לדלג לתוכן

תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (הפחתה של סכום העיצום הכספי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (הפחתה של סכום העיצום הכספי) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (הפחתה של סכום העיצום הכספי), התשע״ב–2012


ק״ת תשע״ב, 1669; תשע״ו, 1707; תשע״ח, 804; תשפ״ד, 1622.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ב) לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע״ב–2011 (להלן – החוק), בהסכמת שר המשפטים, בהתייעצות עם הארגונים ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הפחתת סכומי העיצום הכספי [תיקון: תשע״ו, תשע״ח, תשפ״ד]
(א)
הממונה רשאי להפחית למעסיק את סכום העיצום הכספי, בשיעורים שלהלן, אם התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה:
(1)
המעסיק לא הפר כל הוראה מהוראות התוספת השנייה לחוק בחמש השנים שקדמו להפרה – 40%, ואולם אם ההפרה היא של הוראה מהוראות סימן ב׳ בחלק ב׳ או סימן ב׳ בחלק ג׳ לתוספת השנייה לחוק (בתקנות אלה – הוראת בטיחות בעבודה) – 20%; לא הפר את אותה הוראה בחמש השנים שקדמו להפרה – 25%, ואולם אם ההפרה היא של הוראת בטיחות בעבודה – 15%;
(2)
המעסיק, עוד בטרם פנה אליו מפקח העבודה באותו עניין, הפסיק את ההפרה – 40%, ואולם אם ההפרה היא של הוראת בטיחות בעבודה – 20%;
(3)
המעסיק נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק שנגרם בשלה להנחת דעתו של הממונה ולאחר שנועץ באחד מאלה, לפי העניין – 20%:
(א)
לעניין הפרה של הוראת בטיחות בעבודה – במנהל מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה;
(ב)
לעניין הפרה של הוראה המנויה בתוספת הראשונה, השנייה או השלישית לחוק שאינה הוראת בטיחות בעבודה (בתקנות אלה – הוראה בעניין שכר ותנאי עבודה) – במנהל מינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה;
(4)
ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי היא של הוראה בעניין שכר ותנאי עבודה והמעסיק הסתמך על בדיקות תקופתיות, כמשמעותן לפי סעיף 45 לחוק, שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, שלפיהן קוימה בידיו החובה שהופרה – 30%;
(5)
המעסיק הוא יחיד המעסיק פחות מ־10 עובדים, והממונה שוכנע, באישור היועץ המשפטי של משרד העבודה, כי ההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות חריגות שלו המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי, או שהתקיימו בו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המעסיק – 25%.
(ב)
התקיימו לגבי מעסיק כמה נסיבות כאמור בתקנת משנה (א), רשאי הממונה להפחית למעסיק את סכום העיצום הכספי בשיעורים המנויים לצד אותן נסיבות במצטבר, ובלבד ששיעור ההפחתה המצטבר לא יעלה על 50% מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה.
(ג)
לא יפחית הממונה את סכום העיצום הכספי לפי תקנת משנה (א), אלא אם כן התקיים אחד מאלה, לפי העניין:
(1)
לעניין הפרה של הוראת בטיחות בעבודה – הממונה שוכנע כי המעסיק הפסיק את ההפרה שבשלה מוטל העיצום הכספי ותיקן אותה, אם היא ניתנת לתיקון;
(2)
לעניין הפרה של הוראה בעניין שכר ותנאי עבודה – המעסיק המציא אישור של בודק שכר מוסמך, ולפיו הפסיק את ההפרה שבשלה מוטל העיצום הכספי ותיקן אותה, אם היא ניתנת לתיקון.
(ד)
על אף האמור בתקנת משנה (א) –
(1)
הוראות תקנת משנה (א)(1) עד (3) לא יחולו על הפרת הוראה מההוראות המנויות בפרטים (35), (37) ו־(41) עד (43) בחלק ג׳ לתוספת השנייה לחוק;
(2)
הוראת תקנת משנה (א)(3) לא תחול על הפרת הוראה המנויה בפרט (30) בחלק ג׳ לתוספת השנייה לחוק.
