חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס״ה–2005


ק״ת תשס״ה, 362; תשס״ח, 270; תשס״ט, 287; תש״ע, 411, 1138, 1139.

עדכון סכומים: ק״ת תשס״ו, 446; תשס״ח, 386; תש״ע, 359, 359; תשע״א, 274; תשע״ב, 473; תשפ״ג, 62.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3(ג) ו־(ד), 6, 7(ג), ו־(ו), 8(ו), 9, 11(א) ו־(ג), 12, 16(ב), 20 ו־25 לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס״ג–2002 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר הפנים לענין תקנות 26(א), (ב) ו־(ד) ו־27(א), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ובידיעתה, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, לענין תקנה 20(ג), אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: הגדרות

הגדרות
בתקנות אלה –
”אירוע“ – פרט, נתון או מידע החייבים בדיווח לפי סעיף 8 לחוק ותקנה 14;
”מבקש“ – מי שהגיש בקשה לרישיון לפי תקנה 2(ב);
”קורא שבבים“ – מכשיר אחד או יותר שבאמצעותם ניתן לקרוא סימון תת־עורי בשבב אלקטרוני שמשדר בשני אלה: תדר 134.2 קילוהרץ ובתדר 128 קילוהרץ;
”רופא וטרינר ממשלתי“ – רופא וטרינר שמועסק בשירות המדינה;
”שבוע“ – שבעה ימי עבודה.

פרק ב׳: רישיון

הגשת בקשה לרישיון
(א)
אלה חייבים בהגשת בקשה לרישיון להחזקת כלב:
(1)
בעלים חדשים של כלב שגילו עולה על חודשיים וחצי;
(2)
בעליו של כלב שמוחזק ברישיון אם לא קיבל, עשרים ימים לפני פקיעת תוקף הרישיון, טופס רישיון חדש;
(3)
בעליו של כלב שנרשם ככלב מסוכן.
(ב)
בקשה לרישיון תוגש לרופא הווטרינר העירוני של הרשות שבה מתגורר בעליו של הכלב, לפי טופס 1 שבתוספת הראשונה.
מתן רישיון
(א)
רופא וטרינר עירוני שנוכח כי התקיימו התנאים למתן רישיון להחזקת כלב, ייתן למבקש, בתוך שבועיים מיום קבלת הבקשה, טופס רישיון לפי טופס 2 שבתוספת הראשונה ורשאי הוא לקבוע תנאים ברישיון.
(ב)
מצא רופא וטרינר עירוני כי לא התקיימו התנאים למתן רישיון להחזקת כלב, יודיע על כך למבקש, בכתב, בתוך שבועיים מיום קבלת הבקשה. בהודעה יפרט הרופא הווטרינר העירוני את הנימוקים להחלטתו.
תנאים למתן רישיון
אלה התנאים למתן רישיון להחזקת כלב:
(1)
כלב שאינו מסוכן:
(א)
גילו המינימלי של המבקש הוא 16 שנים;
(ב)
המבקש לא הפר תנאים ברישיון שניתן לו לגבי אותו כלב או לגבי כלב אחר ואשר לדעת הרופא הווטרינר העירוני ההפרה מצדיקה אי־מתן רישיון;
(ג)
הצהיר המבקש, בבקשה לרישיון להחזקת כלב, כי הורשע בעבירות לפי חוק זה [צ״ל: החוק], לפי חוק צער בעלי חיים או לפי סעיפים 338(6) ו־451 לחוק העונשין, רשאי הרופא הווטרינר העירוני ליתן למבקש רישיון להחזקת הכלב אם הוא סבור שאין בהרשעה, מפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה, כדי למנעו מקבלת הרישיון;
(2)
כלב מסוכן:
(א)
גילו המינימלי של המבקש 18 שנים;
(ב)
התקיים האמור בפסקה (1)(ב) ו־(ג).
חידוש רישיון
רופא וטרינר עירוני ישלח לבעליו של כלב שלושים ימים לפחות לפני פקיעת תוקף רישיון להחזקת כלב שבבעלותו, טופס רישיון חדש.
ביטול או אי־חידוש רישיון [תיקון: תש״ע־2]
(א)
רופא וטרינר עירוני רשאי לבטל רישיון או להימנע מלחדשו אם התקיימו אחד או יותר מאלה:
(1)
הכלב מהווה סכנה לביטחון הציבור;
(2)
הכלב הפך לכלב מסוכן וגילו של בעל הרישיון לאחזקתו פחות מ־18 שנים;
(3)
בעל הרישיון הפר תנאי ברישיון כאמור בתקנה 4(1)(ב);
(4)
בעל הרישיון לא קיים הוראות לפי החוק;
(5)
אופן החזקת הכלב גורם לסיכון בריאות הציבור;
(6)
בעל הרישיון הורשע בעבירה כאמור בתקנה 4(1)(ג).
(ב)
לא יבוטל רישיון ולא יימנע חידושו אלא אם כן –
(1)
הרופא הווטרינר העירוני הודיע בכתב לבעל הרישיון, בהודעה ערוכה לפי טופס 3 שבתוספת הראשונה, שלושים ימים לפחות לפני ביטול הרישיון או לפני תום תקופת תוקפו של הרישיון, על כוונתו לעשות כן ונתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו בפניו;
(2)
החליט הרופא הווטרינר העירוני לבטל רישיון או להימנע מחידושו יודיע על כך לבעל הכלב; ההודעה תהא ערוכה לפי טופס 4 שבתוספת הראשונה;
(3)
(נמחקה).
(ג)
אין בהוראות תקנות משנה (א) ו־(ב) כדי לגרוע מסמכויות רופא וטרינר עירוני לפי סעיף 13א לחוק.
מסירת כלב ממאורת רשות
נמסר כלב למאורת הרשות לפי סעיף 6(ד) לחוק, רשאי הרופא הווטרינר העירוני, לאחר שחלפו המועדים הקבועים בסעיף 17 לחוק, למסרו, לפי שיקול דעתו, לאחד מאלה:
(1)
לאדם אחר ובלבד שאותו אדם קיבל רישיון להחזקת אותו כלב;
(2)
למערכת הביטחון או לארגון למען בעלי חיים כהגדרתו בחוק צער בעלי חיים;
(3)
לעמותה שעיסוקה בהכשרת כלבי נחיה, אם הוא כלב נחיה ובתנאי שהעמותה הסכימה לקבלו; כלב כאמור בפסקה זו יימסר בלא תשלום.

