוגי פעילות הספורט המפורטים בחלק ב׳ של התוספת הראשונה – גם לימוד והקניית מיומנות שנערכו באופן חד־פעמי לספורטאים מזדמנים כמפורט בחלק האמור;
”המשרד“ – משרד התרבות והספורט;
”ספורט הישגי“ – ספורט או פעילות ספורט שהם תחרותיים;
”ספורטאי“ – מי שנוטל חלק בפעילות ספורט, ובכלל זה ספורטאי מזדמן, ספורטאי חובב וספורטאי הישגי;
”ספורטאי הישגי“ – אחד מאלה:
(1)
לגבי ענף ספורט אישי – ספורטאי הרשום באיגוד או בהתאחדות בענף ספורט אישי, המשתתף בתחרות ארצית רשמית או בתחרות בין־לאומית רשמית, אחת לפחות, בעונת ספורט;
(2)
לגבי ענף ספורט קבוצתי – ספורטאי הרשום בקבוצה אשר חבריה רשומים באיגוד או בהתאחדות בענף ספורט קבוצתי, המשתתפת בתחרות ארצית רשמית או בתחרות בין־לאומית רשמית, אחת לפחות, בעונת ספורט;
”ספורטאי חובב“ – ספורטאי שאינו ספורטאי הישגי שנוטל חלק בפעילות ספורט שמארגנים אגודת ספורט או ארגון ספורט, או בפעילות ספורט הנערכת במסגרת חוגית או במסגרת אחרת, ובלבד שמתקיימים לגבי הפעילות כל אלה:
(1)
היא אינה חלק מתחרות ארצית רשמית;
(2)
היא מתקיימת ברציפות, בפרקי זמן קבועים וידועים מראש;
(3)
מטרת הפעילות היא לימוד שיטתי והקניית מיומנות בסוג מסוים של פעילות ספורט;
”ספורטאי מזדמן“ – ספורטאי שאינו ספורטאי חובב ואינו ספורטאי הישגי;
”תחרות ארצית רשמית“ – תחרות בענף ספורט הנערכת בישראל, המצויה באחריותם ובפיקוחם של איגוד או של התאחדות, ואשר תוצאותיה משמשות לדירוג ולניקוד של הספורטאים ההישגיים המשתתפים בה;
”תחרות בין־לאומית רשמית“ – תחרות בענף ספורט שמתקיימים לגביה כל אלה:
(1)
משתתפים בה ספורטאים ממדינות שונות הנוטלים חלק בספורט הישגי;
(2)
תוצאותיה משמשות לדירוג ולניקוד של הספורטאים המשתתפים בה;
(3)
היא מצויה באחריותם ובפיקוחם של איגוד, התאחדות או גוף בין־לאומי מייצג ומוכר באותו ענף ספורט;
(4)
היא הוכרה כתחרות רשמית בידי גוף בין־לאומי מייצג ומוכר באותו ענף ספורט;
”תעודת הסמכה“ – לרבות היתר זמני שניתן לפי סעיף 4(ב) לחוק;
”תעודת מאמן ספורט“ – תעודת הסמכה המסמיכה אדם לעסוק כמאמן ספורט;
”תעודת מדריך ספורט“ – תעודת הסמכה המסמיכה אדם לעסוק כמדריך ספורט.
חיוב בתעודת הסמכה
(א)
לא יעסוק אדם, בין בשכר ובין שלא בשכר, באימון ספורט בסוג של פעילות ספורט המנוי בתוספת הראשונה, אלא אם כן בידו תעודת מאמן ספורט או תעודת מדריך ספורט, באותו סוג של פעילות ספורט, והכול בהתאם להוראות התוספת האמורה.
(ב)
תעודת מאמן ספורט כוללת את הרשאות העיסוק לפי תעודת מדריך ספורט כמפורט בתוספת הראשונה, באותו סוג של פעילות ספורט.
הוראות מעבר
מי שערב תחילתן של תקנות אלה עסק כדין כמאמן ספורט או כמדריך ספורט, בלא תעודת הסמכה, בסוג של פעילות ספורט המנוי בתוספת השנייה לתקנות אלה, יהיה רשאי להמשיך בעיסוקו, בלא תעודת הסמכה, במשך תקופה שלא תעלה על שנתיים מיום תחילתן של תקנות אלה.
ביטול
תקנות הספורט (חיוב בתעודת הסמכה), התשנ״ז–1997 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