הפחתה בשל התחשבות במחזור עסקאות [תיקון: תשע״ו, תשפ״ד]
(א)
הממונה רשאי להפחית למעסיק את סכום העיצום הכספי בשל הפרה של הוראת בטיחות בעבודה לסכום שלא יעלה על 5% ממחזור העסקאות של המעסיק, ורשאי הוא להפחית לו את סכום העיצום הכספי של הפרה של הוראה בעניין שכר ותנאי עבודה, לפי השיעורים שלהלן:
(1)
לגבי מעסיק שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 10 מיליון שקלים חדשים – לסכום שלא יעלה על 2.5% ממחזור העסקאות שלו;
(2)
לגבי מעסיק שמחזור העסקאות שלו עולה על 10 מיליון שקלים חדשים – לסכום שלא יעלה על 4.5% ממחזור העסקאות שלו, ואינו עולה על סכומים כלהלן:
(א)
למעסיק שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים – על סכום של 2 מיליון שקלים חדשים;
(ב)
למעסיק שמחזור העסקאות שלו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים – על סכום של 2.5 מיליון שקלים חדשים.
(ב)
תקנת משנה (א) תחול בין אם כבר הופחת סכום העיצום הכספי לפי תקנה 1 ובין אם לאו.
(ג)
מעסיק המבקש הפחתה של סכום העיצום הכספי לפי תקנה זו, יגיש לממונה אישור בדבר גובה מחזור העסקאות שלו בשנת הכספים שקדמה למועד מסירת ההודעה על כוונת חיוב, בתוך 30 ימים מיום מסירת ההודעה על כוונת חיוב; חלפה שנת כספים נוספת בטרם שלח הממונה דרישת תשלום לפי סעיף 7 לחוק, רשאי המעסיק להגיש אישור עדכני לפי תקנת משנה זו לגבי שנת הכספים הנוספת, לצורכי הפחתה לפי תקנה זו.
(ד)
לא יפחית הממונה את סכום העיצום הכספי לפי תקנת משנה (א), אלא אם כן התקיים אחד מאלה, לפי העניין:
(1)
לעניין עיצום כספי בשל הפרה של הוראת בטיחות בעבודה – הממונה שוכנע כי המעסיק הפסיק את ההפרה שבשלה מוטל העיצום הכספי ותיקן אותה, אם היא ניתנת לתיקון;
(2)
לעניין עיצום כספי בשל הפרה של הוראה בעניין שכר ותנאי עבודה – המעסיק המציא אישור של בודק שכר מוסמך ולפיו הפסיק את ההפרה שבשלה מוטל העיצום הכספי ותיקן אותה, אם היא ניתנת לתיקון.
(ה)
לעניין תקנה זו –
”אישור“ – כל אחד מאלה:
(1)
לעניין מי שחייב לפי דין במינוי רואה חשבון מבקר כמשמעותו בחוק החברות, התשנ״ט–1999 – אישור שנתן רואה החשבון המבקר שמונה כאמור, המבקר את הדוחות הכספיים השנתיים;
(2)
לעניין מי שהוא אגודה שיתופית – אישור לפי פסקה (1) או אישור של מי שביקר את חשבונותיה לפי פקודת האגודות השיתופיות;
(3)
לעניין מי שאינו כאמור בפסקאות (1) או (2) – אישור שנתן רואה חשבון או אישור תואם לאמור במסמך שהוגש במסגרת פעולת הייצוג של יועץ מס;
”מחזור עסקאות“ –
(1)
לעניין יחיד שמעסיק עובד שלא במסגרת עסק, משלח יד או פעילות ציבורית – הכנסה כהגדרתה בפקודת מס הכנסה;
(2)
(3)
לעניין מי שאינו כאמור בפסקאות (1) ו־(2) – מחזור עסקאות של עוסק כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975.
הפחתת סכומי העיצום הכספי למזמין שירות [תיקון: תשע״ו, תשפ״ד]
(א)
הממונה רשאי להפחית למזמין שירות את סכום העיצום הכספי בשיעור של 50%, אם מצא כי מזמין השירות הסתמך על בדיקות תקופתיות, כמשמעותן לפי סעיף 45 לחוק, שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, שלפיהן קוימה בידי המעסיק החובה שהופרה.