פרק ג׳: מסמנים וסימון

הסמכת רופא וטרינר מוסמך
(א)
רופא וטרינר שמבקש הסמכה להיות רופא וטרינר מוסמך, יגיש למנהל בקשה בכתב לפי טופס 5 שבתוספת הראשונה.
(ב)
המנהל יסמיך רופא וטרינר לרופא וטרינר מוסמך אם ברשות המבקש –
(1)
קורא שבבים;
(2)
אמצעים ממוחשבים למסירת הדיווח וכתובת דואר אלקטרוני; ואולם רשאי המנהל, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להסמיך לתקופה, גם רופא וטרינר שאין בידיו אמצעים אלה.
ביטול הסמכה
נוכח המנהל כי חדלו להתקיים התנאים הקבועים בתקנה 8(ב) או שהרופא הווטרינר המוסמך הפר את הוראות החוק או תקנות אלה, רשאי הוא לבטל את הסמכתו ואולם לא יעשה כן אלא אם כן נתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו בפניו.
שבב רשום
לא יסומן כלב בשבב אלא אם כן השבב נרשם במרכז הרישום ובידי המסמן אישור הרשם המעיד על כך.
בדיקת סימון
לא יסמן מסמן כלב בשבב אלא אם כן בדק, באמצעות קורא שבבים, ומצא שהכלב איננו מסומן בשבב.
סימון מחדש
התעורר צורך בסימון מחדש של כלב בשבב אלקטרוני, יבוצע הסימון רק לאחר שהרופא הווטרינר העירוני אישר, בכתב, את הצורך בסימון מחדש ואת הנימוקים לכך.