תוספת ראשונה

(תקנה 2(א))

חיוב בתעודת הסמכה לפי סוגי פעילות ספורט

חלק א׳

 טור א׳
סוג פעילות ספורט
טור ב׳
הרשאות הכלולות בתעודת מדריך ספורט
טור ג׳
הרשאות הכלולות בתעודת מאמן ספורט
טור ד׳
לא נדרשת תעודה
1.אופנייםאימון ספורטאים הישגיים שטרם מלאו להם 16 שניםאימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאימון ספורטאים חובבים וספורטאים מזדמנים, בכל הגילאים
2.אתלטיקהאימון ספורטאים הישגיים שטרם מלאו להם 16 שניםאימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאימון ספורטאים חובבים וספורטאים מזדמנים, בכל הגילאים
3.בדמינטוןאימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאים, למעט ספורטאים הישגיים בנבחרות ישראל לבוגריםאימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאים, כולל ספורטאים הישגיים בנבחרות ישראל לבוגריםאימון ספורטאים חובבים וספורטאים מזדמנים, בכל הגילאים
4.בוצ׳ה1. אימון ספורטאים חובבים שטרם מלאו להם 18 שנים
2. אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאים, למעט ספורטאים הישגיים בנבחרות ישראל
אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאים, כולל ספורטאים הישגיים בנבחרות ישראלאימון ספורטאים חובבים מגיל 18 ומעלה ואימון ספורטאים מזדמנים, בכל הגילאים
5.גולףאימון ספורטאים חובבים שטרם מלאו להם 18 שניםאימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאימון ספורטאים חובבים מגיל 18 ומעלה ואימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
6.גלגיליות (החלקה אומנותית)1. אימון ספורטאים חובבים שטרם מלאו להם 18 שנים
2. אימון ספורטאים הישגיים שטרם מלאו להם 16 שנים
אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאימון ספורטאים חובבים מגיל 18 ומעלה ואימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
7.הוקי גלגיליות1. אימון ספורטאים חובבים שטרם מלאו להם 18 שנים
2. אימון ספורטאים הישגיים שטרם מלאו להם 16 שנים
אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאימון ספורטאים חובבים מגיל 18 ומעלה ואימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
8.הוקי שדה1. אימון ספורטאים חובבים שטרם מלאו להם 18 שנים
2. אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאים
אין תעודת מאמן ספורטאימון ספורטאים חובבים מגיל 18 ומעלה ואימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
9.התעמלות אמנותית1. אימון ספורטאים חובבים שטרם מלאו להם 18 שנים
2. אימון ספורטאים הישגיים שטרם מלאו להם 16 שנים
אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאימון ספורטאים חובבים מגיל 18 ומעלה ואימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
10.התעמלות ספורטיבית (בנים)1. אימון ספורטאים חובבים שטרם מלאו להם 18 שנים עד דרגה 1
2. אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאים עד דרגה 1
1. אימון ספורטאים חובבים שטרם מלאו להם 18 שנים בכל הדרגות
2. אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאים ובכל הדרגות
אימון ספורטאים חובבים מגיל 18 ומעלה ואימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
11.התעמלות ספורטיבית (בנות)1. אימון ספורטאים חובבים שטרם מלאו להם 18 שנים עד דרגה 1
2. אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאים עד דרגה 1
1. אימון ספורטאים חובבים שטרם מלאו להם 18 שנים בכל הדרגות
2. אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאים ובכל הדרגות
אימון ספורטאים חובבים מגיל 18 ומעלה ואימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
12.התעמלות לסוגיה (חובבים)אימון ספורטאים חובבים שטרם מלאו להם 18 שניםאין תעודת מאמן ספורטאימון ספורטאים חובבים מגיל 18 ומעלה ואימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
13.טיפוס ספורטיבי (טיפוס על קירות)1. אימון ספורטאים חובבים שטרם מלאו להם 18 שנים
2. אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאים
אין תעודת מאמן ספורטאימון ספורטאים חובבים מגיל 18 ומעלה ואימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
14.טניס1. אימון ספורטאים חובבים שטרם מלאו להם 18 שנים