(ב)
הממונה רשאי להפחית למזמין שירות את סכום העיצום הכספי, לפי השיעורים שלהלן:
(1)
לגבי מזמין שירות שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 10 מיליון שקלים חדשים – לסך שלא יעלה על 2.5% ממחזור העסקאות שלו;
(2)
לגבי מזמין שירות שמחזור העסקאות שלו עולה על 10 מיליון שקלים חדשים – לסך שלא יעלה על 4.5% ממחזור העסקאות שלו, ואינו עולה על סכומים כלהלן:
(א)
למזמין שירות שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים – על סכום של 2 מיליון שקלים חדשים;
(ב)
למזמין שירות שמחזור העסקאות שלו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים – על סכום של 2.5 מיליון שקלים חדשים.
(ג)
תקנת משנה (ב) תחול בין אם כבר הופחת סכום העיצום הכספי לפי תקנת משנה (א) ובין אם לאו.
(ד)
מזמין שירות המבקש הפחתה של סכום העיצום הכספי לפי תקנת משנה (ב), יגיש לממונה אישור בדבר גובה מחזור העסקאות שלו בשנת הכספים שקדמה למועד מסירת ההודעה על כוונת חיוב, בתוך 30 ימים מיום מסירת ההודעה על כוונת חיוב; חלפה שנת כספים נוספת וזאת בטרם שלח הממונה דרישת תשלום לפי סעיף 7 לחוק, רשאי מזמין השירות להגיש אישור עדכני לגבי שנת הכספים הנוספת, לצורכי הפחתה לפי תקנת משנה זו.
(ד1)
תקנה זו לא תחול על עיצום כספי שהוטל בשל הפרה של הוראת בטיחות בעבודה.
(ה)
בתקנה זו, ”אישור“ ו”מחזור עסקאות“ – כהגדרתם בתקנה 1א, בשינויים המחויבים.
הפחתת סכומי העיצום הכספי למנהל הכללי בתאגיד [תיקון: תשע״ח, תשפ״ד]
(א)
הממונה רשאי להפחית למנהל כללי של תאגיד את סכום העיצום הכספי, בשיעורים שלהלן, אם התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה:
(1)
הממונה שוכנע, באישור היועץ המשפטי של משרד העבודה, כי ההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות חריגות שלו המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי, או שהתקיימו בו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות עמו את הדין – 25%;
(2)
הממונה שוכנע שהמנהל הכללי נקט אמצעים להפסקת ביצוע ההפרה על ידי התאגיד או למניעת הישנותה – 20%.
(ב)
התקיימו לגבי מנהל כללי של תאגיד שתי הנסיבות כאמור בתקנת משנה (א), רשאי הממונה להפחית למנהל הכללי של התאגיד את סכום העיצום הכספי בשיעורים המנויים לצד אותן נסיבות במצטבר.
תחולת התקנות על הפרת הוראות שעניינן בטיחות בעבודה [תיקון: תשע״ח]
(א)
הוראות תקנות 1, ו־3 יחולו על עיצומים כספיים המוטלים בשל הפרת הוראות סימן ב׳ בחלק ב׳ וסימן ב׳ בחלק ג׳ לתוספת השנייה לחוק, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
(1)
(א)
תקנת משנה (א)(4) – לא תיקרא.
(ב)
במקום תקנת משנה (ג) יבוא:
”(ג)
לא יפחית הממונה את סכום העיצום הכספי לפי תקנת משנה (א), אלא אם כן שוכנע הממונה כי המעסיק הפסיק את ההפרה שבשלה מוטל העיצום הכספי ותיקן אותה, ככל שהיא ניתנת לתיקון.“;
(2)
בתקנה 1א(ד), במקום האמור בה יבוא ”לא יפחית הממונה את סכום העיצום הכספי לפי תקנת משנה (א), אלא אם כן שוכנע הממונה כי המעסיק הפסיק את ההפרה שבשלה מוטל העיצום הכספי ותיקן אותה, ככל שהיא ניתנת לתיקון.“
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), הוראות תקנה 1(א)(1) עד (3) לא יחולו על הפרת הוראות בעניינים אלה:
(1)
קיום הוראות צו בטיחות, צו הפסקת עבודה וצו שיפור לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי״ד–1954;
(2)
שימוש בכלים טעוני בדיקה לאחר תסקיר בדיקה של בודק מוסמך לפי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש״ל–1970.


ח׳ באלול התשע״ב (26 באוגוסט 2012)
  • שלום שמחון
    שר התעשייה המסחר והתעסוקה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.