פרק ד׳: מרכז רישום

פרטי רישום
אלה הנתונים הנוספים שירוכזו במרכז הרישום:
(1)
לענין רופא וטרינר מוסמך: שם פרטי, שם משפחה ומספר רישיון לעסוק ברפואה וטרינרית;
(2)
לענין בעל הכלב: שם פרטי, שם משפחה, מס׳ זהות או מס׳ דרכון, שנת לידה, מספרי טלפון, מען רשום בתעודת זהות, כתובת למשלוח הודעות, מידע בדבר ביטול רישיון קודם להחזקת כלב וסיבות הביטול, ומידע בדבר החזקת שני כלבים או יותר שנשכו;
(3)
לענין הכלב: שם, מין, תיאור הכלב (גזע, צבע, מעוקר או מסורס, מוטבע בו קעקוע או סימן מיוחד אחר), תאריך לידה, מס׳ שבב, מס׳ רישיון, כתובת מקום אחזקתו, היות הכלב כלב נחיה, או כלב מסוכן;
(4)
לענין האירוע: פרטי האירוע לרבות הפרטים הנדרשים לפי פסקאות (1) עד (3);
(5)
לענין כלב מסומן שאבד או שמת: תיאור כאמור בפסקה (3), פרטי הסימון והתאריך שבו אבד הכלב או מת.
חובת דיווח ומועדי מסירתו [תיקון: תש״ע־2]
(א)
רופא וטרינר עירוני ידווח למרכז הרישום על האירועים המפורטים להלן בטור א׳ לא יאוחר מהמועדים הרשומים לצדם בטור ב׳:
טור א׳
האירוע
טור ב׳
מועד דיווח
1. סימוןאחת לשבוע
2. חיסון
3. מתן רישיון
4. שינוי פרטי בעלים
4א. בקשת בעלים להסתרת מספר טלפון
5. שינוי פרטי כלב
6. נקיטת הליכים כאמור בסעיף 8(ב) לחוק
7. שחרור מהסגר
8. כלב מסומן שאבד, שנמצא או שמתבתוך שבוע מיום שנודע לו על האירוע
9. הכנסת כלב למאורת הרשותבתוך שני ימי עבודה מיום האירוע
10. תקיפה או נשיכהבתוך שני ימי עבודה מיום שנודע לו על האירוע
11. ביטול רישיוןבתוך שני ימי עבודה מתום התקופה שניתנה לבעליו של הכלב לטעון כנגד הביטול או הרישום, לפי הענין
12. רישום כלב ככלב מסוכן
13. התנהגות תוקפנית של כלבבתוך שני ימי עבודה לאחר סיום ההליך לפי תקנה 15
(ב)
רופא וטרינר מוסמך ידווח לרופא וטרינר עירוני על האירועים המפורטים להלן בטור א׳ לא יאוחר מהמועדים הרשומים לצדם בטור ב׳:
טור א׳
האירוע
טור ב׳
המועד
1. סימוןאחת לשבוע
2. חיסון
3. שינוי פרטי בעלים
3א. בקשת בעלים להסתרת מספר טלפון
4. שינוי פרטי כלב
5. כלב מסומן שאבד, שנמצא או שמתבתוך שני ימי עבודה מיום שנודע לו על האירוע מהבעלים הרשומים במרכז הרישום או מבן משפחתו של הבעלים האמור
6. הפרטים הידועים לו ביחס לתקיפה או לנשיכהבתוך שני ימי עבודה מיום שנודע לו על האירוע
(ג)
בעליו של כלב ידווח לרופא וטרינר עירוני או לרופא וטרינר מוסמך בתוך שבוע מיום קרות כל אחד מהאירועים האלה:
(1)
שינוי באחד או יותר מפרטי הכלב שלהלן: הכלב עוקר או סורס, הוטבע בו קעקוע או סימון מיוחד אחר, השתלת שבב חדש;
(2)
שינוי במקום מגוריו הקבוע;
(2א)
שינוי במספר הטלפון שלו;
(3)
אבדן הכלב או מותו;
(3א)
העברת הכלב לאחר ושמו וכתובתו של בעל הכלב החדש.
(ד)
רופא מחוזי, ימסור למרכז הרישום, בתוך שני ימי עבודה, מידע, כאמור בסעיף 8(ג) לחוק, שהגיע לידיעתו על התנהגות תוקפנית של כלב, לצורך דיווח כאמור בתקנת משנה (ה)(1).
(ה)
מרכז הרישום ידווח על קבלת מידע על תקיפה או נשיכה על ידי כלב או עובדות הנוגעות להתנהגות תוקפנית של כלב, בתוך שני ימי עבודה מקבלת המידע, לשני אלה:
(1)
לרופא הווטרינר העירוני של הרשות המקומית שבתחומה מתגורר, דרך קבע, בעל הכלב – לפי הרשום במרכז הרישום;
(2)
לרופא וטרינר ממשלתי מנהל לשכה וטרינרית שבתחומה מתגורר בעל הכלב.
(ו)
מרכז הרישום ידווח על קבלת מידע על מציאת כלב שאבד מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר משני ימי עבודה מקבלת המידע לשני אלה:
