חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (סוסים טהורי גזע)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (סוסים טהורי גזע) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (סוסים טהורי גזע), התשע״ב–2012


ק״ת תשע״ב, 163.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים), התשי״ב–1952 (להלן – החוק), לאחר התייעצות בוועדה מייעצת לפי סעיף 2 לחוק, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א לחוק־יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז–1977, אני מתקין [צ״ל: אני מתקינה] תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”ארגון בין־לאומי“ – ארגון שהשר הכיר בו לפי תקנה 3;
”ספר עדר“ – מאגר מידע המכיל נתוני אילן יוחסין ונתונים אחרים על סוסים טהורי גזע מגזע מסוים;
”ועדה מייעצת“ – ועדה שמונתה לפי תקנה 2;
”המשרד“ – משרד החקלאות ופיתוח הכפר;
”סוס“ – סוס הבית (Equus caballus);
”סוס טהור גזע“ – סוס שתאגיד לניהול ספר עדר כמשמעותו בתקנה 4(א), של אותו גזע, אישר שמתקיימים בו התנאים והכללים שקבע הארגון הבין־לאומי הנוגע לעניין;
”השר“ – שר החקלאות ופיתוח הכפר.
מינוי ועדה מייעצת
(א)
השר ימנה ועדה המונה חמישה חברים, מהם שלושה מבין עובדי משרדו כמפורט בתקנת משנה (ב) והשאר מקרב הציבור, בעלי ידע בענף הסוסים טהורי הגזע, שאינם מגדלים או בעלים של סוסים טהורי גזע (להלן – ועדה מייעצת).
(ב)
מבין עובדי המשרד, חבר אחד בוועדה יהיה עובד השירותים הווטרינריים, חבר אחד יהיה עובד שירות ההדרכה והמקצוע במשרד, וחבר נוסף יהיה עובד מינהל המחקר החקלאי; לחברים יהיה ניסיון בענף הסוסים.
הכרה בארגון בין־לאומי
השר, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, רשאי להכיר בארגון העוסק ברישום סוסים טהורי גזע, שהנחיותיו מיושמות בפעילות ובמסחר בין־לאומיים בסוסים כאמור, כארגון בין־לאומי.
תאגיד לניהול ספר עדר
(א)
תאגיד שאינו למטרות רווח שמטרתו, לפי מסמכי היסוד שלו, היא בין השאר לאסוף ולנהל נתונים של סוסים טהורי גזע, שארגון בין־לאומי הכיר בו לניהול בישראל של ספר עדר (להלן – תאגיד לניהול ספר עדר) יודיע לשר על ההכרה, בתוך 30 ימים מיום קבלתה.
(ב)
תאגיד לניהול ספר העדר יבצע פעולות לרישום סוסים טהורי גזע בספר עדר לפי נוהלי הארגון הבין־לאומי הנוגע לעניין, יפקח על קיום נוהלי הארגון הבין־לאומי האמור ויקיים קשר רציף עמו.
(ג)
תאגיד לניהול ספר עדר יקים ויפעיל אתר אינטרנט ויפרסם בו את נוהלי הארגון הבין־לאומי שהכיר בו, בשפת המקור ובתרגום לעברית, וכן נתונים מספר העדר, בהתאם לנוהלי הארגון הבין־לאומי.
(ד)
תאגיד לניהול ספר עדר ידווח לשר או למי שהשר מינה לעניין זה, דיווחים תקופתיים על פעולתו, בנושאים המפורטים בטור א׳ בתוספת ובמועדים המצוינים לצדם בטור ב׳, ודיווחים נוספים הנוגעים לעניין לפי דרישת השר או מי שהשר הסמיך לעניין זה.
(ה)
השר רשאי לפטור תאגיד לניהול ספר עדר מחובת דיווח לפי תקנת משנה (ד) או מחובת פרסום באתר אינטרנט לפי תקנת משנה (ג), לפי בקשת הארגון הבין־לאומי הנוגע לעניין ובהחלטה מנומקת בכתב.
(ו)
תאגיד לניהול ספר עדר ישמור את הנתונים המלאים של ספר העדר שבניהולו הן כמסר אלקטרוני כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס״א–2001, והן במסמך על גבי נייר בכמה עותקים.
הודעה על הפסקת ניהול ספר עדר בידי תאגיד
(א)
השר רשאי, לאחר היוועצות בוועדה המייעצת, להודיע לארגון בין־לאומי שהכיר בתאגיד לניהול ספר עדר, כי החליט להפסיק את ניהול ספר העדר בידי התאגיד, אם סבר שהתקיים אחד מאלה:
(1)
פעולות התאגיד מתנהלות בניגוד להוראות לפי חוק או בניגוד להנחיות הארגון הבין־לאומי שהכיר בו;
(2)
לתאגיד אין תשתית ארגונית ומינהלית מתאימה לניהול ספר העדר;
(3)
לתאגיד אין יכולת לקיים תקשורת רציפה ומקצועית עם הארגון הבין־לאומי שהכיר בו או עם ארגונים מקבילים במדינות אחרות;
(4)
הכרת הארגון הבין־לאומי בתאגיד בוטלה.
(ב)
לא יודיע השר לתאגיד לניהול ספר כי החליט על הפסקת ניהול ספר העדר באמצעותו, אלא לאחר שהתקיימו כל אלה:
(1)
