חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (סכומי דמי הגבייה) (יקנעם סומך)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (סכומי דמי הגבייה) (יקנעם סומך) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (סכומי דמי הגבייה) (יקנעם סומך), התשע״ג–2013


ק״ת תשע״ג, 775.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12(ב)(1) ו־16 לחוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ״ה–1995 (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”כביש אגרה יקנעם סומך“ – קטעים 3 ו־7 בכביש ארצי לישראל ממבואות יקנעם ועד מחלף סומך שנחתם לגביהם חוזה זיכיון;
”בעל הזיכיון“ – כמשמעותו בסעיף 3 לחוק, לעניין כביש אגרה יקנעם סומך, לרבות מי שמפעיל מטעמו את כביש אגרה יקנעם סומך;
”החייב בתשלום“ – כמשמעותו בסעיף 6א לחוק, החייב בדמי גבייה;
”חייב רגיל“ – חייב בתשלום שאינו חייב רשום;
”חייב רשום“ – חייב בתשלום אשר לפני מועד משלוח החשבון בעד נסיעת רכבו בכביש אגרה יקנעם סומך, התקשר בהסכם בכתב עם בעל הזיכיון שעל פיו רשאי בעל הזיכיון לחייבו באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע או באמצעות פיקדון שהפקיד אצל בעל הזיכיון, ובלבד שהסכום בפיקדון מספיק לכיסוי החיוב.
סכומי דמי הגבייה
(א)
סכום דמי הגבייה שישלם חייב רגיל בשל נסיעה בכביש האגרה יקנעם סומך יהיה 1 שקל חדש.
(ב)
חייב רשום פטור מתשלום סכום דמי גבייה בשל נסיעה בכביש אגרה יקנעם סומך.
(ג)
על סכום דמי הגבייה המפורט בתקנת משנה (א) ייווסף מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975.
עדכון דמי הגבייה
(א)
סכום דמי הגבייה, כאמור בתקנה 2, ישתנה ב־1 באפריל וב־1 באוקטובר של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב)
בתקנה זו –
”המדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם.
הוראות שעה
(א)
בתקנה זו, ”יום תחילת תקופת ההפעלה“ – היום שייפתח בו לתנועה הקטע הראשון מבין הקטעים המרכיבים את כביש אגרה יקנעם סומך.
(ב)
על אף האמור בתקנה 3(א) יהיה המדד היסודי –
(1)
לעניין יום העדכון הראשון של דמי הגבייה שיחול ביום תחילת תקופת ההפעלה – המדד שפורסם בחודש דצמבר 2012;
(2)
לעניין יום העדכון השני של דמי הגבייה שיחול ב־1 באפריל או ב־1 באוקטובר, לפי המוקדם, לאחר עבור 24 חודשים מיום תחילת תקופת ההפעלה – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תחילת תקופת ההפעלה.


י׳ בשבט התשע״ג (21 בינואר 2013)
  • ישראל כ״ץ
    שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.