חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (סכומי דמי הגביה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (סכומי דמי הגביה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (סכומי דמי הגביה), התשנ״ט–1999


ק״ת תשנ״ט, 968; תשע״ג, 776.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12(ב)(1) ו־16 לחוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ״ה–1995 (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר ושר התחבורה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”בעל הזיכיון“ – כמשמעותו בסעיף 3 לחוק, לרבות מי שמפעיל מטעמו את כביש האגרה;
”החייב בתשלום“ – כמשמעותו בסעיף 6א לחוק, החייב בדמי גביה;
”חייב חד־פעמי“ – חייב בתשלום שאינו חייב רשום, אשר מסר לבעל הזיכיון פרטים מזהים לצורך חיובו בגין נסיעה מסוימת לפני מועד אותה נסיעה או בתוך 12 שעות לאחריה;
”חייב רגיל“ – חייב בתשלום שאינו חייב רשום ושאינו חייב חד־פעמי;
”חייב רשום“ – חייב בתשלום אשר לפני מועד משלוח החשבון בעבור נסיעת רכבו בכביש האגרה, התקשר בהסכם בכתב עם בעל הזיכיון שעל פיו רשאי בעל הזיכיון לחייבו באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע, או באמצעות פיקדון שהפקיד אצל בעל הזיכיון, ובלבד שהסכום בפיקדון מספיק לכיסוי החיוב;
”פרטים מזהים“ – שם פרטי ושם משפחה, מספר זהות של בעל הרכב, סוג הרכב ומספרו, ומען בעל הרכב להמצאת חשבונות.
סכומי דמי הגביה
(א)
דמי הגביה שישלם חייב בתשלום יהיו הסכומים כמפורט להלן: בשקלים חדשים
(1)
חייב רגיל 4
(2)
חייב חד־פעמי 3
(3)
חייב רשום 2
(ב)
על סכומי דמי הגביה המפורטים בתקנת משנה (א) ייווסף מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975.
עדכון דמי הגביה
(א)
סכומי דמי הגביה ישתנו ב־1 באפריל וב־1 באוקטובר של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב)
בתקנה זו –
”המדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם.
חייב בתשלום שמסר פרטים מזהים שגויים
חייב בתשלום שמסר פרטים מזהים לצורך חיובו כחייב חד־פעמי, ונתברר כי פרט מהפרטים שמסר אינו נכון, שלם או מדויק – יראו אותו כחייב רגיל.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
סייג לתחולה [תיקון: תשע״ג]
תקנות אלה לא יחולו על כביש אגרה יקנעם סומך כהגדרתו בתקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (סכומי דמי הגבייה) (יקנעם סומך), התשע״ג–2013.
הוראת שעה
לענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה יהיה המדד היסודי, המדד שפורסם בחודש מאי 1996.


י׳ בסיון התשנ״ט (25 במאי 1999)
 • אריאל שרון
  שר התשתיות הלאומיות
 • אני מסכים.
  מאיר שטרית
  שר האוצר
 • אני מסכים.
  שאול יהלום
  שר התחבורה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.