חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות חינוך ממלכתי (מוסד חינוך ממלכתי משלב)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות חינוך ממלכתי (מוסד חינוך ממלכתי משלב) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות חינוך ממלכתי (מוסד חינוך ממלכתי משלב), התשע״ב–2012


ק״ת תשע״ב, 943.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4ב ו־34 לחוק חינוך ממלכתי, התשי״ג–1953 (להלן – החוק), לאחר היוועצות בוועד החינוך לפי סעיף 14 לחוק, במועצת החינוך הממלכתי דתי לפי סעיף 15 לחוק, ובמועצה לחינוך ממלכתי משלב לפי סעיף 13א(ב) לחוק, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”הממונה“ – מי שהשר הסמיך אותו לממונה במשרד החינוך על החינוך הממלכתי המשלב, מבין עובדי משרדו;
”הרשם“ – הרשם של הרשות המקומית שבשטחה מצוי מוסד החינוך, כמשמעותו בתקנה 3 לתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), התשי״ט–1959 (להלן – תקנות הרישום);
”מוסד חינוך“ – מוסד חינוך רשמי ממלכתי או ממלכתי דתי, מסוג יסודי או חטיבת ביניים, המיועד לתלמידים בכיתות א׳ עד ו׳, א׳ עד ח׳, או ז׳ עד ט׳;
”מנהל מוסד“ – כהגדרתו בתקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), התשי״ז–1956 (להלן – תקנות סדרי הפיקוח);
”מנהל מחוז“, ”מפקח“ – כהגדרתם בתקנות סדרי הפיקוח;
”רשות החינוך המקומית“ – רשות החינוך המקומית שבשטח שיפוטה נמצא מוסד החינוך;
”רשם ראשי“ – כמשמעו בתקנה 2 לתקנות הרישום;
”תקופת הרישום“ – כמשמעותה בתקנה 5 לתקנות הרישום.
תנאים למוסד חינוך ממלכתי משלב
על מוסד חינוך המבקש להיות מוסד חינוך ממלכתי משלב, לעמוד בתנאים שלהלן:
(1)
הסכמה כאמור בסעיף 4ב(א)(2) לחוק תהיה בכתב, ולאחר שמנהל המוסד הסביר להורים את משמעות הסכמתם; הסבר כאמור יהיה באמצעות מסמך שיופץ לכלל הורי התלמידים במוסד החינוך;
(2)
הממונה השתכנע, לאחר התייעצות עם הרשם, כי קיים שיבוץ חלופי סביר לתלמידים שהוריהם לא הביעו הסכמה להפיכת מוסד החינוך למשלב;
(3)
הסכמת רוב הצוות הפדגוגי כאמור בסעיף 4ב(א)(1) לחוק, תהיה בכתב לאחר שמנהל המוסד הסביר להם את משמעות הסכמתם; הסבר כאמור יהיה באמצעות מסמך שיופץ לכלל הצוות הפדגוגי במוסד החינוך;
(4)
המפקח אישר כי תכנית השלמה למוסד חינוך ממלכתי משלב אשר הוגשה לאישורו, היא בעלת ערך חינוכי והשכלתי המקביל לשאר תכניות ההשלמה המאושרות למוסדות חינוך;
(5)
מוסד החינוך מקיים או עתיד לקיים אקלים בית־ספרי ואורח חיים בית־ספרי התואם את החינוך הממלכתי המשלב ואת מטרות החינוך הממלכתי הקבועות בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי, באופן שאורח החיים מותאם הן לאורח חיים דתי, והן לאורח חיים שאינו דתי, תוך גילוי סובלנות מרבית לצורת לבוש ולסממנים חיצוניים.
(6)
מצורפות חוות דעת ביחס לבקשה, של רשות החינוך המקומית, המפקח על מוסד החינוך, ומנהל המחוז, ובחוות הדעת יש התייחסות להתקיימות התנאים הנקובים בחוק ובתקנות אלה להפיכת מוסד חינוך למשלב, וכן להשלכות האפשריות של הפיכת מוסד החינוך למשלב על סוגיות של רישום ואזורי רישום.
בקשה להיחשב מוסד חינוך ממלכתי משלב
בקשה של מוסד חינוך להיות מוסד חינוך משלב (להלן – הבקשה), תוגש לממונה, לא יאוחר מיום א׳ בחשוון של כל שנה, ביחס לשנת הלימודים שמתחילה שנה לאחר מכן; הבקשה תוגש בכתב, בחתימת מנהל מוסד החינוך, ערוכה לפי הטופס שבתוספת הראשונה, ותכלול את המידע והמסמכים האלה:
(1)