ניתנה לתאגיד התראה בכתב לתקן את המעוות והוא לא עשה כן בתוך זמן סביר לאחר קבלת ההתראה;
(2)
ניתנה לתאגיד הזדמנות לטעון את טענותיו בפני השר;
(3)
השר ראה, לאחר היוועצות בוועדה המייעצת, כי בנסיבות העניין לא ניתן להביא לפעילות תקינה של התאגיד, באמצעים סבירים.
(ג)
הודיע השר כאמור בתקנת משנה (א), רשאי הוא להטיל את ניהול ספר העדר על תאגיד אחר לניהול ספר עדר (להלן – תאגיד אחר) ובלבד שנתן הזדמנות לציבור המגדלים ובעלי הסוסים טהורי הגזע הנוגעים לעניין להביא לפניו את עמדתם בקשר להעברת ניהול ספר העדר לידי התאגיד האחר ולאחר היוועצות בוועדה המייעצת.
(ד)
לפי בקשת הארגון הבין־לאומי הנוגע לעניין, השר רשאי להטיל את ניהול ספר העדר על תאגיד שאינו למטרות רווח שמטרתו, לפי מסמכי היסוד שלו, היא בין השאר לאסוף ולנהל נתונים של סוסים טהורי גזע, אף אם לא הכיר בו ארגון בין־לאומי לפי תקנה 4(א), ובלבד שנתן הזדמנות סבירה לציבור המגדלים ובעלי הסוסים טהורי הגזע הנוגעים לעניין להביא לפניו את עמדתם בקשר להעברת ניהול ספר העדר לידי אותו התאגיד ולאחר היוועצות בוועדה המייעצת.
(ה)
השר רשאי להטיל את ניהולו של ספר עדר על עובד משרדו, אם מצא שלא ניתן להטיל את ניהול ספר העדר על תאגיד אחר כאמור בתקנת משנה (ג), ובלבד שנתן הזדמנות סבירה לציבור המגדלים ובעלי הסוסים טהורי הגזע הנוגעים לעניין להביא לפניו את עמדתם בקשר להעברת ניהול ספר העדר לידי המדינה, ולאחר היוועצות בוועדה המייעצת.
(ו)
הטיל השר את ניהול ספר העדר על עובד משרדו לפי תקנת משנה (ה), רשאי הוא להסתייע לשם כך בארגון בעל תפקיד דומה לתאגיד כאמור, במדינה אחרת, אם אישר זאת הארגון הבין־לאומי הנוגע לעניין.
(ז)
הטיל השר את ניהול ספר העדר על תאגיד אחר לפי תקנת משנה (ג) או (ד) או על עובד משרדו לפי תקנת משנה (ה), יודיע על כך המשרד לארגון הבין־לאומי הנוגע לעניין.
(ח)
על תאגיד שהוטל עליו ניהול ספר העדר לפי תקנת משנה (ג) או (ד) ועל עובד המשרד שהוטל עליו לנהל את ספר העדר לפי תקנת משנה (ה), יחולו הוראות תקנה 4(ב) עד (ו).
זמניות העברת ניהול ספר העדר לידי המדינה
(א)
הטלת ניהול ספר העדר על עובד המשרד לפי תקנה 5(ה) תהיה לתקופה של שנה אחת, עד להחזרת ניהול ספר העדר לידי תאגיד לפי תקנה 7.
(ב)
השר רשאי להאריך את תקופת הטלת ניהול ספר העדר על עובד משרדו לשנה אחת נוספת בכל פעם ולא יותר משבע שנים רצופות בסך הכל.
(ג)
לא יאריך השר את תקופת הטלת ניהול ספר העדר לפי תקנת משנה (ב) אלא לאחר שהתקיימו כל אלה:
(1)
המשרד ביצע פעולות לעידוד התארגנות של המגדלים ובעלי הסוסים טהורי הגזע הנוגעים לעניין לשם הגשת בקשה להחזרת ניהול ספר העדר לידי תאגיד לפי תקנה 7;
(2)
ניתנה הזדמנות סבירה לציבור המגדלים ובעלי הסוסים טהורי הגזע הנוגעים לעניין להביא לפני השר את עמדתם בקשר להארכת תקופת הטלת ספר העדר על עובד משרדו;
(3)
קוימה התייעצות עם הוועדה המייעצת.
החזרת ניהול ספר עדר לידי תאגיד
(א)
תאגיד לניהול ספר עדר, רשאי לפנות לשר בבקשה להטיל עליו את ניהולו של ספר עדר שניהולו הועבר לידי עובד משרדו לפי תקנה 5(ה).
(ב)
השר רשאי להטיל את ניהול ספר העדר על תאגיד שהגיש בקשה לפי תקנת משנה (א), ובלבד שנתן הזדמנות לציבור המגדלים ובעלי הסוסים טהורי הגזע הנוגעים לעניין להביא בפניו את עמדתם בקשר להעברת ניהול ספר העדר לידי התאגיד האחר ולאחר היוועצות בוועדה המייעצת.
(ג)
הטיל השר את ניהול ספר העדר על תאגיד לפי תקנת משנה (ב), יחולו על התאגיד הוראות תקנה 4(ב) עד (ו).

תוספת

(תקנה 4(ד))

דיווחים למשרד החקלאות ופיתוח הכפר

טור א׳טור ב׳
נתונים מלאים הרשומים בספר העדר
הרבעות, היריונות והמלטות של סוסים טהורי גזע
שינויים ועדכונים בנוהלי הארגון הבין־לאומי
ייצוא ויבוא סוסים טהורי גזע
דוחות כספיים של התאגיד
אחת לשנה, עד 1 במרס לגבי השנה שחלפה
פרוטוקולים והחלטות של התאגידבתוך 30 ימים
החלטת הארגון הבין־לאומי על ביטול ההכרה בתאגידבתוך שלושה ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על החלטת הארגון הבין־לאומי


י״ג באדר התשע״ב (7 במרס 2012)
  • אורית נוקד
    שרת החקלאות ופיתוח הכפר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.