2. אימון ספורטאים הישגיים שטרם מלאו להם 16 שנים
אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאימון ספורטאים חובבים מגיל 18 ומעלה ואימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
15.טניס שולחןאימון ספורטאים הישגיים שטרם מלאו להם 16 שניםאימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאימון ספורטאים חובבים וספורטאים מזדמנים, בכל הגילאים
16.טריאתלון1. אימון ספורטאים חובבים שטרם מלאו להם 18 שנים
2. אימון ספורטאים הישגיים שטרם מלאו להם 16 שנים
אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאימון ספורטאים חובבים מגיל 18 ומעלה ואימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
17.כדור בסיס (בייסבול)אימון ספורטאים הישגיים שטרם מלאו להם 16 שניםאימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאימון ספורטאים חובבים וספורטאים מזדמנים, בכל הגילאים
18.כדורגלאימון ספורטאים הישגיים שטרם מלאו להם 16 שניםאימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאימון ספורטאים חובבים וספורטאים מזדמנים, בכל הגילאים
19.כדורידאימון ספורטאים הישגיים שטרם מלאו להם 16 שניםאימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאימון ספורטאים חובבים וספורטאים מזדמנים, בכל הגילאים
20.כדורסלאימון ספורטאים הישגיים שטרם מלאו להם 16 שניםאימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאימון ספורטאים חובבים וספורטאים מזדמנים, בכל הגילאים
21.כדורעףאימון ספורטאים הישגיים שטרם מלאו להם 16 שניםאימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאימון ספורטאים חובבים וספורטאים מזדמנים, בכל הגילאים
22.כדור שער לעיוורים1. אימון ספורטאים חובבים שטרם מלאו להם 18 שנים
2. אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאים, למעט ספורטאים הישגיים בנבחרות ישראל
אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאים, כולל ספורטאים הישגיים בנבחרות ישראלאימון ספורטאים חובבים מגיל 18 ומעלה ואימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
23.כדורת (באולינג)אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאין תעודת מאמן ספורטאימון ספורטאים חובבים וספורטאים מזדמנים, בכל הגילאים
24.ניווט ספורטיביאימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאין תעודת מאמן ספורטאימון ספורטאים חובבים וספורטאים מזדמנים, בכל הגילאים
25.סופטבולאימון ספורטאים הישגיים שטרם מלאו להם 16 שניםאימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאימון ספורטאים חובבים וספורטאים מזדמנים, בכל הגילאים
26.סקוושאימון ספורטאים הישגיים שטרם מלאו להם 16 שניםאימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאימון ספורטאים חובבים וספורטאים מזדמנים, בכל הגילאים
27.פוטבול אמריקאי1. אימון ספורטאים חובבים שטרם מלאו להם 18 שנים
2. אימון ספורטאים הישגיים שטרם מלאו להם 16 שנים
אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאימון ספורטאים חובבים מגיל 18 ומעלה ואימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
28.קארלינגאימון ספורטאים הישגיים שטרם מלאו להם 16 שניםאימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאימון ספורטאים חובבים וספורטאים מזדמנים, בכל הגילאים
29.קריקטאין תעודת מדריך ספורטאימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאימון ספורטאים חובבים וספורטאים מזדמנים, בכל הגילאים
30.רוגבי1. אימון ספורטאים חובבים שטרם מלאו להם 18 שנים
2. אימון ספורטאים הישגיים עד רמת ליגה לנערים
אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאימון ספורטאים חובבים מגיל 18 ומעלה ואימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
31.רוגבי כיסאות גלגלים1. אימון ספורטאים חובבים שטרם מלאו להם 18 שנים
2. אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאים, למעט ספורטאים הישגיים בנבחרות ישראל
אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאים, כולל ספורטאים הישגיים בנבחרות ישראלאימון ספורטאים חובבים מגיל 18 ומעלה ואימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים

חלק ב׳

 טור א׳
סוג פעילות ספורט
טור ב׳
הרשאות הכלולות בתעודת מדריך ספורט
טור ג׳
הרשאות הכלולות בתעודת מאמן ספורט
טור ד׳
לא נדרשת תעודה
1.איגרוף1. אימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
2. אימון ספורטאים חובבים בכל הגילאים
3. אימון ספורטאים הישגיים שטרם מלאו להם 16 שנים
אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאין הרשאה לאימון בלא תעודה
2.איגרוף תאילנדי1. אימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
2. אימון ספורטאים חובבים בכל הגילאים
3. אימון ספורטאים הישגיים שטרם מלאו להם 16 שנים
אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאין הרשאה לאימון בלא תעודה
3.או–שו – קרבות (סאנדא) וטכניקה (טאו–לו)1. אימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
2. אימון ספורטאים חובבים, בכל הגילאים, עד רמת דואן 3
3. אימון ספורטאים הישגיים, בכל הגילאים, עד רמת דואן 3
אימון ספורטאים חובבים וספורטאים הישגיים בכל הגילאים ובכל הרמותאין הרשאה לאימון בלא תעודה
4.אמנויות לחימה בסיסאימון ספורטאים מכל הסוגים ובכל הגילאים;
לעניין זה, ”אמנות לחימה בסיס“ – אמנות לחימה או שיטה באמנות לחימה שאינה נמנית עם סוגי פעילות הספורט האחרים המנויים בתקנות אלה, ובכלל זה קרב מגע, הישרדות או הגנה עצמית
אין תעודת מאמן ספורטאין הרשאה לאימון בלא תעודה
5.אקווטלוןאין תעודת מדריך ספורטאימון ספורטאים מכל הסוגים ובכל הגילאיםאין הרשאה לאימון בלא תעודה
6.אקרובטיקה1. אימון ספורטאים חובבים בכל הגילאים
2. אימון ספורטאים הישגיים שטרם מלאו להם 16 שנים
אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
7.ג׳יאוג׳יטסו1. אימון ספורטאים חובבים, בכל הגילאים, עד רמת חגורה כחולה
2. אימון ספורטאים הישגיים, בכל הגילאים, עד רמת חגורה כחולה
אימון ספורטאים חובבים וספורטאים הישגיים בכל הגילאים ובכל הרמותאימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
8.ג׳ודו1. אימון ספורטאים חובבים, בכל הגילאים, עד רמת חגורה כחולה
2. אימון ספורטאים הישגיים, בכל הגילאים, עד רמת חגורה כחולה
אימון ספורטאים חובבים וספורטאים הישגיים בכל הגילאים ובכל הרמותאימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
9.גלישה מצוקיםאימון ספורטאים מכל הסוגים ובכל הגילאיםאין תעודת מאמן ספורטאין הרשאה לאימון בלא תעודה
10.גלישת גליםאימון ספורטאים מכל הסוגים ובכל הגילאיםאין תעודת מאמן ספורטאין הרשאה לאימון בלא תעודה
11.היאבקות1. אימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
2. אימון ספורטאים חובבים בכל הגילאים
3. אימון ספורטאים הישגיים שטרם מלאו להם 16 שנים
אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאין הרשאה לאימון בלא תעודה
12.הוקי קרח1. אימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
2. אימון ספורטאים חובבים בכל הגילאים
3. אימון ספורטאים הישגיים שטרם מלאו להם 16 שנים
אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאין הרשאה לאימון בלא תעודה
13.החלקה על הקרח1. אימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
2. אימון ספורטאים חובבים בכל הגילאים
3. אימון ספורטאים הישגיים שטרם מלאו להם 16 שנים
אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאין הרשאה לאימון בלא תעודה
14.הרמת משקולותאין תעודת מדריך ספורטאימון ספורטאים מכל הסוגים ובכל הגילאיםאין הרשאה לאימון בלא תעודה
15.חתירה1. אימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