(1)
לבעל הכלב – בטלפון ובכתב, לפי הפרטים הרשומים במרכז הרישום;
(2)
לרופא וטרינר עירוני כאמור בתקנת משנה (ה)(1).
מתן הזדמנות לטעון טענות [תיקון: תש״ע־2]
(א)
הובא לידיעתו של הרופא הווטרינר העירוני מידע שלפיו כלב הפך להיות כלב מסוכן או מידע על התנהגות תוקפנית של כלב או מידע על תקיפה או נשיכה של כלב, ידווח על כך לבעליו של הכלב בתוך 2 ימי עבודה.
(ב)
קיבל אדם דיווח כאמור בתקנת משנה (א) או שראה שפרט מן הפרטים הכלולים במרשם, לגביו או לגבי כלבו, אינם נכונים, רשאי הוא, בתוך שבוע מיום שקיבל את המידע, לטעון את טענותיו, בכתב, כנגד רישום המידע במרשם, לפני הרופא הווטרינר העירוני.
(ג)
ניתנה הזדמנות לאדם לטעון את טענותיו כאמור בתקנת משנה (ב), ידווח הרופא הווטרינר העירוני למרשם על כל שינוי או עדכון שנדרש במרשם; הדיווח יימסר בהתאם למועדים הקבועים בתקנה 14.
(ד)
נרשם כלב במרכז הרישום ככלב מסוכן יודיע על כך הרופא הווטרינר העירוני לבעליו של הכלב.
דרכי מסירת מידע [תיקון: תש״ע־2]
(א)
רופא וטרינר עירוני ימסור למרכז הרישום דיווח כאמור בתקנה 14(א) באמצעות דואר אלקטרוני לפי פירוט הנתונים והמבנה שבתוספת השניה.
(ב)
רופא וטרינר מוסמך ימסור לרופא וטרינר עירוני דיווח כאמור בתקנה 14(ב) באמצעות דואר אלקטרוני לפי פירוט הנתונים והמבנה שבתוספת השניה.
(ג)
רופא מחוזי ימסור בכתב למרכז הרישום דיווח כאמור בתקנה 14(ד).
(ד)
בעליו של כלב ידווח בכתב לרופא וטרינר עירוני או לרופא וטרינר מוסמך דיווח כאמור בתקנה 14(ג).
(ה)
דיווח או הודעה (להלן – הודעה) שיש למסור לבעליו של כלב לפי החוק, למעט הודעה לפי תקנה 14(ו)(1), יימסרו אישית או יישלחו בדואר רשום לפי כתובת בעליו של הכלב הרשומה במרכז הרישום, בהתאם לסוג ההודעה ולדחיפותה; אין אפשרות למצוא את בעל הכלב, תימסר ההודעה לאחד מבני משפחתו הגר עמו ושלפי מראית עין מלאו לו 18 שנים, ואם היה בעליו של הכלב תאגיד או חבר בני אדם – תימסר ההודעה למנהל או למורשה בו; הודעה שנמסרה אישית, יראו אותה כאילו נתקבלה במועד המסירה; נשלחה הודעה בדואר רשום, יראו אותה כאילו נתקבלה בתוך שבוע ימים מיום משלוחה.
פרטי מידע שפתוחים לעיון הציבור [תיקון: תשס״ח, תשס״ט, תש״ע, תש״ע־2, תש״ע־3]
פרטי המידע שלהלן יהיו פתוחים לעיון הציבור לפי מספר השבב שבו סומן הכלב או לפי שם בעל הכלב:
(1)
פרטים לגבי בעל הכלב: שם, כתובת ומספר טלפון; ואולם מספר הטלפון לא יהיה גלוי לעיון הציבור אם בעל הכלב ביקש את הסתרתו לפי תקנה 17א;
(2)
פרטים לגבי הכלב: מין, גזע, שם, היות הכלב כלב מסוכן או היות הכלב כלב נחיה;
(3)
פרטים לגבי הרישיון לאחזקת הכלב: שם הרשות המקומית שהנפיקה את רישיון הכלב, תוקף הרישיון, תאריך אחרון שבו חוסן הכלב כנגד מחלת הכלבת, שם הרופא הווטרינר שביצע את החיסון.
בקשה להסתרת מספר טלפון [תיקון: תש״ע־2]
בעל כלב רשאי לבקש ממרכז הרישום, מרופא וטרינר עירוני או מרופא וטרינר מוסמך שביצע חיסון בכלבו שלא לאפשר גילוי של מספר הטלפון שלו לעיון הציבור; בקשה כאמור למרכז הרישום תהא בכתב; מספר הטלפון יוסתר בתוך שני ימי עבודה מיום קבלת הבקשה במרכז הרישום.
הודעה על פרטי הרישום [תיקון: תש״ע־2]
מצא בעל כלב כי פרט מהפרטים הרשומים לגביו או לגבי כלבו במרכז הרישום אינו נכון או אינו מלא, יודיע על כך בתוך שבעה ימים לרופא וטרינר עירוני או לרופא וטרינר מוסמך.

