חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות להגנה על עדים (העסקה לתקופה קצובה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות להגנה על עדים (העסקה לתקופה קצובה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות להגנה על עדים (העסקה לתקופה קצובה), התשע״ה–2015


ק״ת תשע״ה, 1230.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(ב) לחוק להגנה על עדים, התשס״ט–2008 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם נציב שירות המדינה, בכפוף להוראות חוק יסודות התקציב, תשמ״ה–1985, ובכפוף להוראות חוק התקציב השנתי, אני מתקין תקנות אלה:


1 הגדרות
בתקנות אלה –
”הרשות“ – הרשות להגנה על עדים, כמשמעותה בסעיף 2 לחוק;
”חוזה מיוחד לתקופה קצובה“ – חוזה העסקה של מאבטחי הרשות כמשמעותו בסעיף 40 לחוק המינויים ובשינויים האמורים בתקנות אלה;
”מאבטחי הרשות“ – מאבטחים עובדי הרשות כמשמעותם בסעיף 11 לחוק, שהם עובדי המדינה;
”מנהל הרשות“ – כהגדרתו בסעיף 5 לחוק או מי שהוא הסמיכו לעניין תקנות אלה;
”נציב השירות“ – נציב שירות המדינה כמשמעותו בסעיף 6 לחוק המינויים או מי שהוא הסמיכו לעניין תקנות אלה.
העסקה לתקופה קצובה
מנהל הרשות רשאי, באישור נציב השירות, להעסיק את מאבטחי הרשות בחוזה מיוחד לתקופה קצובה, כלהלן:
(1)
מאבטח ברשות – עד 5 שנים; ואולם מנהל הרשות רשאי להאריך את תקופת העסקתו, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לתקופות נוספות שלא יעלו, במצטבר, על שנתיים;
(2)
מאבטח ברשות אשר מונה לתפקיד פיקודי ברשות, כפי שייקבע בתקן המשרה לפי סעיפים 13 ו־14 לחוק המינויים – עד 7 שנים; ואולם מנהל הרשות רשאי להאריך את תקופת העסקתו, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לתקופות נוספות שלא יעלו, במצטבר, על שנתיים.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).
התקנות פורסמו ביום י״ח באייר התשע״ב (7 במאי 2015).
הוראת מעבר
הוראות תקנות אלה יחולו גם על מאבטח ברשות אשר ערב יום התחילה הועסק ברשות בחוזה מיוחד מכוח סעיף 40 לחוק המינויים ואשר נקבע בו כי העסקתו תהיה לתקופה קצובה, ותקופת העסקתו בחוזה מיוחד כאמור תבוא במניין השנים להעסקתו לפי תקנות אלה; ואולם מאבטח כאמור אשר חוזה העסקתו נקצב לתקופה קצובה הארוכה מן התקופות המנויות בתקנה 2, יהיה ניתן להעסיקו עד תום התקופה הקצובה הקבועה בחוזה העסקתו, אף בלא טעמים מיוחדים.


י״ט באדר התשע״ה (10 במרס 2015)
  • יצחק אהרונוביץ׳
    השר לביטחון הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.