2. אימון ספורטאים חובבים בכל הגילאים
3. אימון ספורטאים הישגיים שטרם מלאו להם 16 שנים
אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאין הרשאה לאימון בלא תעודה
16.טאקוונדו1. אימון ספורטאים חובבים, בכל הגילאים, עד רמת חגורה אדומה
2. אימון ספורטאים הישגיים, בכל הגילאים, עד רמת חגורה אדומה
אימון ספורטאים חובבים וספורטאים הישגיים בכל הגילאים ובכל הרמותאימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
17.טאיקוון–דו מסורתי1. אימון ספורטאים חובבים, בכל הגילאים, עד רמת חגורה חומה
2. אימון ספורטאים הישגיים, בכל הגילאים, עד רמת חומה
אימון ספורטאים חובבים וספורטאים הישגיים בכל הגילאים ובכל הרמותאימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
18.טיפוס אלפיניאימון ספורטאים מכל הסוגים ובכל הגילאיםאין תעודת מאמן ספורטאין הרשאה לאימון בלא תעודה
19.טרמפולינה1. אימון ספורטאים חובבים בכל הגילאים
2. אימון ספורטאים הישגיים שטרם מלאו להם 16 שנים
אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
20.כדור מים1. אימון ספורטאים חובבים בכל הגילאים
2. אימון ספורטאים הישגיים שטרם מלאו להם 16 שנים
אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
21.כושר גופני ובריאות ואימון קטינים במכון כושראימון ספורטאים, מכל הסוגים ובכל הגילאים, במכוני כושר לפי הוראות חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ״ד–2004אין תעודת מאמן ספורטאין הרשאה לאימון בלא תעודה
22.סייף1. אימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
2. אימון ספורטאים חובבים בכל הגילאים
3. אימון ספורטאים הישגיים שטרם מלאו להם 16 שנים
אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאין הרשאה לאימון בלא תעודה
23.סקי מים1. אימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
2. אימון ספורטאים חובבים בכל הגילאים
3. אימון ספורטאים הישגיים שטרם מלאו להם 16 שנים
אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאין הרשאה לאימון בלא תעודה
24.סקי שלגאימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאין תעודת מאמן ספורטאין הרשאה לאימון בלא תעודה
25.סקי שלג – לימודאימון ספורטאים שאינם ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאין תעודת מאמן ספורטאין הרשאה לאימון בלא תעודה
26.פיתוח גוףאימון ספורטאים חובבים וספורטאים הישגיים, בכל הגילאיםאין תעודת מאמן ספורטאימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
27.קיאקים1. אימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
2. אימון ספורטאים חובבים בכל הגילאים
3. אימון ספורטאים הישגיים שטרם מלאו להם 16 שנים
אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאין הרשאה לאימון בלא תעודה
28.קיק בוקס1. אימון ספורטאים חובבים בכל הגילאים
2. אימון ספורטאים הישגיים שטרם מלאו להם 16 שנים
אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
29.קליעהאין תעודת מדריך ספורטאימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאימון ספורטאים חובבים וספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
30.קנדו (קנדו, איידו, ג׳ו)1. אימון ספורטאים חובבים בכל הגילאים
2. אימון ספורטאים הישגיים שטרם מלאו להם 16 שנים
אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
31.קראטה1. אימון ספורטאים חובבים, בכל הגילאים, עד רמת חגורה שחורה דן 1
2. אימון ספורטאים הישגיים, בכל הגילאים, עד רמת חגורה שחורה דן 1