חוות דעת מאת המפקח על מוסד החינוך לגבי תכנית ההשלמה ולגבי התקיימות התנאים הנקובים בחוק ובתקנות אלה להפיכת מוסד החינוך למשלב, וכן להשלכות על סוגיות של רישום ואזורי רישום;
(2)
חוות דעת מאת מנהל המחוז לגבי השאלה אם יש פתרונות חינוך חלופיים סבירים לילדים המתגוררים ביישוב שאינם מעוניינים ללמוד במוסד חינוך משלב, ופירוט פתרונות אלה; חוות הדעת תתייחס גם להתקיימות התנאים הנקובים בחוק ובתקנות אלה להפיכת מוסד החינוך למשלב, וכן להשלכות על סוגיות של רישום ואזורי רישום;
(3)
חוות דעת מאת רשות החינוך המקומית לגבי השאלה אם יש פתרונות חינוך חלופיים סבירים לילדים המתגוררים ביישוב שאינם מעוניינים ללמוד במוסד חינוך משלב, ופירוט פתרונות אלה; חוות הדעת תתייחס גם להתקיימות התנאים הנקובים בחוק ובתקנות אלה להפיכת מוסד החינוך למשלב, וכן להשלכות על סוגיות של רישום ואזורי רישום;
(4)
העתק מהחוזר שהועבר מטעם המנהל להורים ולמורים ובו הסבר על משמעות הפיכת בית הספר למשלב;
(5)
העתקים מחתימות ההורים והמורים על כתבי ההסכמה;
(6)
תכנית הלימודים של מוסד החינוך, לרבות תכנית השלמה למוסד חינוך ממלכתי משלב, לגבי אותו מוסד חינוך מבקש.
קבלת החלטה בבקשה והודעה בדבר ההחלטה
(א)
הממונה יחליט בבקשה, לאחר קבלת טופס הבקשה בצירוף כל המסמכים הנדרשים שיש לצרף לבקשה לפי תקנות אלה, בתוך 60 ימים מיום קבלת הבקשה, ולא יאוחר מיום א׳ בטבת של אותה שנה.
(ב)
החלטת הממונה בבקשה תהיה בכתב, בצירוף נימוקים.
(ג)
הממונה יעביר את ההחלטה בבקשה לידיעת המנהל, המפקח, הרשם הראשי או מי שהוסמך מטעמו, ראש הרשות המקומית, ומנהל המחוז, ואם מוסד החינוך הוא ממלכתי דתי – גם למנהל מינהל החינוך הדתי במשרד החינוך, בכתב, בסמוך לאחר מועד נתינתה.
(ד)
אם ההחלטה חיובית –
(1)
על הרשם, להודיע להורי התלמידים, בהודעה בכתב, לא יאוחר מיום ט״ו בטבת של אותה שנה, כי המוסד יהיה מוסד חינוך משלב; אם הורה חפץ לרשום את ילדו לבית ספר אחר – יוכל לעשות זאת במשרדי הרשם בתקופת הרישום של אותה שנה;
(2)
על המפקח על מוסד החינוך להודיע לסגל הפדגוגי במוסד החינוך, בהודעה בכתב, לא יאוחר מיום ט״ו בטבת של אותה שנה, כי המוסד עתיד להיות מוסד חינוך משלב.
מעמדו של בית ספר משלב
הממונה רשאי בכל עת להורות על ביטולה של ההחלטה כי מוסד חינוך הוא מוסד חינוך משלב, על התנייתה בתנאים, או על התלייתה לתקופה קצובה שיקבע, אם מצא כי מוסד החינוך המשלב אינו עומד בתנאי החוק או בתנאי תקנות אלה או בחלקם.
תחולה
תקנות אלה יחולו על בקשות לעניין שנת הלימודים התשע״ג ואילך.
הוראת מעבר
על אף האמור בתקנות 3 ו־4
(1)
לעניין שנת הלימודים התשע״ג, מוסד חינוך רשאי להגיש בקשה להיות מוסד חינוך משלב עד יום ט׳ בניסן התשע״ב (1 באפריל 2012);
(2)
לעניין שנת הלימודים התשע״ד, מוסד חינוך רשאי להגיש בקשה להיות מוסד חינוך משלב עד יום א׳ בכסלו התשע״ג (15 נובמבר 2012);
(3)
הממונה רשאי לאשר למוסד חינוך ארכה להגשת הבקשה, לגבי שנת הלימודים התשע״ג או התשע״ד, מטעמים מיוחדים שיירשמו.
(4)
הממונה יידרש להחליט בבקשה כאמור בפסקה (1) – בתוך 45 ימים מיום הגשתה, ולגבי בקשה כאמור בפסקה (2) – בתוך 30 ימים מיום הגשתה; הרשם יודיע על החלטות הממונה בבקשות כאמור בתוך שבועיים מיום קבלתן, להורים, למנהל מוסד החינוך, ולראש הרשות המקומית, והמפקח על מוסד החינוך יודיע לסגל הפדגוגי במוסד החינוך על הפיכתו למשלב בתוך שבועיים מיום קבלת ההחלטה כאמור.

תוספת ראשונה

טופס בקשה של מוסד חינוך להיחשב מוסד חינוך משלב
(הטופס הושמט)


כ׳ באדר התשע״ב (14 במרס 2012)
  • גדעון סער
    שר החינוך
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.