תקנות להסדרת הטיפול באריזות (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות להסדרת הטיפול באריזות (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות להסדרת הטיפול באריזות (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים), התשע״א–2011


ק״ת תשע״א, 1360.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 39 ו־54 לחוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע״א–2011 (להלן – החוק), בהסכמת שר המשפטים לפי סעיף 39 לחוק, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”אישור רואה חשבון“ – אישור רואה חשבון מבקר כהגדרתו בחוק החברות, התשנ״ט–1999;
”הכנסה“ – כהגדרתה בפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (בתקנות אלה – פקודת מס הכנסה);
”מחזור עסקאות“ –
(1)
לעניין תאגיד שאינו מלכ״ר – מחזור עסקאות של עוסק כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975 (בתקנות אלה – חוק מע״מ);
(2)
לעניין מלכ״ר – כהגדרת מחזור בתוספת השנייה לחוק העמותות, התש״ם–1980;
”מלכ״ר“ – כהגדרתו בחוק מע״מ;
”מפר“ – כמשמעותו בסעיף 35 לחוק.
הפחתת סכומי העיצום הכספי
(א)
המנהל רשאי להפחית למפר את סכום העיצום הכספי, בשיעורים שלהלן, אם התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה:
(1)
המפר לא הפר הוראה מהוראות החוק או לפיו בחמש השנים שקדמו להפרה – 20 אחוזים;
(2)
המפר הפר הוראה מהוראות החוק או לפיו בחמש השנים שקדמו להפרה, ואולם בשנתיים שקדמו להפרה לא הפר את ההוראה שבשלה הוטל העיצום ולא הפר הוראה אחרת יותר מפעם אחת – 10 אחוזים;
(3)
המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה למנהל – 30 אחוזים;
(4)
המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולתיקון הליקויים שנבעו מההפרה והכל להנחת דעתו של המנהל – 20 אחוזים;
(5)
המפר הוא יחיד והמנהל שוכנע כי ההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי או שהתקיימו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המפר – 15 אחוזים.
(ב)
התקיימו לגבי מפר כמה נסיבות כאמור בתקנת משנה (א), רשאי המנהל להפחית למפר מסכום העיצום הכספי את השיעורים המנויים לצד אותן נסיבות במצטבר, ובלבד ששיעור ההפחתה המצטבר לא יעלה על 50% מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה.
הפחתה בשל התחשבות במחזור עסקאות
(א)
המנהל רשאי להפחית למפר שהוא אחד מן המפורטים להלן את סכום העיצום הכספי, כך שסכום העיצום הכספי יהיה כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
לתאגיד שאינו מלכ״ר ואשר מחזור העסקאות שלו אינו עולה על 10 מיליון שקלים חדשים – 20 אחוזים ממחזור העסקאות השנתי של המפר;
(2)
למלכ״ר שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 10 מיליון שקלים חדשים – 10 אחוזים ממחזור העסקאות השנתי של המפר, ובלבד שהגיש למנהל, בתוך התקופה האמורה בסעיף 36 לחוק, תעודה מאת המנהל, כהגדרתו בחוק מע״מ המעידה על רישומו כמלכ״ר לפי החוק האמור;
(3)
לאדם אחר – 10 אחוזים מההכנסה בשנת הכספים שקדמה למועד מסירת ההודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי.
(ב)
תקנת משנה (א) תחול בין אם הופחת סכום העיצום הכספי לפי תקנה 2 ובין אם לאו.
(ג)
מפר המבקש הפחתה של סכום עיצום כספי לפי הוראות תקנה זו, יגיש למנהל אישור רואה חשבון, לעניין גובה מחזור העסקאות או ההכנסה של המפר, לפי העניין, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי.
פריסת תשלום עיצום כספי
(א)
המנהל רשאי להורות על פריסת תשלום עיצום כספי, לפי בקשתו של מפר, שצורף לה אישור רואה חשבון המעיד שאין ביכולתו, לפי תזרים המזומנים הצפוי, לשאת את התשלום האמור, בין אם החליט המנהל על הפחתת סכום העיצום הכספי לפי תקנות אלה, ובין אם לאו.
(ב)
הורה המנהל כאמור בתקנת משנה (א), לא יעלה מספר התשלומים על עשרה תשלומים חודשיים; לא שילם המפר תשלום חודשי במועדו, ישלם את העיצום הכספי כולו בפירעון מיידי; על יתרת התשלום כאמור יחולו הוראות סעיף 42 לחוק.


כ״ג באב התשע״א (23 באוגוסט 2011)
  • גלעד ארדן
    השר להגנת הסביבה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.