פרק ה׳: החזקה

אורך וטיב רצועה
אורך הרצועה באמצעותה מוחזק כלב מחוץ לחצרים לא יעלה על 5 מטרים ובלבד שאורכה וטיבה יאפשרו למי שמחזיק בכלב לשלוט בו, בכל רגע, ולמנוע מהכלב להשתחרר ממנה או לפגוע באחרים.
שילוט
בעליו של כלב שמוחזק בחצר, יציב בכל כניסה לחצר כאמור, במקום גלוי שלט שבו כתוב ”זהירות כלב“; גודל כל אות בשלט לא יפחת מ־5 סנטימטרים.

פרק ו׳: אגרות

אגרות [תיקון: [הודעות]]
(א)
בעליו של כלב ישלם לרשות המקומית שהנפיקה סימון לכלב אגרה בסך 60 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2005; בשנת 2024, 83 ש״ח).
(ב)
בעליו של כלב ישלם לרשות המקומית שהנפיקה רישיון לכלב אגרה בסך 96 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2005; החל משנת 2012, 116 ש״ח) ואם היה הכלב מסורס או מעוקר 30 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2005; בשנת 2024, 41 ש״ח).
לפי סעיף 20(ג) לחוק הסכום הנוסף לאגרת כלב שאינו מעוקר או מסורס הוא 381 ש״ח (נכון לינואר 2024).
(ג)
לצורך מימון פעולת מרכז הרישום, תעביר הרשות המקומית, ב־1 בכל חודש, לשירותים הווטרינרים שבמשרד החקלאות ופיתוח הכפר, סך של 5 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2005; בשנת 2024, 7 ש״ח) מתוך הסכום הנקוב בתקנת משנה (ב).
פטור מאגרת רישיון
אלה פטורים מאגרת רישיון לכלב כאמור בתקנה 20(ב):
(1)
בעליו של כלב נחיה;
(2)
ארגון למען בעלי חיים כהגדרתו בחוק צער בעלי חיים, שאישר לענין זה, הממונה כהגדרתו בחוק האמור לאחר התייעצות עם הרופא הווטרינר העירוני.
עדכון
(א)
הסכומים הנקובים בתקנה 20 ישתנו ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב)
סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה.
(ג)
מנהל השירותים הווטרינרים יפרסם ברשומות את סכומי האגרות כפי שהשתנו עקב האמור בתקנות משנה (א) ו־(ב).
(ד)
בתקנה זו –
”המדד החדש“ – המדד לחודש אוקטובר האחרון שלפני יום העדכון;
”המדד היסודי“ – המדד לחודש אוקטובר שלפני יום העדכון הקודם ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה, המדד לחודש אוקטובר 2004;
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

פרק ז׳: שונות

מועד להגשת עתירה
הרואה את עצמו נפגע מהחלטת המנהל לפי סעיף 16(א) לחוק, רשאי לעתור לבית משפט לענינים מינהליים, בתוך 10 ימים מיום שקיבל הודעה על ההחלטה, או מיום שנודע לו עליה, לפי המוקדם.
עונשין
העובר על הוראות תקנה 19 – דינו קנס 3,000 שקלים חדשים.
הוראות שעה
על אף האמור בתקנה 16(א), בתקופה שעד יום ל׳ בכסלו התשס״ו (31 בדצמבר 2005) רשאי המנהל לאשר לרופא וטרינר עירוני ולרופא וטרינר מוסמך למסור למרכז הרישום דיווח כאמור בתקנה 14 בכתב.
[תיקון: תשס״ח]
(בוטלה).

