חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת), תשי״ד–1953

תקנות בדבר תכנית השלמה ותכנית נוספת


ק״ת תשי״ד, 104; תשט״ו, 624; תשכ״ג, 1967; תשמ״א, 1354.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 34 לחוק חינוך ממלכתי, תשי״ג–1953, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק ראשון – פרשנות

הגדרות [תיקון: תשכ״ג]
בתקנות אלה –
”חוק החינוך“ פירושו – חוק חינוך ממלכתי, תשי״ג–1953;
”חוק הלימוד“ פירושו – חוק לימוד חובה, תש״ט–1949;
”מוסד“ פירושו – מוסד חינוך ממלכתי או מוסד חינוך ממלכתי דתי;
”המזכירות הפדגוגית“, ”מפקח המחוז“ – כמשמעותם בתקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי״ז–1957;
”מנהל מוסד“, לרבות ממלא מקומו ובאין מנהל – מרכז המוסד;
שאר המונחים, במידה שאינם מצויים בחוק החינוך, פירושם כמשמעותם בחוק הלימוד.

פרק שני – תכנית השלמה

הצעת תכנית השלמה [תיקון: תשט״ו, תשמ״א]
75% של הורים בדרגת כתה אחת, יוכלו לפנות אל מנהל מוסד ולפרט בפניו בכתב את הצעת תכנית ההשלמה שבה הם רוצים, או לכנותה אם היא תכנית השלמה שהשר אישר אותה למוסד אחר; בהצעה יירשם במקום אילו מקצועות וכמה שעות תילמד התכנית המוצעת.
הודעה
(א)
חתמו הורים על הצעת השלמה, יצרפו אליה הודעה בכתב וימסרוה למנהל אותו מוסד. ההודעה תהא חתומה על ידי בל ההורים הדורשים את תכנית ההשלמה ותישא את התאריך בו חתם ההורה האחרון.
(ב)
ההודעה תכלול את הסכמת כל ההורים החתומים כאמור להצעת ההשלמה ואת רצונם כי הצעת ההשלמה תבוא במקום תכנית ההשלמה שנקבעה לאותו מוסד.
אישור הצעת השלמה
השר לא יאשר הצעת השלמה אם אין לה – במסגרת מספר השעות שיש להקדיש לה – אותו ערך השכלתי או חינוכי שיש לשאר תכניות ההשלמה המאושרות, במסגרת אותו מספר שעות.

פרק שלישי – תכנית נוספת

הצעת תכנית נוספת [תיקון: תשט״ו]
הורים של תלמידים בכל כיתה של מוסד, שרצו בתכנית נוספת כאמור בסעיף 8 לחוק החינוך והסכימו על תכנית נוספת מסויימת (להלן – הצעת תכנית נוספת), יעלו את פרטיה בכתוב וימסרוה למנהל אותו מוסד בצירוף הודעה בכתב.
הודעה
(א)
ההודעה האמורה בתקנה 5 תהא חתומה על ידי כל ההורים הרוצים בתכנית הנוספת ותישא את האריך בו חתם ההורה האחרון.
(ב)
ההודעה תכלול את הסכמת כל ההורים החתומים כאמור להצעת התכנית הנוספת.
אישור הצעת תכנית נוספת
(א)
השר לא יאשר הצעת תכנית נוספת, אם –
(1)
כל ההורים כאמור בתקנה 6 לא הסכימו לכל פרטי הצעת התכנית הנוספת;
(2)
מספר שעות הלימודים הדרושות להפעלת הצעת התכנית הנוספת לא נראה לשר;
(3)
לא התחייבו ההורים לתת ערובה מספקת להנחת דעתם של מנהל אותו מוסד ושל אדם שנתמנה למטרה זו על ידי השר, לכיסוי כל ההוצאות הכרוכות והעלולות להיות כרוכות בהפעלת הצעת התכנית הנוספת;
(4)
לא נתקבל אישור השר למינד כל המורים, המדריכים והעובדים האחרים הדרושים לשם הפעלת הצעת התבנית הנוספת.
(ב)
השר רשאי לא לאשר הצעת תבנית נוספת מטעמים אחרים שלא פורטו בתקנה זו.

פרק רביעי: הוראות שונות

העברת ההצעות לרשות החינוך ולמפקח המחוז [תיקון: תשמ״א]
(א)
קיבל מנהל מוסד הצעת השלמה או הצעת תכנית נוספת לפי תקנה 3 או 5, ימציא העתקים ממנה בצירוף חוות דעתו לרשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא המוסד ולחבר המורים של המוסד.
(ב)
מנהל מוסד יעביר את ההצעות האמורות בצירוף חוות דעתו וסיכום הדיון בחבר המורים למפקח על המוסד תוך 14 יום מיום קבלתן.
חוות דעתה של רשות חינוך מקומית [תיקון: תשמ״א]
רשות החינוך המקומית שהומצאו לה הצעות לפי תקנה 8 רשאית למסור עליהן את חוות דעתה למפקח על המוסד תוך 7 ימים מיום קבלתן.
חוות דעת של מפקח מחוז [תיקון: תשמ״א]
(א)
המפקח על מוסד חינוך ממלכתי יעביר את ההצעות ואת המלצתו, חוות דעת רשות החינוך המקומית וסיכום הדיון במועצה הפדגוגית של המוסד למנהל המחוז אשר יעביר אותן למזכירות הפדגוגית; המזכירות הפדגוגית תעבירן לשר לשם אישור.
(ב)
המפקח על מוסד חינוך ממלכתי–דתי יעביר את ההצעות ואת המלצתו, חוות הדעת של רשות החינוך המקומית וסיכום הדיון במועצה הפדגוגית של המוסד למפקח על החינוך הממלכתי–דתי במחוז והוא יעביר אותן למנהל אגף החינוך הדתי אשר יפעל על פי האמור בתקנה 5 לתקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי–דתי), תשי״ג–1953.
אישור השר [תיקון: תשמ״א]
(א)
אישר השר הצעת השלמה, יודיע המפקח על המוסד בכתב למנהל המוסד ולרשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא המוסד, על קביעתה כתכנית השלמה.
(ב)
(1)
אישר השר הצעת תכנית נוספת, יודיע, באמצעות מפקח המחוז, למנהל אותו מוסד ולרשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא המוסד, על הסכמתו לאשר אותה תכנית.
(2)
תוך 7 ימים מיום שנתקבלה הודעת השר יודיע מנהל המוסד להורים על הסכמת השר לאשר את הצעת התבנית הנוספת וידרוש מהם לתת את הערובות שהתחייבו בהן לכיסוי ההוצאות הקשורות בהפעלת התכנית הנוספת; ניתנו הערובות, יודיע מנהל המוסד על כך לשר ויפעיל את הצעת התכנית הנוספת.
השם
לתקנות אלה יקרא ”תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת), תשי״ד–1953“.


י׳ בחשון תשי״ד (19 באוקטובר 1953)
  • בן־ציון דינור
    שר החינוך והתרבות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.