אימון ספורטאים חובבים וספורטאים הישגיים בכל הגילאים ובכל הרמותאימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
32.קראטה מסורתי1. אימון ספורטאים חובבים, בכל הגילאים, עד רמת חגורה שחורה דן 1
2. אימון ספורטאים הישגיים, בכל הגילאים, עד רמת חגורה שחורה דן 1
אימון ספורטאים חובבים וספורטאים הישגיים בכל הגילאים ובכל הרמותאימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
33.קשתות (חץ וקשת)1. אימון ספורטאים חובבים בכל הגילאים
2. אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאים, למעט ספורטאים הישגיים בנבחרות ישראל
אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאים ובכל הרמות, כולל ספורטאים הישגיים בנבחרות ישראלאימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
34.רכיבה על סוסים – לימוד לפעילות עממית1. אימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים, בשטח החווה בלבד
2. אימון ספורטאים חובבים בכל הגילאים, בשטח החווה או מחוצה לה
אין תעודת מאמן ספורטאין הרשאה לאימון בלא תעודה
35.רכיבה על סוסים – טיולי שטח1. ליווי ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים, בטיולי רכיבה בשטח
2. ליווי ספורטאים חובבים בכל הגילאים בטיולי רכיבה בשטח לעניין פרט זה, ייראו ליווי כאימון
אין תעודת מאמן ספורטאין הרשאה לאימון בלא תעודה
36.רכיבה על סוסים – וולטינגאימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאין תעודת מאמן ספורטאין הרשאה לאימון בלא תעודה
37.רכיבה על סוסים בסגנון אולימפי (אנגלי)אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאים, עד רמה ב׳ בדרסז׳ ובקפיצותאימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאים ובכל הרמותאין הרשאה לאימון בלא תעודה
38.רכיבה על סוסים בסגנון מערביאימון ספורטאים הישגיים שטרם מלאו להם 18 שנים במקצים המיועדים לספורטאים עד גיל 18אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאים ובכל המקציםאין הרשאה לאימון בלא תעודה
39.שחייה אמנותית1. אימון ספורטאים חובבים בכל הגילאים
2. אימון ספורטאים הישגיים שטרם מלאו להם 16 שנים
אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
40.שחייהאימון ספורטאים הישגיים שטרם מלאו להם 16 שניםאימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאין הרשאה לאימון בלא תעודה
41.שחייה – לימוד1. אימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
2. אימון ספורטאים חובבים בכל הגילאים
אין תעודת מאמן ספורטאין הרשאה לאימון בלא תעודה
42.שיט1. אימון ספורטאים מזדמנים בכל הגילאים
2. אימון ספורטאים חובבים בכל הגילאים
3. אימון ספורטאים הישגיים שטרם מלאו להם 16 שנים
אימון ספורטאים הישגיים בכל הגילאיםאין הרשאה לאימון בלא תעודה

תוספת שנייה

(תקנה 3)

הוראות מעבר

1. איגרוף תאילנדי
2. אמניות לחימה בסיס
3. אושו
4. אקווטלון
5. בוצ׳ה
6. גולף
7. גלישת גלים
8. הוקי גלגיליות
9. הרמת משקולות
10. טאיקוון–דו־מסורתי
11. טיפוס ספורטיבי (טיפוס על קירות)
12. טניס
13. טרמפולינה
14. כדור שער לעיוורים
15. כדורת (באולינג)
16. סופטבול
17. סקי מים
18. פוטבול אמריקאי
19. קארלינג
20. קיק בוקס
21. קנדו (קנדו, איידו, ג׳ו)
22. קראטה מסורתי
23. קריקט
24. רוגבי
25. רוגבי כיסאות גלגלים
26. רכיבה על סוסים – טיולי שטח
27. רכיבה על סוסים – וולטינג


כ״ה באייר התשע״ח (10 במאי 2018)
  • מירי רגב
    שרת התרבות והספורט
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.