תוספת ראשונה

טופס 1: בקשה לרישיון להחזקת כלב (תקנה 2(ב))
[תיקון: תש״ע־2]
טופס 2: רישיון מס׳ ___________ להחזקת כלב לשנת ___________ (תקנה 3(א))
טופס 3: הודעה בדבר כוונה לבטל רישיון להחזקת כלב או להימנע מלחדשו (תקנה 6(ב)(1))
טופס 4: הודעה על ביטול רישיון להחזקת כלב או על אי חידושו (תקנה 6(ב)(2))
טופס 5: בקשה להסמכת רופא וטרינר מוסמך (תקנה 8(א))

תוספת שניה

(תקנה 16(א) ו־(ב))

מבנה הקובץ המועבר:
(א)
העברת הנתונים תיעשה במסגרת קובץ שטוח בפורמט ASCII עם מיקום שדות קבוע בהתאם להסבר להלן (constant positioning).
(ב)
כל השדות האלפאנומריים הם בעברית (Windows) עם כיוון מימין לשמאל.
(ג)
אין להשתמש בסימני הפרדה (delimiters) או בסימני סיום או תחילת שורה.
(ד)
מטעמי אחידות מנגנון הקליטה עבור דיווח על ארועים שונים יש להקפיד על מיקום קבוע של שדות הדיווח.
צורות העברה:
יש להעביר את הקבצים מצורפים (attached) להודעת דאר אלקטרוני שתישלח עבור מרכז הרישום.
[תיקון: תש״ע־2]

נתונים שייכללו בדיווחים ייבנו על פי מבנה ופירוט להלן:

תיאור השדהחובהאורךסוג שדההערות
שם הגורם המדווח30אלפאנומרישם גורם מדווח לפי רשימה רשמית של הרשויות המקומיות המפורסמת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מס׳ תנועה בדיווח5נומרימספר רץ
מס׳ שבב15אלפאנומרי 
מס׳ רישיון לכלב 10אלפאנומרי 
סוג בע״ח1נומרי(כלב = 1) ברירת מחדל – כלב
שם בע״ח10אלפאנומרי 
מין1נומרי(זכר = 1 / נקבה = 2)
גזע25אלפאנומרימלל חופשי
כלב נחייה 1נומרי(כן = 1 / לא = 2) ברירת מחדל – לא
צבע 10אלפאנומרימלל חופשי
סומן בחו״ל 1נומרי(כן = 1 / לא = 2) ברירת מחדל – לא
שנת לידה4נומרי 
חודש לידה 2נומרי 
עיקור 1נומרי(כן = 1 / לא = 2), ללא הבדלי מין, ברירת מחדל – לא
ת״ז בעלים או דרכון25אלפאנומרי 
שם בעלים20אלפאנומרי 
כתובת בעלים50אלפאנומרי 
יישוב בעלים4נומריבהתאם לטבלת משרד הפנים – לשכה מרכזית לסטטיסטיקה
כתובת למשלוח דואר 20אלפאנומרישונה מכתובת הבעלים
מיקוד בעלים 5נומרי 
טלפון בעלים11אלפאנומרי 
מבקש הסתרת מספר טלפון+1נומרי(כן = 1 / לא = 2) ברירת מחדל – לא
פאקס בעלים 11אלפאנומרי 
נייד בעלים 11אלפאנומרי 
דוא״ל בעלים 25אלפאנומרי 
מוות/היעלמות/חו״ל 1נומרי(0 – פעיל, מוות – 1, היעלמות – 2, יציאה לחו״ל – 3) ברירת מחדל – 0
תאריך מוות/היעלמות/חו״ל 8אלפאנומריפורמט – DDMMYYYY
קוד אירוע1נומרי0 – סימון/השתלת שבב
1 – חיסון
2 – הסגר
3 – נשיכה
4 – שינויים בפרטי בע״ח או בעליו
5 – הסגרה/כליאה במתקן מוגן
6 – שחרור מהסגר/כליאה
7 – שלילת רישיון
8 – סיווג כלב כמסוכן
9 – תלונה
פירוט שדות בעבור האירועים הייחודיים שמדווחים:
(א)
עבור כל דיווח על אירוע מסוים יש לשלוח פרטים מלאים של הכלב וכן פרטי בעליו כפי שמפורט בסעיף 3.
(1)
סימון/השתלת שבב
שם השדהחובהאורךהערות
תאריך אירוע8פורמט – DDMMYYYY
מס׳ רישיון רופא מוסמך50אורך בפועל 5, מוגדר 50 מטעמי התאמת שגרת הקליטה
השתלה חוזרת1(כן = 1 / לא = 2) ברירת מחדל – לא
(2)
חיסון כלבת
עבור אירוע חיסון ידווחו בנוסף לזיהוי הכלב את הפרטים להלן:
שם השדהחובהאורךהערות
תאריך אירוע8פורמט – DDMMYYYY
מס׳ רישיון רופא מחסן50אורך בפועל 5, מוגדר 50 מטעמי התאמת שגרת הקליטה
אצווה 8יש למלא למקרה של חיסון בלבד
(3)
נשיכה/תקיפה
עבור אירוע נשיכה ידווחו בנוסף לזיהוי הכלב את הפרטים להלן:
שם השדהחובהאורךהערות
תאריך נשיכה/תקיפה8פורמט – DDMMYYYY
תיאור האירוע 50מלל חופשי
תאריך ביטול8פורמט – DDMMYYYY
ביטול1(כן = 1 / לא = 2) ברירת מחדל – לא
(4)
הסגרה/כליאה
שם השדהחובהאורךהערות
תאריך הסגרה/כליאה8פורמט – DDMMYYYY
שם מתקן כליאה50רשימת הערכים מטבלא שתסופק בהמשך (מאורת רשות או מתקן מוגן)
סיבת ההסגרה/כליאה 8ראה רשימת ערכים
איש הקשר 20 
טלפון 11 
(5)
הפקת רישיון לכלב
עבור אירוע הפקת הרישיון ידווחו בנוסף לזיהוי הכלב את הפרטים להלן
שם השדהחובהאורךהערות
תאריך הפקת רישיון8פורמט – DDMMYYYY
מס׳ רישיון50אורך בפועל 105, מוגדר 50 מטעמי התאמת שגרת הקליטה. לפי כללי הרשות המקומית
מס׳ אסמכתא 8 
(6)
שחרור מהסגר/כליאה
שם השדהחובהאורךהערות
תאריך שחרור/המתה8פורמט – DDMMYYYY
שם תחנת הסגר/מתקן כליאה/מקלט50רשימת הערכים מטבלא שתסופק בהמשך (מאורת רשות או מתקן מוגן)
צורת השחרור1ראה רשימת הערכים
(7)
שלילת רישיון
שם השדהחובהאורךהערות
תאריך שלילת רישיון8פורמט – DDMMYYYY
סיבת שלילת רישיון50מלל חופשי
(8)
הגדרת כלב כמסוכן
שם השדהחובהאורךהערות
תאריך סיווג כלב כמסוכן8פורמט – DDMMYYYY
סיבת סיווג כלב כמסוכן50מלל חופשי
סיום תקופת הביטוח צד ג׳8פורמט – DDMMYYYY
חברת הביטוח 20מלל חופשי
מספר פוליסת ביטוח 10 
(9)
דיווח תלונה
שם השדהחובהאורךהערות
תאריך התלונה8פורמט – DDMMYYYY
פרטי התלונה 50מלל חופשי
סוג התלונה1
[במקור: 8]
1 – נשיכה/תקיפה, 2 – הפרת חוק הסדרת הפיקוח, 3 – הפרת חוק צער בעלי חיים
ננקט הליך משפטי1
[במקור: 20]
(כן = 1 / לא = 2) ברירת מחדל – 2
סוג עבירה 11 – אי חסימת פיו של כלב מסוכן
2 – אי־קשירת כלב מסוכן
3 – אי־סירוס / אי־עיקור למרות ההוראה
4 – הפרה על דרישת הגיל המינימלי של מחזיק הכל מחוץ לחצר בעליו
(10)
דיווח על מציאת הכלב
שם השדהחובהאורךהערות
תאריך מציאת הכלב8פורמט – DDMMYYYY
פרטי האירוע50מלל חופשי
דווח לבעלים1(כן = 1 / לא = 2) ברירת מחדל – 2


ט״ו בטבת התשס״ה (28 בדצמבר 2004)
  • ישראל כ״ץ
    שר החקלאות ופיתוח הכפר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.